USLOVI ZA POTPISIVANJE RAČUNOVODSTVENIH ISPRAVA I DOSTAVLJENIH IZVODA OTVORENIH STAVKI

OPOREZIVANJE PRIHODA NEREZIDENTNIH PRAVNIH LICA PO REŠENJUPrema aktuelnom Zakonu o računovodstvu lica koja potpisuju dostavljene izvode otvorenih stavki i druga računovodstvena dokumenta, takođe koja su odgovorna za računovodstvene promene, moraju biti ovlašćena donošenjem opšteg akta poslodavca. Prema trenutnom Zakonu o računovodstvu lice koje potpisuje IOS mora biti ovlašćeno opštim aktom za to ili da ima drugo ovlašćene od zakonskog zastupnika. Lice na koje se odnose računovodstvene isprave, odnosno zadužen je za materijalne stvari u pravnom licu, ne može biti ovlašćeno da potpisuje računovodstvene isprave i dostavljene izvode otvorenih stavki.

Takođe ministarstvo finansija je dalo mišljenje:

Zakonom o računovodstvu (’’Službeni glasnik RS’’, br. 62/13, u daljem tekstu: Zakon), uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica, organizacija računovodstva i računovodstvene isprave, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja i godišnjih izveštaja o poslovanju, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo, kao i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.
Odredbama člana 7. satv 1. Zakona propisano je da pravna lica, odnosno preduzetnici opštim aktom, u skladu sa ovim zakonom, uređuju organizaciju računovodstva na način koji omogućava sveobuhvatno evidentiranje, kao i sprečavanje i otkrivanje pogrešno evidentiranih poslovnih promena, utvrđuju interne računovodstvene kontrolne postupke, utvrđuju računovodstvene politike, određuju lica koja su odgovorna za zakonitost i isprevnost nastanka poslovne promene i sastavljanje i kontrolu računovodstvenih isprava o poslovnoj promeni, utvrđuju kretanje računovodstvenih isprava i utvrđuju rokove za njihovo dostavljanje na dalju obradu i knjiženje u poslovnim knjigama.
Odredbama člana 9. stav 1. Zakona utvrđeno je da odgovorno lice potpisom, odnosno drugom indetifikacionom oznakom potvrđuje da je računovodstvena isprava verodostojna (potpuna, istinita, računski tačna i da prikazuje poslovnu promenu). Pravno lice je dužno da, pre unosa podataka iz računovodstvene isprave u poslovne knjige, odredi odgovorno lice koje treba izvršiti kontrolu verodostojnosti isprave i da je potpiše. Kontrolu računovodstvenih isprava ne mogu da vrše lica koja su zadužena materijalnim stvarima (vrednostima) na koje se isprave odnose.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović