POTPISNIK MENICE

KOJE LICE U PRAVNOM LICU MOŽE PREUZETI MENIČNU OBAVEZU, ODNOSNO MOŽE POTPISATI MENICU KAO MENIČNI DUŽNIK

MeniceMenica je instrument plaćanja i instrument obezbeđenja plaćanja. Danas je jedan od najzastupljenijih načina obezbeđivanja plaćanja u pravnim odnosima između privrednih subjekata.

Lica koja mogu preuzeti meničnu obavezu su:

  1. lice koje je ovlašćeno i upisano u registar Agencije za privredne registre za zastupanje pravnog lica;
  2. lice koje ima punomoćje od zakonskog zastupnika da preuzme meničnu obavezu;
  3. lice koje je upisano na kartonu deponovanih potpisa.

Prema Zakonu o menici, meničnu obavezu može preuzeti svako lice koje se može ugovorom obavezati prema propisima građanskog i trgovačkog zakonodavstva. Lice koje potpiše menicu kao zastupnik drugog lica, a za to nije ovlašćen, lično je odgovoran da isplati menicu, a ako je isplati odnosiće se kao da je isplatilo zastupano lice.

Prema Zakonu o obligacionim odnosima punomoćnik mora da poseduje ovlašćenje za preuzimanje svake menične obaveze pojedinačno, menična obaveza ne spada u redovno poslovanje za koje punomoćnik dobija ovlašćenje, tako da je potrebno posebno ovlašćenje za preuzimanje menične obaveze. Jer prema novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju lice koje je potpisalo menicu, odnosno preuzelo meničnu obavezu ne odgovara samo novčano sa svog računa, već i pokretnom i nepokretnom imovinom koja može biti oduzeta u sudskom sporu prilikom prinudne naplate.

Lica koja se nalaze na kartonu deponovanih potpisa bi mogli da preuzmu meničnu obavezu ali je preporuka da meničnu obavezu preuzima samo lice sa posebnim ovlašćenjem za preuzimanje menične obaveze zbog toga što je lice odgovara ne samo novčano, već i svojom pokretnom i nepokretno imovinom.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović