PDV PRILIKOM PRENOSA DELA ILI CELOKUPNE IMOVINE

Prilikom prenosa dela ili celokupne imovine prometom se smatra svako dobro koje se nalazi u sklopu te imovine bez obzira da li je prenos sa ili bez naknade ili kao ulog. Dakle ukoliko se u sklopu imovine koja se prenosi nalazi oprema, svaka pojedninačna mašina se smatra prometom i podleže oporezivanju.

Pri prenosu dela ili celokupne imovine ukoliko se ispune određeni uslovi prenos se neće smatrati prometom. Ti uslovi su:

  • da je sticalac dela ili celokupne imovine obveznik PDV ili će sa tim prenosom postati obveznik PDV
  • da sticalac imovine nastavlja da obavlja delatnost koje je obavljao prenosilac
  • da deo imovine predstavlja poslovnu celinu čijim se prenosom sticaocu omogućava da samostalno obavljanje delatnosti koju je obavljao prenosilac, a prenosiocu je u momentu prenosu onemogućeno da obavlja tu delatnost.

Međutim, ukoliko na primer, pravno lice koje nije u PDV, niti će postati obveznik PDV prilikom prenosa dela ili celokupne imovine, a želi da nastavi da obavlja delatnost koju je obavljao prenosilac, prenos dela ili celokupne imovine će se smatrati prometom i oporezovaće se svako dobro pojednično koje se nalazi u sklopu te imovine.

Takođe u skladu sa zakonom, promet niće biti izvršen prilikom prenosa dela imovine kojom se omogućava samostalno obavljanje delatnosti sticaoca tog dela imovine kod:

  1. statusne promene privrednog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva,
  2. prodaje, ulaganja, odnosno besteretnog davanja,
  3. nasleđivanja.

Vođenje evidencije PDV

Obveznik PDV je dužan da vodi evidenciju koja omogućava kontrolu i obračune plaćanja PDV u svakom poreskom periodu u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Obveznici PDV koji se bave proizvodnjom dužni su da vode evidenciju nabavke repromaterijala i u slučaju da na repromaterijalu mogu nastati promene zbog koje se može razlikovati količina gotovih proizvoda potrebno je da se za repromaterijal obezbedi potrebna dokumentacija od ovlašćenog lica, koja ukazuje na moguće promene.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović