ODLAGANJE PLAĆANJA PORESKOG DUGA I PLAĆANJE PORESKOG DUGA NA RATE

Poreski dugZakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj aministraciji počeo je sa primenom od 4. marta 2016. godine. Izmenjeni su između ostalog članovi 73, 74. i 76 koji se odnose na odlaganje poreskog duga, obezbeđenje naplate duga i kamati na odloženoj naplati duga.
Dakle od 4. marta 2016. godine poreski obveznici koji imaju poreski dug mogu da ga odlože najduže na 60 meseci i mogu ga otplatiti preko mesečnih rata. Pravna lica i preduzetnici koji imaju do 1.500.000 dinara poreskog duga mogu odložiti plaćanje poreskog duga do 60 meseci, takođe mogu i fizička lica čiji poreski dug ne prelazi 200.000 dinara. Ukoliko lica koja dobiju odobrenje od Poreske uprave na odlaganje poreskog duga i mogućnost otplate na rate, svoje rate u koje je uključena i kamata izmiruju na vreme uz izmirivanje tekućih poreskih obaveza, na svakih 12 meseci će im se otpisivati 50% kamate za taj period. Ukoliko izmire svoj poreski dug pre roka za otplatu, kamata će im se otpisati u potpunosti.

Poreski obveznici kojima je obaveza za plaćanje poreza dospela u periodu pre 4. marta 2016. godine i ne prelazi 2.000.000 dinara koji ne sadrži kamatu mogu podneti zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga najduže do 60 meseci. Oni mogu taj dug takođe otplaćivati na rate u kojima je sadržana i zatezna kamata za taj poreski dug. Ukoliko redovno plaćaju rate za poreski dug i izmiruju tekuće obaveze na svakih 12 meseci će im se otpisivati 50% kamate za taj period.

Poreski obveznici čiji poreski dug iznosi preko 2.000.000 dinara koji ne sadrži kamatu za period pre 4. marta 2016. godine mogu da podnesu zahtev za odlaganje duga i plaćanja na rate i mogu ostariti pravo na otpis 50% kamate na taj dug.

Ukoliko se ne izmiruju rate na vreme, raskida se ugovor sa Poreskom upravom, i naplata duga će se izvršiti putem sudskog spora i postupkom prinudne naplate.

Kamatna stopa koja se obračunava na poreski dug je jednaka referentnoj godišnjoj kamatnoj stopi Narodne banke Srbije.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović