IZDAVANJE U ZAKUP BILBORDA

MESTO PROMETA USLUGE DAVANJA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI – BILBORDA

bilbordiMestom prometa usluge davanja u zakup nepokretnosti, u konkretnom slučaju bilborda, smatra se mesto gde se nalazi nepokretnost – bilbord. S tim u vezi, kada obveznik PDV stranom licu pruža uslugu davanja u zakup nepokretnosti – bilborda, koja se nalazi na teritoriji Republike Srbije, dužan je da za promet ove usluge obračuna PDV i da obračunati PDV plati u skladu sa Zakonom. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00344/2016-04 od 25.3.2016. godine).

 „U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015 i 5/2016 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon), mestom prometa usluge davanja u zakup nepokretnosti, u konkretnom slučaju bilborda, smatra se mesto gde se nalazi nepokretnost – bilbord. S tim u vezi, kada obveznik PDV stranom licu pruža uslugu davanja u zakup nepokretnosti – bilborda, koja se nalazi na teritoriji Republike Srbije, dužan je da za promet ove usluge obračuna PDV i da obračunati PDV plati u skladu sa Zakonom.

Odredbama člana 3. Zakona propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (dalje: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Saglasno odredbi člana 5. stav 1. Zakona, promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.

Saglasno odredbama člana 12. st. 1. i 2. Zakona, mesto prometa usluga je mesto u kojem pružalac usluga obavlja svoju delatnost, a ako se promet usluga vrši preko poslovne jedinice, mestom prometa usluga smatra se mesto poslovne jedinice.

Odredbom stava 3. tačka 1) istog člana Zakona propisano je da se, izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, mestom prometa usluga smatra mesto u kojem se nalazi nepokretnost, ako se radi o prometu usluge koja je neposredno povezana sa tom nepokretnošću, uključujući delatnost posredovanja i procene u vezi nepokretnosti, kao i projektovanje, pripremu i izvođenje građevinskih radova i nadzor nad njima.“

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović