ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE KONTROLNE LISTE ROBE DVOSTRUKE NAMENE

(„Sl. glasnik RS“, br. 29/2016)

 

 1. Ovom odlukom utvrđuje se Nacionalna kontrolna lista robe dvostruke namEne.
 2. Nacionalna kontrolna lista iz tačke 1. ove odluke odštampana je uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.
 3. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene („Službeni glasnik RS“, broj 44/15).
 4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

NACIONALNA KONTROLNA LISTA ROBE DVOSTRUKE NAMENE

Ova lista je u potpunosti usklađena sa Evropskom direktivom 2015/2420 od 12. oktobra 2015. godine (Commission delegated regulation (EU) 2015/2420 of 12 October 2015) i u njoj su primenjene međunarodno dogovorene kontrole robe dvostruke namene uključujući Vasenar Sporazum (Wassenaar Arrangement), Režim kontrole raketne tehnologije (the Missile Technology Control Regime – MTCR), Grupa nuklearnih snabdevača (the Nuclear Suppliers’ Group – NSG), Australijska grupa (the Australia Group) i Konvencija o hemijskom oružju (the Chemical Weapons Convention – CWC).

OPŠTE NAPOMENE

 1. Za kontrolu robe izrađene ili modifikovane za vojnu upotrebu, videti važeću Nacionalnu kontrolnu listu naoružanja i vojne opreme. Napomene u ovoj listi date pod nazivom „Videti takođe Nacionalnu kontrolnu listu naoružanja i vojne opreme (NKL NVO)“ odnose se na navedenu listu.
 2. Predmet kontrole date ovom listom je i izvoz i uvoz robe koja ne podleže kontroli (uključujući i postrojenja), kada sadrži jednu ili više komponenti koje podležu kontroli i predstavljaju suštinski element te robe i moguće ih je izdvojiti i upotrebiti u druge svrhe.

N.B.: U proceni da li se komponenta(e) koja podleže kontroli može smatrati suštinskim elementom, neophodno je u obzir uzeti faktore količine, vrednosti i tehnološkog znanja tzv. know-how, kao i druge specifične okolnosti koje mogu da deklarišu kontrolisanu komponentu (ili komponente) suštinskim elementom robe koja se nabavlja.

 1. Roba koja je navedena u ovoj listi obuhvata i novu i polovnu robu.
 2. U nekim slučajevima hemikalije su u listi prikazane imenom i CAS brojem. Lista se odnosi na hemikalije sa istom strukturnom formulom (uključujući hidrate), bez obzira na ime ili CAS broj. CAS brojevi su prikazani da pomognu u identifikaciji date hemikalije ili smeše, nezavisno od nomenklature. CAS broj ne može biti korišćen kao jedinstveni identifikator zato što neke forme hemikalija sa liste imaju različite CAS brojeve, a smeše koje sadrže te hemikalije mogu takođe imati različite CAS brojeve.

NAPOMENA O NUKLEARNOJ TEHNOLOGIJI (NTN)

(Tumačiti uz odeljak E Kategorije 0)

„Tehnologija“ koja je u direktnoj vezi sa bilo kojom od roba koje podležu kontroli u Kategoriji 0, kontroliše se u skladu sa odredbama Kategorije 0.

„Tehnologija“ neophodna za „razvoj“, „proizvodnju“ ili „upotrebu“ robe koja podleže kontroli ostaje pod kontrolom, čak i kada se primenjuje na robu koja toj kontroli ne podleže.

Dozvola za izvoz robe takođe podrazumeva da se istom krajnjem korisniku može izvesti minimum „tehnologije“ potrebne za instalaciju, rad, održavanje i remont robe.

Kontrola transfera „tehnologije“ ne odnosi se na informacije koje su od „javnog značaja“, niti na „osnovna naučna istraživanja“.

OPŠTA TEHNOLOŠKA NAPOMENA (GTN)

(Tumačiti uz odeljak E Kategorija od 1 do 9)

Izvoz „tehnologije“ „neophodne“ za „razvoj“, „proizvodnju“ ili „upotrebu“ robe koja podleže kontroli u Kategorijama od 1 do 9, kontroliše se u skladu sa odredbama Kategorija od 1 do 9.

„Tehnologija“ „neophodna“ za „razvoj“, „proizvodnju“ ili „upotrebu“ robe koja podleže kontroli ostaje pod kontrolom, čak i kada se primenjuje na robu koja toj kontroli ne podleže.

Kontrola se ne odnosi na onu „tehnologiju“ koja je minimum potreban za instalaciju, rad, održavanje (proveru) ili remont one robe koja ne podleže kontroli ili čiji je izvoz odobren.

N.B.: Ovo ne oslobađa kontrole „tehnologiju“ kakva je navedena pod 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. i 8E002.b.

Kontrola transfera „tehnologije“ ne odnosi se na informacije koje su „javno dobro“, niti na „osnovna naučna istraživanja“ kao ni na minimum informacija neophodnih za upotrebu nekog patenta.

OPŠTA NAPOMENA UZ SOFTVER (GSN)

(Ova napomena stavlja van snage svaku kontrolu u okviru odeljka D Kategorija od 0 do 9)

Kategorije od 0 do 9 ne kontrolišu „softver“ koji je nešto od sledećeg:

 1. Javno dostupan zbog toga što se:
 2. Prodaje u maloprodaji sa skladišta i bez ograničenja na sledeće načine:
 3. Direktnom kupovinom;
 4. Poručivanjem preko pošte;
 5. Poručivanjem elektronskim putem, ili
 6. Poručivanjem putem telefonskog poziva; i
 7. Projektuje za instalaciju od strane korisnika bez dalje suštinske pomoći proizvođača;

N.B.: Stavka a. Opšte napomene uz softver ne odnose se na „softver“ naveden u kategoriji 5 – Deo 2 („Zaštita informacija“).

 1. „Javno dobro“; ili
 2. Minimalno neophodan „objektni kod“ za instalaciju, rad, održavanje (proveru) ili popravku onih proizvoda čiji je izvoz odobren.

N.B.: Stavka v. Opšte napomene uz softver ne odnose se na „softver“ naveden u kategoriji 5 – Deo 2 („Zaštita informacija“).

AKRONIMI I SKRAĆENICE KOJI SE KORISTE U OVOJ LISTI

Akronim ili skraćenica koji se koriste kao definisani termini, nalaze se u delu pod nazivom ’Definicije termina korišćenih u ovoj listi’.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović