PRIHOD OD SMANJENJA OBAVEZE PO OSNOVU KAMATE NA KREDIT DOBIJEN OD POVEZANOG LICA

prihod od kamateU slučaju kada obveznik u svojim poslovnim knjigama (u skladu sa propisima o računovodstvu i relevantnim MRS, odnosno MSFI) iskaže prihod od smanjenja obaveze po osnovu kamate na kredit dobijen od povezanog lica, tako iskazan prihod uključuje se u osnovicu poreza na dobit, s obzirom da Zakonom nije propisana mogućnost korekcije (u smislu smanjenja) poreske osnovice po osnovu predmetnog prihoda. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-250/2015-04 od 2.3.2016. godine).

„Saglasno odredbama člana 23. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje i 112/2015 – dalje: Zakon), za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju se prihodi u iznosima utvrđenim bilansom uspeha, u skladu sa MRS, odnosno MSFI, odnosno MSFI za MSP i propisima kojima se uređuje računovodstvo, osim prihoda za koje je ovim zakonom propisan drugi način utvrđivanja, a za utvrđivanje oporezive dobiti obveznika koji, prema propisima kojima se uređuje računovodstvo, ne primenjuje MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP, priznaju se prihodi utvrđeni u skladu sa načinom priznavanja, merenja i procenjivanja prihoda koji propisuje ministar finansija, osim prihoda za koje je ovim zakonom propisan drugi način utvrđivanja.

U smislu odredaba člana 25. Zakona, prihod rezidentnog obveznika ostvaren po osnovu dividendi i udela u dobiti od drugog rezidentnog obveznika, kao i prihod koji rezidentni obveznik ostvari od kamata po osnovu dužničkih hartija od vrednosti čiji je izdavalac, u skladu sa Zakonom, Republika, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili Narodna banka Srbije, ne ulazi u poresku osnovicu.

Shodno članu 25a stav 1. Zakona, prihodi nastali po osnovu neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja koja nisu bila priznata kao rashod u poreskom periodu u kom su izvršena, ne ulaze u poresku osnovicu u poreskom periodu u kom su iskazani.

Saglasno stavu 2. istog člana Zakona, prihodi nastali u vezi sa rashodima koji u poreskom periodu nisu bili priznati u skladu sa članom 7a ovog zakona, ne ulaze u poresku osnovicu u poreskom periodu u kom su iskazani.

U smislu odredbe člana 62. Zakona, obvezniku se priznaje kao rashod u poreskom bilansu iznos kamate i pripadajućih troškova na kredit, odnosno zajam dobijen od povezanog lica iz člana 59. ovog zakona u iznosu koji ne prelazi četvorostruku (za banke desetostruku) vrednost obveznikovog sopstvenog kapitala.

Kako proizilazi iz sadržine podnetog dopisa, obveznik je po osnovu kredita uzetog od povezanog lica iskazivao u svojim poslovnim knjigama rashod po osnovu obračunate kamate koji se (u cilju sprečavanja „utanjene kapitalizacije“) nije priznavao u poreskom bilansu podnetom za prethodni, odnosno prethodne poreske periode (s obzirom da je iznos kredita na koji se obračunavala kamata bio veći od četvorostruke vrednosti obveznikovog sopstvenog kapitala). U narednom poreskom periodu (2015. godine) obveznikovo povezano lice izvršilo je otpust duga po osnovu predmetne kamate, što je obveznik u svojim poslovnim knjigama evidentirao kao prihod.

Imajući u vidu navedeno, u slučaju kada obveznik u svojim poslovnim knjigama (u skladu sa propisima o računovodstvu i relevantnim MRS, odnosno MSFI) iskaže prihod od smanjenja obaveze po osnovu kamate na kredit dobijen od povezanog lica, tako iskazan prihod uključuje se u osnovicu poreza na dobit, s obzirom da Zakonom nije propisana mogućnost korekcije (u smislu smanjenja) poreske osnovice po osnovu predmetnog prihoda.“

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović