PREDUZETNIK NE MORA DA UĐE U SISTEM PDV KADA OSTVARI NAKNADU PREKO OSAM MILIONA DINARA

elektronsko poslovanjeNEPOSTOJANJE OBAVEZE PREDUZETNIKA DA PODNESE EVIDENCIONU PRIJAVU U SLUČAJU KADA OSTVARI NAKNADU U IZNOSU VEĆEM OD OSAM MILIONA DINARA ZA USLUGE PRUŽENE ELEKTRONSKIM PUTEM STRANOM LICU

Preduzetnik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario naknadu u iznosu većem od 8.000.000 dinara za pružene usluge čije je mesto prometa u inostranstvu (usluge pružene elektronskim putem), nema obavezu (već mogućnost) da podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00229/2016-04 od 7.3.2016. godine).

„U iznos ukupnog prometa za svrhu evidentiranja za obavezu plaćanja PDV u skladu sa članom 38. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015 i 5/2016 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon), ne uračunava se iznos naknade za pružene usluge za koje se, u skladu sa članom 12. Zakona, smatra da su izvršene u inostranstvu. S tim u vezi, preduzetnik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario naknadu u iznosu većem od 8.000.000 dinara za pružene usluge čije je mesto prometa u inostranstvu (usluge pružene elektronskim putem), nema obavezu (već mogućnost) da podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu. Naime, u iznos ukupnog prometa za svrhu evidentiranja za obavezu plaćanja PDV u skladu sa članom 38. stav 1. Zakona, uračunava se isključivo naknada za oporezivi promet (promet za koji postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV u skladu sa Zakonom kada taj promet vrši obveznik PDV) i promet za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza u skladu sa članom 24. Zakona (kada taj promet vrši obveznik PDV), osim prometa opreme i objekata za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte za vršenje delatnosti za koje se naplaćuje naknada.

Odredbama člana 3. Zakona propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Saglasno odredbi člana 5. stav 1. Zakona, promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.

Odredbom člana 8. stav 1. Zakona propisano je, da je poreski obveznik (dalje: obveznik) lice, uključujući i lice koje u Republici nema sedište, odnosno prebivalište, koje samostalno obavlja promet dobara i usluga, u okviru obavljanja delatnosti.

Delatnost iz stava 1. ovog člana je trajna aktivnost proizvođača, trgovca ili pružaoca usluga u cilju ostvarivanja prihoda, uključujući i delatnost eksploatacije prirodnih bogatstava, poljoprivrede, šumarstva i samostalnih zanimanja (stav 2. istog člana Zakona).

Prema odredbama člana 12. st. 1. i 2. Zakona, mesto prometa usluga je mesto u kojem pružalac usluge obavlja delatnost, a ako se promet usluga vrši preko poslovne jedinice, mestom prometa usluga smatra se mesto poslovne jedinice.

Izuzetno od st. 1. i 2. Zakona, mesto prometa usluga pruženim elektronskim putem, u skladu sa odredbom člana 12. stav 3. tačka 4) podtačka (10) Zakona, je mesto u kojem primalac usluge obavlja delatnost ili ima poslovnu jedinicu za koju se pruža usluga, odnosno mesto u kojem primalac usluge ima sedište ili prebivalište.

Pravilnikom o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 107/2012 i 86/2015 – dalje: Pravilnik) bliže je uređeno koje se usluge smatraju uslugama pruženim elektronskim putem.

Prema odredbi člana 2. stav 1. tačka 2) Pravilnika, uslugama pruženim elektronskim putem, u smislu člana 12. stav 3. tačka 4) podtačka (10) Zakona, smatraju se elektronski pružene usluge, i to: isporuka programa i njihovo ažuriranje, daljinsko održavanje programa i računarske opreme.

Saglasno odredbi člana 33. stav 1. Zakona, malim obveznikom u smislu ovog zakona, smatra se lice koje vrši promet dobara i usluga na teritoriji Republike i/ili u inostranstvu, a čiji ukupan promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci nije veći od 8.000.000 dinara, odnosno koji pri otpočinjanju obavljanja delatnosti procenjuje da u narednih 12 meseci neće ostvariti ukupan promet veći od 8.000.000 dinara.

Odredbom člana 33. stav 6. Zakona propisano je, da se ukupnim prometom iz stava 1. ovog člana smatra promet dobara i usluga iz člana 28. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona, osim prometa opreme i objekata za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte za vršenje delatnosti za koja naplaćuje naknadu (dalje: ukupan promet).

Odredbom člana 38. stav 1. Zakona propisano je, da je obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 8.000.000 dinara dužan da, najkasnije do isteka prvog roka za predaju periodične poreske prijave, podnese evidencionu prijavu nadležnim poreskom organu.“

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović