POREZ NA UKUPAN PRIHOD GRAĐANA ZA 2015. PRIJAVLJUJE SE DO 15. MAJA 2016.

PORESKA AMORTIZACIJA

PORESKA PRIJAVA NA OBRASCU PPDG-2R ZA GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2015. GODINU

 

Poreska prijava za porez na dohodak građana za 2015. godinu podnosi se do 15. maja 2016. godine. Poreska prijava se može  podneti u elektronskom obliku ili u pismenom. Elektronska prijava se podnosti preko Portala Poreske  uprave e-porezi, a poreska prijava u pismenom obliku se podnosi neposredno ili putem pošte. Ukoliko obveznik podnosi poresku prijavu u pismenom obliku treba je podneti u Poreskoj upravi nadležnoj u mestu prebivališta obveznika. Ukoliko obevznik podnosi poresku prijavu u elektronskom obliku potrebno je da ima važeći elektronski sertifikat, ako želi da lično podnese i potpiše prijavu ili da ovlasti poreskog punomočnika podnošenjem Obrasca PEP za podnošenje poreske prijave u elektronskom obliku.

Neoporezivi iznos za 2015. godinu iznosi 2.201.220,00 dinara, do tog iznosa građani neće biti oporezovani. Porez na dohodak građana za 2015. godinu iznosi 10% i 15% u zavisnosti od visine oporezivog dohotka.

Lični odbici za 2015. godinu za poreskog obveznika iznose 293.496,00 dinara, a za izdržavanog člana porodice po članu 110.061,00 dinar. Na poreskoj prijavi za godišni porez na dohodak građana ne treba isticati prihode od kapitala i dividendi.

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana su fizičaka lica, rezidenti koji su ostvarili veći dohodak od 2.201.220,00 dinara i nerezidenti koji su ostvarili dohodak na teritoriji Republike Srbije veći od 2.201.220,00 dinara.

Rezidentnima se stamtraju lica koja imaju prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa na teritoriju Republike Srbije i lica koja borave na teritoriji Republike Srbije 183 ili više dana u periodu od 12 meseci.

Fizička lica koja odlaze u inostranstvo da rade kod drugih pravnih ili fizičkih lica se smatraju rezidentima samo ako ispunjavaju navedene uslove, ukoliko ne ispunjavaju navedene uslove ne smatraju se rezidentima. Fizička lica koja odlaze u inostranstvo radi obavljanja poslova u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu smatraju se rezidentima bez obzira na navedene uslove.

Prihodi koji ulaze u ukupan prihod građana za 2015. godinu su:

  1. zarada
  2. oporezivi prihodi od samostalne delatnosti
  3. oporezivi prihodi od autorskih prava i prava industrijske svojine
  4. oporezivi prihodi od idavanja nepokretnosti
  5. oporezivi prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari
  6. oporezivi prihodi sportista i sportskih stručnjaka
  7. oporezivi drugi prihodi
  8. prihodi po navedenim osnovama ( od tačke 1. do tačke 7.) ostvareni u drugoj državi za obveznike rezidente

U ukupan dohodak građana ulazi osnovica poreza na zarade, umanjena za porez i doprinose iz zarade. Osnovica poreza na zarade za januar je iznosila 11.242 dinara, a od februara do decembra je iznosila 11.433 dinara.

Ukupan prihod građana je zbir svih navedenih prihoda umanjen za iznos poreza i doprinosa na te prihode.

Ukupan dohodak građana za 2015. godinu će se oporezivati po stopi od 10% za lica koja su ostvarila prihod, koji je razlika prihoda umanjenih za poreze i doprinose na te prihode i neoporezivog iznosa od 2.201.220 dinara, veći od 4.402.440 dinara. Lica koja su ostvarila prihod, razliku između prihoda umanjenih za poreze i doprinose na zarade i neoporezivod iznosa od 2.201.220 dinara i umanjen za lične odbitke, u visini preko 4.402.440 dinara, iznos do 4.402.440 dinara će se oporezivati po stopi od 10%, a iznos preko 4.402.440 dinra će se oporezivati po stopi od 15%.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović