PENZIONERI MOGU DA NASTAVE SA RADOM

penzioner na posluMOGUĆNOST DA ZAPOSLENI OSTANE U RADNOM ODNOSU I NAKON ŠTO ISPUNI USLOVE ZA PRESTANAK RADNOG ODNOSA U POGLEDU GODINA ŽIVOTA I STAŽA OSIGURANJA

 Zaposleni koji ispuni uslove u pogledu godina života i staža osiguranja za prestanak radnog odnosa može da se sporazume sa poslodavcem da ostane u radnom odnosu. (Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-562/2015-02 od 16.6.2015. godine).    

„U članu 175. tačka 2) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) propisano je da zaposlenom prestaje radni odnos kad navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, ako se poslodavac i zaposleni drugačije ne sporazumeju.

Prema tome, navedenom odredbom Zakona propisani su uslovi u pogledu godina života i staža osiguranja čijim ispunjenjem zaposlenom prestaje radni odnos, s tim što zaposleni može da se s poslodavcem sporazume da ostane u radnom odnosu i po ispunjenju tih uslova.

U članu 2. stav 2. Zakona, propisano je da se odredbe ovog zakona primenjuju na zaposlene u državnim organima, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i javnim službama, ako zakonom nije drugačije određeno…“

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović