FITOSANITARNA KONTROLA HRANE PRILIKOM UVOZA – PROMENE OD 01.03.2016. GODINE

carinska kontrolaPROMENE U PROCEDURI KONTROLE HRANE, KOJA JE U NADLEŽNOSTI FITOSANITARNE INSPEKCIJE SHODNO ZAKONU O ZDRAVLJU BILJA I SHODNO ZAKONU O BEZBEDNOSTI HRANE, OD 1.3.2016. GODINE

 Od 1.3.2016. godine pošiljke hrane biljnog porekla, koje podležu kontroli shodno Zakonu o zdravlju bilja i shodno Zakonu o bezbednosti hrane će biti pregledane na samom graničnom prelazu, od strane inspekcije – Granična fitosanitarna inspekcija pri čemu će ista izdavati po jednu ispravu za svaku izvršenu kontrolu. (Objašnjenje Uprave carina, br. 148-11-483-20-13/2/2016 od 25.2.2016. godine).  

„Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za zaštitu bilja, svojim aktom broj 321-02-7-3/2016-11, od 19.2.2016. godine, obavestila je Upravu carina da će od 1.3.2016. godine pošiljke hrane biljnog porekla, koje podležu kontroli i shodno Zakonu o zdravlju bilja i shodno Zakonu o bezbednosti hrane, biti pregledane na samom graničnom prelazu, od strane inspekcije – Granična fitosanitarna inspekcija pri čemu će ista izdavati po jednu ispravu za svaku izvršenu kontrolu (dve isprave). Ostala hrana biljnog porekla i deo hrane mešovitog porekla, koja podleže kontroli samo shodno Zakonu o bezbednosti hrane, obavljaće se u mestima carinjenja, kao što je to do sada bio slučaj.

Kako bi se lakše razumelo do kakvih promena će doći 1.3.2016. godine, za potrebu lakše primene gore navedenih propisa, a u skladu sa novom procedurom fitosanitarne inspekcije, hranu koja je u nadležnosti fitosanitarne inspekcije, možemo za ove potrebe podeliti u dve grupe:

– „hrana – bilje“ (npr. sveže voće i povrće) i „hrana – biljni proizvodi podvrgnuti procesu jednostavne prerade“ (npr. brašno od pšenice, kukuruza),

– „ostala hrana biljnog porekla“ (npr. voćni sok, džem, smrznuto voće i povrće i sl.) i „deo hrane mešovitog porekla“ (npr. mlečna čokolada).

Prva grupa robe – „hrana – bilje“ i “ hrana – biljni proizvodi podvrgnuti procesu jednostavne prerade“ prilikom uvoza podleže kontroli i shodno Zakonu o bezbednosti hrane i shodno Zakonu o zdravlju bilja. Kontrola shodno Zakonu o bezbednosti hrane podrazumeva utvrđivanje činjenica da hrana nije štetna po zdravlje ljudi i da je pogodna za ishranu ljudi, dok kontrola shodno Zakonu o zdravlju bilja podrazumeva kontrolu kojom se utvrđuje da li je sama biljka zdrava, tj. da li na sebi nosi određene štetne organizme i sl.

Druga grupa robe – „ostala hrana biljnog porekla“ i „deo hrane mešovitog porekla“, prilikom uvoza podleže samo kontroli shodno Zakonu o bezbednosti hrane.

U okviru granične fitosanitarne inspekcije kontrolu vrše Granični fitosanitarni inspektori na graničnim prelazima, kao i Granični fitosanitarni inspektori za kontrolu pošiljaka na mestima carinjenja, koji vrše kontrolu u mestima carinjenja.

Kontrola, shodno Zakonu o zdravlju bilja, se vršila od strane Granične fitosanitarne inspekcije na graničnim prelazima i ona će se i dalje vršiti na isti način kao i do sada.

Kontrola shodno Zakonu o bezbednosti hrane se, zaključno sa 29.2.2016. godine, vršila od strane Graničnih fitosanitarnih inspektora za kontrolu pošiljaka na mestima carinjenja, u mestima carinjenja, pri čemu u ovom delu kontrole dolazi do izmena, ali samo za grupu proizvoda „hrana – bilje“ i “ hrana – biljni proizvodi podvrgnuti procesu jednostavne prerade“.

Podsećamo vas, kako je i navedeno u aktu Uprave carina broj 148-11-483-20-54/3/2015 od 27.4.2015. godine, da je nakon obavljanja kontrole shodno Zakonu o bezbednosti hrane napred navedena inspekcija izdavala jedan od sledećih dokumenata, koji je neophodno priložiti prilikom uvoznog carinjenja hrane biljnog i dela hrane mešovitog porekla:

– Rešenja o ispunjenosti uslova za carinjenje ili

– Rešanja o dozvoli uvoza i stavljanja u promet ili u proizvodnju ili

– Rešenje kojim se odobrava uvozno carinjenje pošiljke, a zabranjuje se stavljanje u promet ili proizvodnju do dobijanja konačnog rešenja.

Ovom prilikom vas obaveštavamo da će se navedene vrste rešenja i dalje izdavati, s tim da će ih od 1.3.2016. godine izdavati Granična fitosanitarna inspekcija na graničnim prelazima, za robu koja podleže i kontroli zdravlja bilja („hrana – bilje“ i “ hrana – biljni proizvodi podvrgnuti procesu jednostavne prerade“). Za drugu grupu roba – „ostalu hranu biljnog porekla“ i „deo hrane mešovitog porekla“, gore navedena rešenja će i dalje izdavati Granični fitosanitarni inspektori za kontrolu pošiljaka na mestima carinjenja. Radi bolje preglednosti, gore navedeno je dato i u tabeli u prilogu ovog akta.

Šifre „U60/I60“ označavale su isprave koje je izdavala Granična fitosanitarna inspekcija za kontrolu pošiljaka u mestima carinjenja i „U66/I66“ su isprave koje izdaje Granična fitosanitarna inspekcija, uz uslov da u zavisnosti od napomene koja je navedena uz određeni tarifni stav, šifre I60 i I66 mogu označavati i izjave kojim se roba oslobađa kontrole.

Međutim, u skladu sa novom procedurom od 1.3.2016. godine, uvedena je novina da jednu vrstu isprave – „U60“ mogu da izdaju dve različite inspekcije.

Kako nije došlo do izmene u propisima i vrstama isprava koje se izdaju, već samo u delu ko ih izdaje i u delu gde se vrši kontrola, nije bilo neophodno vršiti korekcije samih spiskova roba koje podležu kontroli navedenih inspekcija.

Ovom prilikom napominjemo, da će se izvršiti i izmena u Pravilniku o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku – Prilog 8 Kodeks šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku, i u ISCS, u smislu da će šifre U60/I60 i U66/I66 biti šifre isprava koje se izdaju shodno određenom propisu, a ne shodno tome ko ih izdaje:

U60 stari naziv Uverenje, saglasnost ili dozvola fitosanitarne inspekcije za bezbednost hrane
U60 predlog za novi naziv Uverenje, saglasnost ili dozvola koju izdaje fitosanitarna inspekcija, shodno Zakonu o bezbednosti hrane
U66 stari naziv Uverenje, saglasnost ili dozvola fitosanitarne inspekcije
U66 predlog za novi naziv Uverenje, saglasnost ili dozvola koju izdaje fitosanitarna inspekcija, shodno Zakonu o zdravlju bilja ili Zakonu o sredstvima za zaštitu bilja ili Zakonu o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta
I60 stari naziv Uverenje, saglasnost ili dozvola fitosanitarne inspekcije za bezbednost hrane ili izjava kojom se roba oslobađa kontrole u skladu sa napomenom uz tarifni stav
I60 predlog za novi naziv Uverenje, saglasnost ili dozvola koju izdaje fitosanitarna inspekcija, shodno Zakonu o bezbednosti hrane ili izjava kojom se roba oslobađa kontrole u skladu sa napomenom uz tarifni stav
I66 stari naziv Uverenje, saglasnost ili dozvola fitosanitarne inspekcije ili izjava kojom se roba oslobađa kontrole u skladu sa napomenom uz tarifni stav
I66 predlog za novi naziv Uverenje, saglasnost ili dozvola koju izdaje fitosanitarna inspekcija, shodno Zakonu o zdravlju bilja ili Zakonu o sredstvima za zaštitu bilja ili Zakonu o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta ili izjava kojom se roba oslobađa kontrole u skladu sa napomenom uz tarifni stav

Tarifni stavovi u koje se svrstava roba koja je u nadležnosti fitosanitarne inspekcije će biti navedeni u sledećim spiskovima, kojima je takođe korigovan naziv:

– Spisak roba sa tarifnim stavovima koje pri uvozu podležu fitosanitarnoj kontroli, shodno Zakonu o bezbednosti hrane

– Spisak roba sa tarifnim stavovima koje pri uvozu podležu fitosanitarnoj kontroli, shodno Zakonu o zdravlju bilja ili Zakonu o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta ili Zakonu o sredstvima za zaštitu bilja

Spiskovi se mogu naći na sajtu Uprave carina u delu: Zakoni i propisi → Drugi akti kao i na portalu Uprave carina: Raspisi → Taris → Grupa za TARIS.

Kako je forma ovih isprava slična, a slični su i nazivi inspekcija, potrebno je prilikom uvoza robe, koja podleže i jednoj i drugoj kontroli, posebno obratiti pažnju na to da li su priložena oba rešenja: i rešenje koje je doneto, shodno Zakonu o bezbednosti hrane (što se može videti u uvodu rešenja), i rešenje koje je doneto shodno Zakonu o zdravlju bilja (što se takođe može videti u uvodu rešenja). Na taj način se mogu izbeći situacije da se prilikom uvoza hrane u obliku bilja i biljnih proizvoda koji su podvrgnuti procesu jednostavne prerade, prilože ili dva rešenja granične fitosanitarne inspekcije izdata shodno Zakonu o zdravlju bilja (npr. privremeno i konačno) ili da se priloži samo jedno rešenje, a da se broj istog upiše i uz šifru U60/I60 i uz šifru U66/I66 u rubrici 44 JCI.

Ukoliko se u praksi uoči da je iz različitih razloga u navedenim spiskovima načinjena greška, potrebno je obavestiti Odeljenje za TARIS, instrumente carinske i spoljnotrgovinske zaštite, poreze i akcize, kako bi se izvršilo ažuriranje istih, kao i Informacionog sistema carinske službe.

Napominjemo da procedura kontrole dela hrane mešovitog porekla (na primer kontrola testenine punjene mesom i hrane animalnog porekla) koja je u nadležnosti granične veterinarske inspekcije, odnosno procedura kontrole hrane koja nije ni biljnog ni životinjskog porekla (na primer so, voda za piće) koja je u nadležnosti granične sanitarne inspekcije, nije izmenjena i nije predmet ovog akta.“

 

Prilog:

– Tabela nadležnosti fitosanitarne inspekcije, u skladu sa izmenom procedure od 1.3.2016. godine

Tabela nadležnosti fitosanitarne inspekcije, u skladu sa izmenom procedure od 1.3.2016. godine

Vrsta hrane Regulativa Nadležna inspekcija Mesto vršenja kontrole Vrsta isprave Šifra u ISCS
Bilje i biljni proizvodi (na primer sveže voće i povrće, pšenično brašno i sl.) Zakon o zdravlju bilja Granična fitosanitarna inspekcija Granični prelaz Rešenje o dozvoli uvoza i carinjenja U66/I66
Zakon o bezbednosti hrane Granična fitosanitarna inspekcija Granični prelaz – Rešenje o ispunjenosti uslova za carinjenje ili
– Rešanje o dozvoli uvoza i stavljanja u promet ili u proizvodnju ili
– Rešenje kojim se odobrava uvozno carinjenje pošiljke, a zabranjuje se stavljanje u promet ili proizvodnju do dobijanja konačnog rešenja
U60/I60
Ostala hrana biljnog porekla (voćni sokovi, džem) Zakon o bezbednosti hrane Granična fitosanitarna inspekcija za kontrolu pošiljaka u mestima carinjenja Mesto carinjenja u unutrašnjosti ─││─ U60/I60
Hrana mešovitog porekla, koja je u nadležnosti fitosanitarne inspekcije (na primer čokolada) Zakon o bezbednosti hrane Granična fitosanitarna inspekcija za kontrolu pošiljaka u mestima carinjenja Mesto carinjenja u unutrašnjosti ─││─ U60/I60

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović