OGRANAK U INOSTRANSTVU I UKLJUČIVANJE U FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2015. GODINU

Man pressing digital button in a futuristic touchscreen monitor

Prema Zakonu o privrednim društvima ogranak je izdvojeni deo privrednog društva preko koga društvo obavlja delatnost u skladu sa zakonom. Ogranak nema svojstvo pravnog lica, a u pravnom prometu istupa u ime i za račun privrednog društva.
Privredno društvo koje je osnovalo ogranak, neograničeno odgovara za obaveze prema trećim licima koje nastanu u poslovanju njegovog ogranka.
U pravnom prometu ogranak nastupa pod poslovnim imenom društva, uz navođenje:

  • da je reč o ogranku;
  • adrese ogranka, ako se razlikuje od adrese sedišta društva;
  • naziva ogranka, ako ga ima.

Ogranak prestaje:

  • odlukom koju donosi skupština, odnosno ortaci ili komplementari, ako osnivačkim aktom, odnosno statutom nije drugačije određeno;
  • prestankom postojanja privrednog društva u čijem je sastavu.

Zakonskom regulativom zemlje u kojoj se ogranak nalazi je regulisano njegovo osnivanje, status i
poslovanje iz razloga što je ogranak dužan da posluje u skladu sa propisima zemlje u kojoj se nalazi.
Poslovanje preko ogranka ima dosta prednosti, na primer s računovodstvenog aspekta, ogranak se uključuje u pojedinačne finansijkse izveštaje, jer je ogranak deo privrednog društva za razliko od zavisnog društva koje se ne uključuje u pojedinačne finansijske izveštaje, već u konsolidovane finansijske izveštaje matičnog društva.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović