PRAVILNIK O LIČNOJ ZAŠTITNOJ OPREMI

 

(„Sl. glasnik RS“, br. 100/2011)

I UVODNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se: bitni zahtevi za zdravlje i bezbednost, kao i drugi zahtevi i uslovi koje mora da ispuni lična zaštitna oprema pre njenog stavljanja na tržište i/ili upotrebu, radi zaštite zdravlja i bezbednosti korisnika te opreme; kategorije i vrste lične zaštitne opreme; postupci ocenjivanja usaglašenosti; pretpostavka usaglašenosti; sadržina tehničke dokumentacije; sadržina Deklaracije o usaglašenosti; znak usaglašenosti i označavanje usaglašenosti; zaštitna klauzula i zahtevi koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti da bi bilo imenovano za ocenjivanje usaglašenosti.

Značenje pojedinih izraza

Član 2

Pojedini izrazi koji se upotrebljavaju u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) lična zaštitna oprema (u daljem tekstu: LZO) jeste svaka oprema (sredstvo, uređaj, pribor, pomoćno sredstvo i sl.) koju nosi ili drži korisnik radi sopstvene zaštite od jedne ili više opasnosti po njegovo zdravlje i bezbednost, kao i:

(1) oprema koja se sastoji od više uređaja, pribora, sredstava ili drugih komponenti koje je proizvođač sastavio prilikom izrade, odnosno povezao u jednu funkcionalnu celinu radi zaštite korisnika te opreme od jednog ili više potencijalno istovremenih rizika;

(2) zaštitno sredstvo, pribor ili uređaj koji je fiksno ili odvojivo spojen, odnosno povezan sa nekom drugom ličnom opremom, koja nije oprema za zaštitu, a koju korisnik nosi ili drži tokom obavljanja određenih aktivnosti pri radu;

(3) zamenljive komponente LZO koje su od bitnog značaja za njeno ispravno i pravilno funkcionisanje i koje se koriste isključivo za takvu opremu.

Svaki uređaj, pribor ili sredstvo, odnosno sistem koji se stavlja na tržište zajedno sa LZO, sa ciljem da se poveže sa drugim spoljnim dodatnim uređajem, smatra se sastavnim delom te LZO, čak i ako taj sistem nije namenjen da ga korisnik nosi ili trajno drži tokom celog perioda izloženosti riziku.

2) stavljanje na tržište jeste prvo činjenje dostupnom LZO na tržištu Republike Srbije radi distribucije ili upotrebe, sa ili bez naknade;

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović