• Home
  • Blog
  • Propisi

PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PO REŠENJU NA PRIHODE KOJE PO OSNOVU KAPITALNIH DOBITAKA I PO OSNOVU ZAKUPA I PODZAKUPA NEPOKRETNOSTI I POKRETNIH STVARI OSTVARUJE NEREZIDENTNO PRAVNO LICE

(„Sl. glasnik RS“, br. 100/2015 i 111/2015)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice u skladu sa članom 40. st. 5. i 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 25/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon i 142/14 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Poreska prijava za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka nastalih u skladu sa odredbama čl. 27. do 29. Zakona i prihode koje po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari iz člana 40. stav 6. Zakona ostvaruje nerezidentno pravno lice na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika) podnosi se na Obrascu PP KDZ – Poreska prijava za porez na dobit po rešenju, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Poreska prijava iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: prijava) podnosi se isključivo elektronskim putem, upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave, na način propisan Pravilnikom o podnošenju poreske prijave elektronskim putem („Službeni glasnik RS“, broj 113/13).

Izuzetno od stava 2. ovog člana, u slučaju kada je zakonom dozvoljeno podnošenje prijave i u pismenom obliku, prijava se podnosi neposredno ili putem pošte, u skladu sa članom 11. stav 2. ovog pravilnika.

Član 3

Nerezidentno pravno lice je dužno da, za prihode iz člana 40. st. 5. i 6. Zakona, nadležnom poreskom organu, preko poreskog punomoćnika određenog u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija (u daljem tekstu: poreski punomoćnik), podnese prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja tih prihoda.

Nerezidentno pravno lice podnosi prijavu i u slučaju kada u skladu sa ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja porez na kapitalni dobitak plaća u državi čiji je rezident, uz podnošenje dokaza da nema osnova za plaćanje poreza u Republici.

Uz prijavu iz stava 2. ovog člana nerezidentno pravno lice podnosi, kao prilog, u elektronskom obliku, putem elektronskog servisa Poreske uprave, obrazac potvrde o rezidentnosti overen od nadležnog organa druge države ugovornice čiji je rezident, ili overeni prevod potvrde na obrascu koji propisuje nadležni organ države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović