MOGUĆNOST PREBIJANJA KAPITALNIH DOBITAKA I KAPITALNIH GUBITAKA

hartije od vrewdnostiKapitalni gubitak koji je ostvaren prodajom jednog prava, udela ili hartije od vrednosti, u konkretnom slučaju akcija, može se prebiti sa kapitalnim dobitkom ostvarenim prodajom drugog prava, udela ili hartije od vrednosti, ukoliko je i kapitalni gubitak i kapitalni dobitak ostvaren u istoj godini. Ako i posle prebijanja kapitalnog gubitka sa kapitalnim dobitkom, ostvarenih u istoj godini, fizičko lice i dalje ima kapitalni gubitak, dopušteno je prebijanje kapitalnog gubitka u narednih pet godina na račun budućih kapitalnih dobitaka. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-51/2015-04 od 17.11.2015. godine).

„Odredbom člana 78. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US – dalje: Zakon), koja je bila u primeni do 6.10.2012. godine, bilo je propisano da kapitalni gubitak ostvaren prodajom jednog prava, udela ili hartije od vrednosti, može se prebiti sa kapitalnim dobitkom ostvarenim prodajom drugog prava, udela ili hartije od vrednosti u istoj godini.

Stavom 2. tog člana Zakona, bilo je propisano da ako se i posle prebijanja iz stava 1. ovog člana iskaže kapitalni gubitak, dopušteno je njegovo prebijanje u narednih pet godina na račun budućih kapitalnih dobitaka.

Imajući u vidu navedene zakonske odredbe, kapitalni gubitak koji je ostvaren prodajom jednog prava, udela ili hartije od vrednosti, u konkretnom slučaju akcija, može se prebiti sa kapitalnim dobitkom ostvarenim prodajom drugog prava, udela ili hartije od vrednosti, ukoliko su i kapitalni gubitak i kapitalni dobitak ostvareni u istoj godini. Ako i posle prebijanja kapitalnog gubitka sa kapitalnim dobitkom, ostvarenih u istoj godini, fizičko lice i dalje ima kapitalni gubitak, dopušteno je prebijanje kapitalnog gubitka u narednih pet godina na račun budućih kapitalnih dobitaka.“

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović