NACIONALNA KONTROLNA LISTA ROBE DVOSTRUKE NAMENE USKLAĐENA SA NOMENKLATUROM CARINSKE TARIFE

Ažurirano 1.1.2016. godine)

KATEGORIJA 0

NUKLEARNI MATERIJALI, POSTROJENJA I OPREMA

0A Sistemi, oprema i delovi Tarifna oznaka
0A001 „Nuklearni reaktori“ i posebno projektovana ili pripremljena oprema i delovi za njih, kao što sledi:
  a. „Nuklearni reaktori“; 8401100000
b. Metalni sudovi, ili značajniji radionički izrađeni delovi za njih, uključujući poklopac reaktorskog suda za reaktorski sud pod pritiskom, posebno projektovani ili pripremljeni da se u njih postavi jezgro „nuklearnog reaktora“; 8401400000
c. Oprema za rukovanje, specijalno projektovana ili pripremljena za punjenje ili uklanjanje goriva iz „nuklearnog reaktora“; 8426110000
d. Kontrolne šipke posebno projektovane ili pripremljene za kontrolu procesa fisije u „nuklearnom reaktoru“, podupiruće ili noseće strukture za njih, mehanizmi za pokretanje šipki i cevi za vođenje šipki; 8401400000
e. Cevi visokog pritiska specijalno projektovane ili pripremljene da sadrže gorivni element i hladioca primarnog kola u „nuklearnom reaktoru“; 8109900000
8401400000
f. Cevi od cirkonijum metala ili cirkonijum legure cevi (ili sklopovi cevi) posebno projektovane ili pripremljene za oblaganje goriva u „nuklearnom reaktoru“ i u količinama koje prelaze 10 kg;
N.B.: Za cirkonijum cevi pod pritiskom vidi 0A001.e. i za kalandrijske cevi videti 0A001.h
8109900000
8401400000
g. Rashladne pumpe ili cirkulatori posebno projektovani ili pripremljeni za cirkulaciju hladioca u primarnom kolu „nuklearnih reaktora“; 8413504090
8413608090
8413708190
8413810090
h. ‘Unutrašnji delovi nuklearnog reaktora’ posebno projektovani ili pripremljeni za upotrebu u „nuklearnom reaktoru“, uključujući noseće kolone za jezgro, kanale za gorivne elemente, kalandrijske cevi, termičke zaštite, pregrade, ploču za rešetku jezgra i ploče difuzora;
Tehnička napomena: U 0A001.h. ‘unutrašnji delovi nuklearnog reaktora’ znače bilo koju veću strukturu unutar reaktorskog suda koja ima jednu ili više funkcija, poput podupiranja jezgra, održavanja rasporeda gorivnih elemenata, usmeravanja toka primarnog hladioca, obezbeđivanja zaštite od zračenja iz reaktorskog suda i usmeravanje instrumentacije u unutrašnjosti jezgra.
8401400000
  i. Izmenjivači toplote kako sledi:
1. Generatori toplote posebno projektovani ili pripremljeni za upotrebu u primarnom ili u srednjem rashladnom kolu „nuklearnog reaktora“;
2. Drugi izmenjivači toplote posebno projektovani ili pripremljeni za upotrebu u primarnom rashladnom kolu „nuklearnog reaktora“;
Napomena: 0A001.i. ne kontroliše izmenjivače toplote za pomoćne sisteme reaktora, npr. sistem za hitno hlađenja ili sistem za hlađenja ostatne toplote.
8419500090
8419908500
j. Detektori neutrona posebno projektovani ili pripremljeni za određivanje nivoa neutronskog fluksa unutar jezgra „nuklearnog reaktora“; 9030100000
k. ‘Spoljni termički štitovi’ posebno projektovani ili pripremljeni za upotrebu u“nuklearnom reaktoru“ za smanjenje gubitka toplote i za zaštitu posude za zadržavanje.
Tehnička napomena: U 0A001.k. ‘spoljni termički štitovi znači veće konstrukcije postavljene iznad reaktorske posude koja smanjuje gubitak toplote iz reaktora i smanjuje temperaturu unutar posude za zadržavanje.
8401400000
0B Oprema za testiranje proveru i proizvodnju
0B001 Postrojenja za separaciju izotopa „prirodnog uranijuma“, „osiromašenog uranijuma“ i „specijalnih fisionih materijala“, i posebno projektovana ili pripremljena opremai delovi za njih, kao što sledi:
  a. Postrojenja za separaciju izotopa „prirodnog uranijuma“, „osiromašenog uranijuma“ i „specijalnih fisionih materijala“, kao što sledi:
1. Postrojenja za separaciju gasnim centrifugama;
2. Postrojenja za separaciju gasnom difuzijom;
3. Aerodinamička postrojenja za separaciju;
4. Postrojenja za separaciju hemijskom izmenom;
5. Postrojenja za separaciju jonskom izmenom;
6. Postrojenja za lasersku separaciju izotopa iz atomske pare (AVLIS);
7. Postrojenja za lasersku separaciju izotopa iz molekula (MLIS);
8. Postrojenja za plazma separaciju;
9. Postrojenja za elektromagnetnu separaciju;
7507200000
7508900000
8401200000
8481806900
8482101000
8482109000
8482300000
8482500000
8482800000
8482919000
8482990000
8504408490
8504408890
8537109900
8537209900
b. Gasne centrifuge i sklopovi i delovi, posebno projektovani ili pripremljeni za proces separacije gasnim centrifugama, kao što sledi:
Tehnička napomena: U 0B001.b. ‘materijal sa visokim odnosom čvrstoće prema gustini’ znači bilo šta od sledećeg:
1. Marendžing čelik koji ima otpor na kidanje od 1, 95 GPa ili veći;
2. Legure aluminijuma koje imaju otpor na kidanje od 0, 6 GPa ili veći; ili
3. „Vlaknasti ili filamentarni materijali“ sa „specifičnim modulom“ većim od 3, 18x106m i „specifičnom zateznom čvrstoćom“ većom od 7, 62 x104 m;
1. Gasne centrifuge;
2. Sklopovi rotora;
3. Cevasti cilindri za rotore sa debljinom zida od 12 mm ili manjom, prečnikom između 75 mm i 650 mm, napravljeni od ‘materijala sa visokim odnosom čvrstoće prema gustini’;
4. Prsteni ili spojnice sa debljinom zida od 3 mm ili manjom i prečnikom između 75 mm i 650 mm konstruisani da ostvare lokalni oslonac za cev rotora ili za spajanje više cevi rotora, napravljeni od ‘materijala sa visokim odnosom jačine prema gustini’;
5. Pregrade prečnika između 75 mm i 650 mm za ugradnju unutar rotorske cevi, napravljene od ‘materijala sa visokim odnosom čvrstoće prema gustini’;
6. Gornji ili donji poklopci za krajeve rotora, prečnika od 75 mm do 650 mm koji odgovaraju prečniku cevi rotora, napravljeni od ‘materijala sa visokim odnosom čvrstoće prema gustini’;
7. Magnetni noseći ležajevi kako sledi:
a) Noseći sklopovi sastavljeni od prstenastog magneta obešenog u kućištu napravljenom od, ili zaštićenog“materijalima otpornim na koroziju izazvanu delovanjem UF6„, koji sadrže amortizujući medijum i imaju magnet spregnut sa magnetnim polom ili drugim magnetom postavljenim na gornji poklopac rotora;
b) Aktivni magnetni noseći ležajevi posebno projektovani ili pripremljeni za upotrebu sa gasnim centrifugama;
8. Specijalno pripremljena ležišta koja imaju zglobno obrtni sklop sa čašom, montiran na amortizeru;
9. Molekularne pumpe koje se sastoje od cilindara u čijoj unutrašnjosti su mašinski obrađeni ili presovanim spiralni žlebovi i unutrašnje obrađeni provrti;
10. Statori motora prstenastog oblika za višefazne histerezisne (ili magnetno otporne, reluktansne) motore naizmenične struje za sinhroni rad u vakuumu u frekvenenciji od 600 ili više Hz i snage od 40 ili više VA (volt ampera);
11. Ležište u kućištu centrifuge za ugradnju sklopa rotorske cevi gasne centrifuge, koje se sastoji od krutog cilindra debljine zida do 30mm sa precizno obrađenim krajevima, koji su međusobno paralelni i normalni na uzdužnu osu cilindra unutar 0, 05 stepeni ili manje;
12. Izvodi koji se sastoje od cevi unutrašnjeg prečnika posebno projektovanih ili pripremljenih za izdvajanje UF6 gasa iz rotorske cevi na principu Pitoove cevi, koje je moguće pričvrstiti na centralni sistem za ekstrakciju gasa;
13. Uređaji za promenu frekvencije (konvertori ili invertori) specijalno projektovani ili pripremljeni za napajanje statora motora gasne centrifuge za obogaćivanje; koji poseduju sve sledeće karakteristike, i za njih posebno konstruisani delovi:
a. Višefazni izlazi frekvencije od 600 ili više Hz, i ;
b. Visoka stabilnost (sa kontrolom frekvencije boljom od 0, 2)%;
14. Ventili za zatvaranje i kontrolni ventili kako slede:
a. Ventili za zatvaranje posebno projektovani ili pripremljeni za rad povezan sa napajanjem, proizvodima ili ostacima iz struja gasa UF6 pojedinih gasnih centrifuga;
b. Mehovima zapečaćeni ventili, ventili za zatvaranje i kontrolni ventili napravljeni od, ili zaštićeni „materijalima otpornim na koroziju izazvanu delovanjem UF6„, sa unutrašnjim prečnikom od 10 mm do 160 mm, posebno projektovani ili pripremljeni za upotrebu u glavnim ili pomoćnim sistemima gasne centrifuge za obogaćivanje biljaka.
7507200000
7508900000
8401200000
8414102500
8414900000
8481100500
8481101900
8481109900
8481201000
8481209000
8481309100
8481309900
8481401000
8481409000
8481801100
8481801900
8481803100
8481803900
8481804000
8481805100
8481805900
8481806100
8481806300
8481806900
8481807100
8481807300
8481807900
8481808100
8481808500
8481808700
8481809900
8482101000
8482109000
8482300000
8482500000
8482800000
8482919000
8482990000
8483308090
8503009900
8504408490
8504408890
8504409090
8505902010
8505902090
8537109900
8537209100
8537209900
  c. Oprema i delovi, posebno projektovani ili pripremljeni za proces separacije gasnom difuzijom, kao što sledi:
1. Pregrade za gasnu difuziju napravljene od poroznog metalnog, polimernog ili keramičkog „materijala otpornog na koroziju izazvanu delovanjem UF6“ veličine pora od 10 do 100 nm, debljine od 5 mm ili manje, a za cevaste oblike prečnika 25 mm ili manjeg;
2. Kućišta za gasne difuzore napravljena od, ili zaštićena „materijalima otpornim na koroziju izazvanu delovanjem UF6„;
3. Kompresori ili kompresorski ventilatori sa usisnim kapacitetom zapremine UF6 od 1 m3/min ili većim, izlaznim pritiskom do 7500 kPa, odnosom pritiska od 10:1 ili manje i napravljeni od ili zaštićeni „materijalima otpornim na koroziju izazvanu delovanjem UF6„;
4. Zaptivke za rotirajuće osovine kompresora ili ventilatora navedenih u 0B001.c.3. i projektovane za propuštanje amortizujućeg gasa pri brzinama manjim od 1000 cm3/min;
5. Izmenjivači toplote načinjeni odili zaštićeni „materijalima otpornim na koroziju izazvanu delovanjem UF6“ i projektovani za pritisak curenja opsega manjeg od 10 Pa po satu pri razlici pritisaka od 100 kPa;
6. Mehovima zapečaćeni ventili, manuelni ili automatski, sa isključivanjem ili kontrolom napravljena od ili zaštićeni „materijalima otpornim na koroziju izazvanu delovanjem UF6„;
7507200000
7508900000
8401200000
8414592090
8414594090
8414598090
8414801190
8414801990
8414808090
8414900000
8419500090
8481309900
8481409000
8481805900
8481806900
8481808700
8482101000
8482109000
8482300000
8482500000
8482800000
8482990000
8484200000
8504408490
8504408890
8537109900
8537209900
d. Oprema i delovi posebno projektovani ili pripremljeni za postupak aerodinamičke separacije, kao što sledi:
1. Separacione mlaznice koje se sastoje od zakrivljenih kanala u obliku proreza, koji imaju prečnik zakrivljenja manji od 1 mm, otporne na koroziju UF6, i imaju oštre ivice u onim mlaznicama koje dele tok gasa koji njima protiče u dve struje;
2. Cilindrične ili konusne cevi (vrtložne cevi), napravljene od, ili zaštićene „materijalima otpornim na koroziju izazvanu delovanjem UF6“ i sa jednim ili više tangencijalnih ulaza;
3. Kompresori ili kompresorski ventilatori napravljeni od, ili zaštićeni „materijalima otpornim na koroziju izazvanu delovanjem UF6„, i zaptivke za njihove rotirajuće osovine;
7507200000
7508900000
8401200000
8414592090
8414594090
8414598090
8414801190
8414801990
8414808090
8419500090
8419899800
8419908500
8481309900
8481409000
8481805900
8481806900
8481808700
8482101000
8482109000
8482300000
8482500000
 
4. Izmenjivači toplote načinjeni od, ili zaštićeni „materijalima otpornim na koroziju izazvanu delovanjem UF6„;
5. Kućišta elemenata za separaciju napravljena od, ili zaštićena „materijalima otpornim na koroziju izazvanu delovanjem UF6„, za smeštanje vrtložnih cevi ili mlaznica za separaciju;
6. Mehovima zapečaćeni ventili, ručni ili automatski, za zatvaranje ili kontrolu napravljeni od ili zaštićeni „materijalima otpornim na koroziju izazvanu delovanjem UF6„, prečnika od 40ili više mm;
8482800000
8482919000
8482990000
8504408490
8504408890
8537109900
8537209900
7. Procesni sistemi za odvajanje UF6 od nosećeg gasa (vodonika ili helijuma) do sadržaja UF6 od 1 ppm ili nižeg, koji uključuju:
a. Niskotemperaturne izmenjivače toplote i krioseparatore za radne temperature od 153 K (-120°C) i niže;
b. Sisteme za hlađenje za radne temperature od 153 K (-120°C) i niže;
c. Mlaznice za separaciju ili vrtložne cevi za odvajanje UF6 od nosećeg gasa;
d. Hladne trapove (sabirnike) za UF6 sposobne za smrzavanje UF6;
  e. Oprema i delovi, posebno projektovani ili pripremljeni za proces separacije hemijskom izmenom, kao što sledi:
1. Tečno-tečne impulsne kolone za brzu izmenu sa kaskadnim vremenom zadržavanja od 30 sekundi ili manjim, otporne na koncentrovanu hlorovodoničnu kiselinu (npr. načinjene ili zaštićene odgovarajućim plastičnim materijalima kao što su fluorisani ugljovodonični polimeri ili staklo);
2. Tečno-tečne centrifugalne kontaktore za brzu izmenu sa kaskadnim vremenom zadržavanja (po stepenu) od 30 sekundi ili manje, otporne na koncentrovanu hlorovodoničnu kiselinu (npr. napravljene ili zaštićene odgovarajućim plastičnim materijalima kao što su fluorisani ugljovodonični polimeri ili staklo);
3. Elektrohemijske ćelije za redukciju, otporne na koncentrovanu hlorovodoničnu kiselinu, za redukciju uranijuma iz jednog valentnog stanja u drugo;
4. Oprema napajana iz elektrohemijskih ćelija za redukciju koja služi za izdvajanje U+4 iz organskog toka i, za one delove koji su u kontaktu sa procesnim tokom, napravljena ili zaštićena pogodnim materijalima (npr. staklom, fluorougljeničnim polimerima, polifenilsulfatima, polietarsulfonima i smolama impregnisanim grafitom);
5. Sistemi za pripremu napajanja za proizvodnju rastvora uranijum-hlorida visoke čistoće, koji se sastoje od opreme za rastvaranje, selektivnu ekstrakciju rastvarača i/ili jonsku izmenu radi prečišćavanja, i elektrolitičkih ćelija za redukciju urana U+6 ili U+4 do U+3;
6.Sistemi za oksidaciju uranijuma od U+3 do U+4;
7507200000
7508900000
8401200000
8481806900
8482101000
8482109000
8482300000
8482500000
8482800000
8482919000
8482990000
8504408490
8504408890
8537109900
8537209900
 

 

f. Oprema i delovi, posebno projektovani ili pripremljeni za proces separacije jonskom izmenom, kao što sledi:
1. Jonoizmenjivačke brzoreagujuće smole, sferične ili makroporozne umrežene smole u kojima su aktivne hemijske izmenjivačke grupe ograničene na površinsku prevlaku na inertnoj poroznoj nosećoj strukturi, i druge kompozitne strukture u bilo kom pogodnom obliku, uključujući čestice ili vlakna sa prečnicima od 0, 2 mm ili manjim, otporne na koncentrovanu hlorovodoničnu kiselinu i napravljene da imaju poluvreme razmene manje od 10 sekundi i sposobnost za rad u temperaturnom opsegu od 373 K (100°C) do 473 K (200°C);
2. Jonoizmenjivačke kolone (cilindrične) prečnika većeg od 1000 mm, napravljene od, ili zaštićene materijalima otpornim na koncentrovanu hlorovodoničnu kiselinu (npr. titanijumski ili fluorougljenični polimeri) i sposobne za rad u temperaturnom opsegu od 373 K (100°C) do 473 K (200°C) i pritiscima iznad 0, 7 MPa;
3. Jonoizmenjivački sistemi povratnog toka – refluks (hemijski ili elektrohemijski oksidacioni ili redukcioni sistemi) za regeneraciju hemijskih sredstava za redukciju ili oksidaciju, koji se koriste u kaskadama za obogaćivanje jonskom izmenom;
3824901500
3914000000
7507200000
7508900000
8401200000
8481806900
8482101000
8482109000
8482300000
8482500000
8482800000
8482919000
8482990000
8504408490
8504408890
8537109900
8537209900
g. Oprema i delovi, posebno projektovani ili pripremljeni za metode koje su zasnovane na atomskim parama kao što sledi:
1. Sistemi za stvaranje metalnog uranijuma projektovani za postizanje snage zračenja od 1 kW ili veće za upotrebu u laserskom obogaćivanju;
2. Sistemi za rukovanje tečnim ili uranijumom metalne pare posebno projektovani ili pripremljeni za rukovanje rastopljenim uranijumom, rastopljenim legurama uranijumaili uranijumom metalne pare za upotrebu u laserskom obogaćivanju i za to posebno projektovane komponente;
N.B.: Videti takođe 2A225.
3. Prikupljanje proizvoda i ostataka sklopova za metalni uranijum u rastopljenom ili čvrstom stanju, napravljeni ili zaštićeni materijalima otpornim na toplotu i koroziju izazvanu ili uranijumom u stanju pare, kao što su grafit presvučen itrijumom ili tantal;
4. Kućišta separatorskog modula (cilindrični ili pravougaoni sudovi) za smeštanje izvora pare metalnog uranijuma, elektronskog topa i kolektora proizvoda i ostataka iz procesa;
5. „Laseri“ ili laserski sistemi posebno projektovani ili pripremljeniza separaciju izotopa uranijuma sa stabilizacijom spektra frekvencije za rad u dužim vremenskim periodima;
N.B.: Videti takođe 6A005 i 6A205.
6903100000
6903201000
6903209000
6903901000
6903909000
7507200000
7508900000
8103909000
8401200000
8419899800
8481806900
8482101000
8482109000
8482300000
8482500000
8482800000
8482919000
8482990000
8504408490
8504408890
8523521000
8537109900
8537209900
8542311000
8542321000
8542391000
8543709010
8543709090
9013200000
9027801700
h. Oprema i delovi, posebno projektovani ili pripremljeni za postrojenja za „molekularne metode ili laserske sisteme“zasnovanu metodu ili lasers“, kao što sledi:
1. Nadzvučne ekspanzione mlaznice za rashlađivanje smeša UF6 i nosećeg gasa do 150 K (-123°C) i niže, napravljene od „materijala otpornih na koroziju izazvanu delovanjem UF6„;
2. Komponente ili uređaji za sakupljanje proizvoda ili ostataka posebno projektovani ili pripremljeni za prikupljanje materijala od uranijuma ili uranijumskih ostataka nakon osvetljivanja laserskim svetlom, napravljeni od „materijala otpornih na koroziju izazvanu delovanjem UF6„;
3. Kompresori napravljeni od, ili zaštićeni „materijalima otpornim na koroziju izazvanu delovanjem UF6“ i zaptivke za njihove rotirajuće osovine;
4. Oprema za fluorovanje UF5 (čvrst) u UF6 (gas);
5. Procesni sistemi za izdvajanje UF6 iz nosećeg gasa (npr. azota, argona ili drugog gasa) uključujući:
a. Kriogene izmenjivače toplote i krioseparatore za radne temperature od 153 K (-120°C) i niže;
b. Sisteme za hlađenje za radne temperature od 153 K (-120°C) i niže;
c. Kriogene trapove (sabirnike) UF6 sposobne za hlađenje UF6;
6. „Laseri“ ili „laserski“ sistemi posebno projektovani ili pripremljeniza razdvajanje izotopa uranijuma sa stabilizacijom spektra frekvencije za rad u dužim vremenskim periodima;
N.B.: Videti takođe 6A005 i 6A205.
7507200000
7508900000
8401200000
8414801190
8414801990
8414808090
8419500090
8419899800
8481806900
8482101000
8482109000
8482300000
8482500000
8482800000
8482919000
8482990000
8504408490
8504408890
8537109900
8537209900
9013200000
  i. Oprema i delovi, posebno projektovani ili pripremljeni za proces plazma separacije, kao što sledi:
1. Mikrotalasni izvori energije i antene za proizvodnju ili ubrzavanje jona, izlazne frekvencije veće od 30 GHz, i sa prosečnom izlaznom snagom većom od 50 kW;
2. Radiofrekventni kalemi za pobudu jona za frekvencije iznad 100 kHz i sposobni za rad pri srednjim snagama većim od 40kW;
3. Sistemi za generisanje plazme uranijuma;
4. Ne koristi se;
5. Proizvoda i ostaci kolektorskih sklopova za metalni uranijum u čvrstom stanju napravljeni od, ili zaštićeni materijalima otpornim na toplotu i koroziju izazvanu parom uranijuma, kao što su tantal ili grafit presvučen itrijumom;
6. Kućišta separacionog modula (cilindrična) za smeštanje plazma izvora uranijuma, radiofrekventni pobudni kalemovi i kolektori proizvoda i ostataka, i napravljeni od odgovarajućeg nemagnetnog materijala (npr. nerđajućeg čelika);
6903100000
6903201000
6903209000
6903901000
6903909000
7507200000
7508900000
8103909000
8401200000
8419899800
8481806900
8482101000
8482109000
8482300000
8482500000
8482800000
8482919000
8482990000
8504408490
8523521000
8537109900
8537209900
8542311000
8542321000
8542391000
8543709010
8543709090
8543900000
  j. Oprema i delovi, posebno projektovani ili pripremljeni za elektromagnetni separacioni proces, kao što sledi:
1. Jonski izvori, jednostruki ili višestruki, koji se sastoje od izvora pare, jonizatora i akceleratora snopa napravljeni od odgovarajućih nemagnetnih materijala (npr. grafit, nerđajući čelik ili bakar), i mogu da obezbede ukupnu struju jonskog snopa od 50 mA ili veću;
2. Jonske kolektorske ploče za jonske snopove obogaćenog ili osiromašenog uranijuma, koje se sastoje od jednog ili više proreza i džepova, napravljeni od odgovarajućih nemagnetnih materijala (npr, grafita ili nerđajućeg čelika);
3. Vakuumska kućišta za elektromagnetne separatore uranijuma, napravljena od nemagnetnih materijala (npr. nerđajućeg čelika) i projektovana da rade na pritiscima od 0, 1 Pa i nižim;
4. Delovi magnetnih polova prečnika većeg od 2 m;
5. Izvori napajanja visokog napona za jonske izvore, koji imaju sve sledeće karakteristike:
a. Imaju mogućnost kontinualnog pogona;
b. Izlazni napon od 20000 V ili viši;
c. Izlazne struje od 1A i veće; i
d. Regulaciju napona bolju od 0, 01% u periodu od 8 sati;
N.B.: Videti takođe 3A227.
6. Izvori za napajanje magneta (velike snage, jedmosmerni) koji imaju sve sledeće karakteristike:
a. Mogućnost kontinualnog rada pri izlaznim strujama od 500A i većim i izlaznim naponima od 100 V i višim; i
b. Regulaciju struje ili napona bolju od 0, 01% u periodu od 8 sati;
N.B.: Videti takođe 3A226.
7507200000
7508900000
8401200000
8421990000
8481806900
8482101000
8482109000
8482300000
8482500000
8482800000
8482919000
8482990000
8504408220
8504408290
8504408490
8504408890
8504409090
8505110000
8505909000
8523521000
8537109900
8537209900
8542311000
8542321000
8542391000
8543709010
8543709090
0B002 Posebno projektovani ili pripremljeni pomoćni sistemi, oprema i delovi, kao što sledi, za postrojenje za separaciju izotopa navedeno u 0B001, napravljeno od ili zaštićeno“materijalima otpornim na koroziju izazvanu delovanjem UF 6″:
  a. Napojni autoklavi, peći ili sistemi koji se koriste za uvođenje UF6 u proces obogaćivanja; 8401200000
8419899800
8514108000
8514201000
8514208000
8514300000
8401200000
8419899800
8514108000
8514201000
8514208000
8514300000
  b. Desublimatori ili hladni odvajači, koji se koriste za uklanjanje UF6 iz procesa obogaćivanja za sledeći prenos nakon zagrevanja; 8401200000
8419899800
8401200000
8419899800
c. Stanice proizvoda i ostataka za prebacivanje UF6 u kontejnere; 8401200000
d. Stanice za prevođenje u tečno stanje ili očvršćavanje koje se koriste za uklanjanje UF6 iz procesa obogaćivanja komprimovanjem, hlađenjem i prevođenjem UF6 u tečni ili čvrst oblik; 8419899800
e. Cevovodi i vezni sistemi posebno projektovani ili pripremljeni za rukovanje UF6 u okviru kaskada za gasnu difuziju, centrifugiranje ili aerodinamičkih kaskada; 8401200000
f. Vakuum sistemi ili pumpe, kako slede:
1. Vakuum priključci, vakuum veze ili vakuum pumpe usisnog kapaciteta od 5m3/min ili većeg;
2. Vakuum pumpe posebno projektovane za primenu u atmosferi koja sadrži UF6, napravnjene od ili zaštićene „materijalima otpornim na koroziju izazvanu delovanjem UF6„; ili
3. Vakuum sistemi sastavljeni od vakuumskih priključaka, vakuumskih veza i vakuumskih pumpi i projektovane za primenu u atmosferi koja sadrži UF6 ;
8401200000
8413910090
8414102500
8414108100
8414108900
g. UF6 maseni spektrometri/jonski izvori sposobni za kontinualno uzimanje uzoraka iz UF6 gasnih struja, a koji poseduju sve sledeće:
1. Sposobnost merenja jona od 320 ili veće jedinice atomske mase i imaju rezoluciju veću od 1 dela u 320;
2. Jonski izvori napravljeni od ili zaštićeni niklom, niklo bakrenim legurama sa sadržajem nikla od 60% ili više po težini ili niklo hromovane legure;
3. Jonizacione izvore na bazi bombardovanja elektronima; i
4. Imaju kolektorske sisteme pogodne za analize izotopa.
9027801700
0B003 Postrojenja za konverziju uranijuma i oprema posebno projektovana ili pripremljena za to, kao što sledi:
  a. Sistem za konverziju koncentrata ruda uranijuma u UO3;
b. Sistem za konverziju UO3 u UF6;
c. Sistem za konverziju UO3 u UO2;
d. Sistem za konverziju UO2 u UF4;
e. Sistem za konverziju UF4 u UF6;
f. Sistem za konverziju UF4 u metalni uranijum;
g. Sistem za konverziju UF6 u UO2;
h. Sistem za konverziju UF6 u UF4;
i. Sistem za konverziju UO2 u UCl4.
8414808090
8419400000
0B004 Postrojenja za proizvodnju ili obogaćivanje teške vode, deuterijuma ili jedinjenja deuterijuma i posebno projektovana ili pripremljena oprema i delovi za njih, kao što sledi:
  a. Postrojenja za proizvodnju teške vode, deuterijuma ili jedinjenja deuterijuma, kao što sledi:
1. Postrojenja za izmenu voda- vodoniksulfid;
2. Postrojenja za izmenu amonijak-vodonik;
8401200000
8413702100
8413702900
8414900000
8419400000
b. Oprema i delovi, kao što sledi:
1. Tornjevi za izmenu voda-vodoniksulfid prečnika od 1, 5 m ili većim sposobni za rad na pritiscima većim ili jednakim 2 MPa;
2. Jednostepeni centrifugalni ventilatori niskog pritiska (tj. 0, 2 MPa) ili kompresori za cirkulaciju gasovitog vodonik-sulfida (tj. gasa koji sadrži više od 70% H2S) propusnog kapaciteta jednakog ili većeg od 56 m3/h kada rade na usisnim pritiscima jednakim ili većim od 1, 8 MPa i imaju zaptivke projektovane za rad u vlažnoj atmosferi H2S;
3. Tornjevi za izmenu amonijak-vodonik visine jednake ili veće od 35 m, prečnika od 1, 5 h do 2, 5 h, pogodni za radne pritiske jednake ili veće od 15 MPa;
4. Unutrašnja oprema tornjeva, koja se sastoji od stepenih kontaktora i stepenih pumpi, uključujući i potopne, za proizvodnju teške vode korišćenjem procesa izmene amonijak-vodonik;
5. Uređaji za razlaganje amonijaka radnog pritiska jednakog ili većeg od 3 MPa za proizvodnju teške vode korišćenjem procesa izmene amonijak-vodonik;
6. Infracrveni apsorpcioni analizatori pogodni za analitičko određivanje odnosa vodonik/deuterijum u realnom vremenu, pri koncentracijama deuterijuma jednakim ili većim od 90%;
7. Katalitički plamenici za konverziju gasa obogaćenog deuterijuma u tešku vodu korišćenjem procesa izmene amonijak-vodonik;
8. Celokupni sistemi obogaćivanja teške vode, ili njihove kolone, za poboljšavanje karakteristike teške vode do postizanja kvaliteta koncentracije deuterijuma potrebnog za reaktore;
9.Pretvarači za sintezu amonijaka ili jedinice za sintezu amonijaka posebno projektovane ili pripremljene za proizvodnju teške vode korišćenjem procesa izmene amonijak-vodonika.
8401200000
8413702100
8413702900
8414401000
8414409000
8414594090
8414801190
8414801990
8414805990
8414807390
8414807590
8414807890
8414808090
8414900000
8419400000
9027500000
0B005 Pogoni posebno projektovani za izradu gorivih elemenata za „nuklearne reaktore“ i posebno projektovana ili konstruisana oprema za njih. 8508190090
8508600000
8514400000
8207301000
8207309000
8479908000
8515310000
9027801700
9027809900
  Tehnička napomena: Pogoni za izradu gorivih elemenata za „nuklearne reaktore“ uključuju opremu koja:
1. Uobičajeno dolazi u direktan kontak sa, ili direktno procesira ili kontroliše tok proizvodnje nuklearnog materijala;
2. Zaptiva nuklearni materijal oblaganjem;
3. Proverava integritet obloge ili zaptivanja;
4. Proverava završnu obradu zaptivenog goriva, ili
5. Se koristi za montažu elemenata reaktora.
0B006 Pogoni za preradu ozračenih gorivih elemenata „nuklearnog reaktora“, i posebno projektovana ili pripremljena oprema i njene komponente.
  Napomena: 0B006 uključuje:
a. Postrojenja za preradu ozračenih gorivih elemenata „nuklearnog reaktora“ uključujući opremu i delove koji uobičajeno dolaze u direktni kontakt sa njima i direktno kontrolišu tokove prerade ozračenog goriva i glavne tokove prerade nuklearnih materijala i fisionih produkata;
b. Mašine za cepanje ili seckanje gorivih elemenata, tj. daljinski upravljana oprema za sečenje, cepanje ozračenih sklopova, veza ili šipki goriva za“nuklearni reaktor“;
c. Opremu za rastvaranje, posebno bezbedne rezervoare (tj. rezervoare malog prečnika, prstenaste ili pločaste) posebno projektovane ili pripremljene za rastvaranje ozračenog goriva „nuklearnog reaktora“, koji su u stanju da izdrže tople, visokokorozione tečnosti, i koji se mogu puniti i održavati daljinskom kontrolom;
d. Izdvajači sa otapalom, kao što su punjene ili pulsne kolone, taložni mikseri ili centrifugalni sklopnici otporni na korozivni uticaj azotne kiseline i posebno projektovanu ili pripremljenu za upotrebu u postrojenjima za preradu ozračenog „prirodnog uranijuma“, „osiromašenog uranijuma“ ili „posebnih fisionih materijala“;
e. Sudove za držanje i skladištenje posebno projektovane da budu osigurani od kritičnosti i otporni na korozioni uticaj azotne kiseline;
Tehnička napomena: Sudovi za držanje ili skladištenje mogu imati sledeće osobine:
1. Zidove ili unutrašnje elemente sa bornim ekvivalentom (računatim za sve sastavne elemente kao što je propisano u napomeni u 0C004) od najmanje dva procenta;
2. Maksimalni prečnik od 175 mm za cilindrične sudove; ili
3. Maksimalnu širinu od 75 mm za prstenaste ili pločaste sudove;
f. Sistemi za merenje neutrona posebno projektovani ili pripremljeni za integraciju i upotrebu u automatatizovanim sistemima za kontrolu procesa u fabrici za preradu ozračenog“prirodnog uranijuma“, „osiromašenog uranijuma“ ili „posebnih fisionih materijala“.
7310299000
8421290090
8479908000
8508190090
8508600000
8508700010
8508700090
8537109100
8537109900
0B007 Postrojenja za preradu plutonijuma i oprema posebno projektovana ili pripremljena za njih, kao što sledi:
  a. Sistemi za konverziju plutonijum nitrata u oksid;
b. Sistemi za proizvodnju metalnog plutonijuma.
8508190090
8508600000
0C Materijali
0C001 „Prirodni uranijum“ ili „osiromašeni uranijum“ ili torijum u obliku metala, legura, hemijskih jedinjenja ili koncentrata, i bilo koji drugi materijal koji sadrži jedan ili više navedenih elemenata;
  Napomena: 0C001 ne kontroliše sledeće:
a. Četiri grama ili manje „prirodnog uranijuma“ ili „osiromašenog uranijuma“ kada se nalaze u senzorima mernih instrumenata;
b. „Osiromašeni uranijum“ posebno proizveden za sledeće civilne, nenuklearne primene:
1. Zaštitna;
2. Pakovanje;
3. Balast koji ima masu ne veću od 100 kg;
4. Protivtegovi koji imaju masu ne veću od 100 kg;
c. Legure koje sadrže manje od 5% torijuma;
d. Keramički proizvodi koji sadrže torijum, a koji su proizvedeni za nenuklearnu primenu.
2612101000
2612109000
2612201000
2612209000
2620999500
2844101000
2844103000
2844105000
2844109000
2844301100
2844301900
2844305100
2844305500
2844306100
2844306900
2844309100
2844309900
2844401000
7202998000
0C002 „Posebni fisioni materijali“
  Napomena: 0C002 ne kontroliše četiri „efektivna grama“ ili manje kada su sadržani u senzoru instrumenta. 2844202500
2844203500
2844205100
2844205900
2844209900
2844500000
8401300000
0C003 Deuterijum, teška voda (deuterijum-oksid) i druga jedinjenja deuterijuma, i smeše i rastvori koji sadrže deuterijum u kojima izotopski odnos deuterijuma prema vodoniku prelazi 1:5000. 2845100000
2845901000
0C004 Grafit stepena većeg od 5 delova na milion ‘bornog ekvivalenta’ i gustine veće od 1, 50 g/cm3za upotrebu u „nuklearnom reaktoru“, u količinama do 1 kg.
  N.B.: Videti takođe 1C107.
Napomena 1: Za potrebe izvozne kontrole nadležne vlasti država članice, gde je sedište izvoznika, će utvrditi da li će ili neće izvoziti proizvode od grafita koji ispunjavaju gore navedene specifikacije za upotrebu u „nuklearnom reaktoru“.
Napomena 2: U 0C004 ‘borni ekvivalent’ (BE) je definisan kao zbir BE z za nečistoće (isključujući BE ugljenik jer se ugljenik ne smatra nečistoćom) uključujući bor, gde je:
BE z (ppm) =CF×koncentracija elementa Z u ppm;
gde je CF konverzioni faktor = (σ Z× A)/ (σ B× A Z),
a σ B i σ Z su efikasni preseci za zahvat termalnih neutrona (u barnima) za prirodni bor i elemenat Z, respektivno; A B i A Z su atomske mase prirodnog bora i elementa Z, respektivno.
3801100000
3801900000
8545110000
8545190010
8545190090
8545901000
8545909000
0C005 Posebno pripremljena jedinjenja ili prahovi za proizvodnju pregrada za gasnu difuziju, otpornih na koroziju usled dejstva UF 6 (tj. nikl ili legure koje sadrže 60 težinskih procenata ili više nikla, aluminijum-oksid i potpuno fluorovani ugljovodonični polimeri), koji imaju čistoću od 99, 9% po težini ili veću, i veličinu čestica manju od 10 µm, mereno standardom Američkog društva za testitanje i materijale (ASTM) B330, i visoki stepen ujednačenosti veličine čestica. 7504000000
0D Softver
0D001 „Softver“ posebno razvijen ili modifikovan za „razvoj“, „proizvodnju“ ili „upotrebu“ robe navedene u ovoj kategoriji.
    3704001000
3705901000
4901100000
4901990000
4906000000
4911990010
4911990090
8523293100
8523293300
8523293900
8523299000
8523492500
8523494500
8523495100
8523495900
8523499100
8523499300
8523499900
8523519100
8523519300
8523519900
8523599100
8523599300
8523599900
8523809100
8523809300
8523809900
0E Tehnologija
0E001 „Tehnologija“ u skladu sa Napomenom o nuklearnoj tehnologiji za „razvoj“, „proizvodnju“ ili „upotrebu“ robe navedene u ovoj kategoriji.
    3704001000
3705901000
4901100000
4901990000
4906000000
4911990010
4911990090
8523293100
8523293300
8523293900
8523299000
8523492500
8523494500
8523495100
8523495900
8523499100
8523499300
8523499900
8523519100
8523519300
8523519900
8523599100
8523599300
8523599900
8523809100
8523809300
8523809900

KATEGORIJA 1

SPECIJALNI MATERIJALI I OPREMA KOJA SE ODNOSI NA NJIH

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović