SUKOB MIŠLJENJA ISTOG MINISTARSTVA OKO UTVRĐIVANJA POVEZANOSTI LICA

sukob mišljenjaMinistrastvo finansija je u vezi utvrđivanja povezanih lica, vezano za transferne cene, dalo više puta u toku dve godine različita mišljenja, odnosno nepotpuna.

Tačno je, da ne postoji povezanost između dva privredna društva u sličaju kada je jedini član privrednog društva fizičko lice (majka ili otac), a njihov sin jedini član drugog privrednog društva.

Ali, treba naglasiti da je to tako samo ako između tih društava nije bilo transakcija. Kao je u praksi upravo slučaj da između tih pravnih lica se obavljaju transakcije, ili sa drugim rodbinski povezanim licima, mnogi su se poveli za mišljenjem Ministarstva, da to nisu povezana lica, pozivajući se na mišljenje Ministrastva.

U nastavku su dva mišljenja Ministrastva.

I Mišljenje

U slučaju kada je jedini član privrednog društva fizičko lice (npr. majka), pri čemu je njen sin jedini član drugog privrednog društva, između ta dva privredna društva (obveznika poreza na dobit) ne postoji povezanost, u skladu sa članom 59. Zakona o porezu na dobit pravnih lica. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-074/2015-04 od 29.7.2015. godine).

II Mišljenje

U slučaju kada je 100% vlasnik jednog pravnog lica otac, a 100% vlasnik drugog pravnog lica sin, između ta dva pravna lica (obveznika poreza na dobit) ne postoji povezanost u smislu Zakona.
Međutim, transakcije između obveznika poreza na dobit (pravnog lica u vlasništvu oca) i sina vlasnika tog pravnog lica, odnosno transakcije između obveznika poreza na dobit (pravnog lica u vlasništvu sina) i oca vlasnika tog pravnog lica, smatraju se transakcijama između povezanih lica u skladu sa Zakonom. (Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-172/2013-04 od 24.4.2014. god.).

„… U skladu sa članom 59. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014 i 91/2015 – autentično tumačenje – dalje: Zakon), transfernom cenom smatra se cena nastala u vezi sa transakcijama sredstvima ili stvaranjem obaveza među povezanim licima.
Saglasno stavu 2. istog člana Zakona, licem povezanim sa obveznikom smatra se ono fizičko ili pravno lice u čijim se odnosima sa obveznikom javlja mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke.
Prema stavu 3. istog člana Zakona, u slučaju posrednog ili neposrednog posedovanja najmanje 25% akcija ili udela smatra se da postoji mogućnost kontrole nad obveznikom.
Mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke postoji, pored slučaja predviđenog u stavu 3. ovog člana i kada lice posredno ili neposredno poseduje najmanje 25% glasova u obveznikovim organima upravljanja (član 59. stav 4. Zakona).
Saglasno stavu 5. istog člana Zakona, licem povezanim sa obveznikom smatra se i ono pravno lice u kome, kao i kod obveznika, ista fizička ili pravna lica neposredno ili posredno učestvuju u upravljanju, kontroli ili kapitalu, na način predviđen u st. 3. i 4. ovog člana.
Prema stavu 6. istog člana Zakona, licima povezanim sa obveznikom smatraju se bračni ili vanbračni drug, potomci, usvojenici i potomci usvojenika, roditelji, usvojioci, braća i sestre i njihovi potomci, dedovi i babe i njihovi potomci, kao i braća i sestre i roditelji bračnog ili vanbračnog druga, lica koje je sa obveznikom povezano na način predviđen u st. 3. i 4. ovog člana.
Kako proizilazi iz sadržine podnetog dopisa, jedini član privrednog društva je fizičko lice (majka, u konkretnom slučaju), pri čemu je njen sin jedini član drugog privrednog društva. S tim u vezi, između ta dva privredna društva (obveznika poreza na dobit) ne postoji povezanost, u skladu sa članom 59. Zakona.“

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović