• Home
  • Blog
  • Propisi

PRAVILNIK O UPISU U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I OBNOVI REGISTRACIJE, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVAN STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA

(„Sl. glasnik RS“, br. 17/2013 i 102/2015)

I UVODNA ODREDBA

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi i način upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar), obrazac zahteva za upis i obnovu registracije poljoprivrednog gazdinstva u Registru, obrasci priloga, dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za upis i obnovu registracije, način čuvanja podataka upisanih u Registar (u daljem tekstu: upis u Registar), način obnove registracije u Registru, kao i uslovi za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva.

II UPIS U REGISTAR

  1. Uslovi i način upisa u Registar
  2. a) Uslovi upisa u Registar

Zemljišni fond poljoprivrednog gazdinstava

Član 2

U Registar se upisuje poljoprivredno gazdinstvo sa najmanje 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Republike Srbije, na kome privredno društvo, zemljoradnička zadruga, drugo pravno lice kao što je ustanova, škola, manastir, crkva i druga organizacija (u daljem tekstu: pravno lice), preduzetnik i poljoprivrednik – fizičko lice, obavljaju poljoprivrednu proizvodnju.

U Registar se može upisati i poljoprivredno gazdinstvo sa manje od 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta, odnosno drugo zemljište ili građevinska celina na kome lice iz 1. stava ovog člana obavlja stočarsku, vinogradarsku ili povrtarsku proizvodnju (staklenici i plastenici), odnosno obavlja druge oblike poljoprivredne proizvodnje (uzgoj ribe, gajenje pečuraka, puževa, pčela i dr.).

Osnov korišćenja zemljišta

Član 3

Poljoprivredno gazdinstvo iz člana 2. ovog pravilnika upisuje se u Registar kao korisnik zemljišta iz člana 2. ovog pravilnika po osnovu:

1) prava svojine;

2) rešenja – izvoda o raspodeli komasacione mase;

3) ugovora o zakupu pod uslovom da taj ugovor nije zaključen sa pravnim licem kao zakupodavcem, osim ako je zakupodavac ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) ili ugovora o ustupanju zemljišta na korišćenje, s tim da rok važenja tih ugovora ne može da istekne pre 31. oktobra u godini na koju se odnosi upis ili obnova registracije u Registru;

4) prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u društvenoj svojini stečenoj teretnim pravnim poslom.

Posebni uslovi za upis porodičnog poljoprivrednog gazdinstava

Član 4

U slučaju upisa porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u Registar se upisuje poljoprivrednik – fizičko lice koji je nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstava i mogu se upisati članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Bračni drugovi mogu da budu upisani samo u jedno porodično poljoprivredno gazdinstvo.

U slučaju smrti nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preostali upisani članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva sporazumno određuju privremenog nosioca iz svojih redova, do okončanja ostavinskog postupka i sprovođenja promene u Registru nepokretnosti i o tome obaveštavaju Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Upravu za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava) u roku od 30 dana.

Članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su vlasnici ili zakupci, odnosno korisnici zemljišta iz člana 2. ovog pravilnika, mogu svojom izjavom da odrede nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva kao korisnika tog zemljišta u smislu ovog pravilnika.

  1. b) Način upisa u Registar

Dobrovoljnost upisa

Član 5

Upis poljoprivrednog gazdinstva u Registar je dobrovoljan.

Podnošenje zahteva

Član 6

Upis poljoprivrednog gazdinstva u Registar, obnova registracije i prijava promene podataka u Registru vrši se na osnovu zahteva nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno ovlašćenog lica u poljoprivrednom gazdinstvu (u daljem tekstu: zahtev za upis).

Zahtev za upis podnosi se područnoj jedinici Uprave, prema sedištu pravnog lica, odnosno preduzetnika, odnosno prebivalištu poljoprivrednika koji je nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

  1. Obrazac zahteva za upis

Član 7

Zahtev za upis podnosi se na Obrascu br. 1a – Zahtev za upis, obnovu registracije i prijavu promene podataka porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u Registru poljoprivrednih gazdinstava – fizičko lice – poljoprivrednik (u daljem tekstu: Obrazac 1a), odnosno Obrascu br. 1b – Zahtev za upis, obnovu registracije i prijavu promene podataka poljoprivrednog gazdinstva u Registru poljoprivrednih gazdinstava pravno lice – preduzetnik (u daljem tekstu: Obrazac 1b), sa prilozima: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. i 8, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Uz ovaj pravilnik odštampani su i čine njegov sastavni deo:

1) šifarnik biljne proizvodnje i druge namene zemljišnih parcela;

2) šifarnik životinja gajenih na poljoprivrednom gazdinstvu.

Obrazac zahteva za upis porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

Član 8

Za upis porodičnog poljoprivrednog gazdinstva poljoprivrednik – fizičko lice ponosi zahtev za upis na Obrascu 1a, sa njegovim ličnim podacima, kao nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, sa sledećim prilozima:

1) Prilog 1 – podaci o članovima porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) Prilog 2 – izjava članova domaćinstva da su članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. U slučaju da je član maloletno lice, izjavu potpisuje roditelj, odnosno zakonski staratelj;

3) Prilog 3 – podaci o zemljišnom fondu i biljnim kulturama;

4) Prilog 4 – podaci o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju;

5) Prilog 5 – izjava vlasnika i zakupca kojom određuje člana domaćinstva koji će biti upisan u Registar kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, dok će davalac izjave biti član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

6) Prilog 6 – izjava člana porodičnog poljoprivrednog gazdinstva da prihvata da bude upisan u Registar kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

7) Prilog 7 – ovlašćenje za zastupanje, ako se ovlašćuje drugo lice za zastupanje poljoprivrednog gazdinstva;

8) Prilog 8 – izjava nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i podaci o dokumentaciji koja je priložena uz zahtev.

Pored priloga iz stava 1. ovog člana prilaže se i sledeća dokumentacija:

1) lična karta nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (fotokopija i original na uvid);

2) izvod iz katastra nepokretnosti (prepis lista nepokretnosti) za sve katastarske parcele koje se prijavljuju (original ili overena fotokopija), bez obzira na osnov korišćenja (na osnovu prava svojine, na osnovu korišćenja društvene svojine po izvršenom popisu i evidenciji imovine privrednog subjekta, na osnovu prava zakupa zemljišta i na osnovu davanja zemljišta na korišćenje), osim u slučaju korišćenja poljoprivrednog zemljišta po pravu iz postupka komasacije, u kom slučaju se ne podnosi izvod iz katastra, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga, već rešenje – izvod o raspodeli komasacione mase.

U slučaju da nije uspostavljen katastar nepokretnosti, a podaci iz prepisa posedovnog lista i izvoda iz zemljišnih knjiga nisu istovetni, prednost imaju podaci iz zemljišnih knjiga;

3) rešenje – izvod o raspodeli komasacione mase (original ili overena fotokopija);

4) overen ugovor o zakupu ili ustupanju poljoprivrednog zemljišta na korišćenje (original ili overena fotokopija).

Ugovor o zakupu zemljišta u društvenoj svojini može se prihvatiti samo ako je zakupodavac upisan kao korisnik tog zemljišta u katastar nepokretnosti;

5) lične karte članova domaćinstva koji su prijavljeni na istom prebivalištu i koji su dali izjave da su članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (fotokopije i original na uvid). U slučaju da je član maloletno lice, prilaže se izvod iz matične knjige rođenih (fotokopije i original na uvid);

6) dokaz o otvorenom namenskom računu kod banke, na koji se usmeravaju sredstva ostvarena po osnovu kredita, premija, regresa i subvencija (ugovor o otvaranju računa, potvrda banke ili fotokopija čekovne kartice).

Prilikom upisa, poljoprivrednik se izjašnjava da li je njegovo poljoprivredno gazdinstvo komercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo ili nekomercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo.

Obrazac zahteva za upis poljoprivrednog gazdinstva

Član 9

Za upis poljoprivrednog gazdinstva pravno lice, odnosno preduzetnik ponosi zahtev za upis na Obrascu 1b, koji obuhvata statusne podatke i lične podatke o licu ovlašćenom za zastupanje, sa sledećim prilozima:

1) Prilog 3 – podaci o zemljišnom fondu i biljnim kulturama;

2) Prilog 4 – podaci o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju;

3) Prilog 7 – ovlašćenje za zastupanje, ako se ovlašćuje drugo lice za zastupanje poljoprivrednog gazdinstva sa overenim OP obrascem;

4) Prilog 8 – izjava ovlašćenog lica u poljoprivrednom gazdinstvu i podaci o dokumentaciji koja je priložena uz zahtev.

Pored priloga iz stava 1. ovog člana prilaže se i sledeća dokumentacija:

1) rešenje o registraciji izdato od nadležnog organa (Agencija za privredne registre, nadležni sud), a za pravna lica i prilog sa podacima o licu ovlašćenom za zastupanje (overena fotokopija);

2) obaveštenje o razvrstavanju pravnog lica (malo, srednje ili veliko) koje pravno lice dostavlja uz odobreni finansijski izveštaj Narodnoj banci Srbije;

3) izvod iz katastra nepokretnosti (prepis lista nepokretnosti) za sve katastarske parcele koje se prijavljuju (original ili overena fotokopija), bez obzira na osnov korišćenja (na osnovu prava svojine, na osnovu korišćenja društvene svojine po izvršenom popisu i evidenciji imovine privrednog subjekta, na osnovu prava zakupa zemljišta i na osnovu davanja zemljišta na korišćenje), osim u slučaju korišćenja poljoprivrednog zemljišta po pravu iz postupka komasacije, u kom slučaju se ne podnosi izvod iz katastra, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga, već rešenje – izvod o raspodeli komasacione mase.

U slučaju da nije uspostavljen katastar nepokretnosti, a podaci iz prepisa posedovnog lista i izvoda iz zemljišnih knjiga nisu istovetni, prednost imaju podaci iz zemljišnih knjiga;

4) potvrda Ministarstva da je izvršen popis i evidencija imovine, ako je u katastru zemljišta (stari operat) ili zemljišnim knjigama upisana društvena svojina;

5) rešenje – izvod o raspodeli komasacione mase (original ili overena fotokopija);

6) overen ugovor o zakupu ili ustupanju poljoprivrednog zemljišta na korišćenje (original ili overena fotokopija).

Ugovor o zakupu zemljišta u društvenoj svojini može se prihvatiti samo ako je zakupodavac upisan kao korisnik tog zemljišta u katastar nepokretnosti.

7) dokaz o otvorenom namenskom računu kod banke, na koji se usmeravaju sredstva ostvarena po osnovu kredita, premija, regresa i subvencija (ugovor o otvaranju računa, potvrda banke ili fotokopija platne kartice).

  1. Obrada zahteva za upis

Član 10

Prilikom prijema zahteva za upis u Registar, Uprava proverava da li je zahtev pravilno popunjen i da li podaci koji su uneti u zahtev odgovaraju podacima iz priložene dokumentacije.

Pravilno popunjen zahtev zavodi se u posebnu evidenciju primljenih zahteva za upis u Registar.

Odgovornost za istinitost podataka i dokumentacije koja se podnosi radi upisa u Registar snosi podnosilac zahteva za upis.

Na osnovu uredno podnetog zahteva i rešenja direktora Uprave, Uprava vrši upis poljoprivrednog gazdinstva u Registar.

Podnosilac zahteva za upis u Registar po osnovu svojine nad poljoprivrednim zemljištem, odnosno drugim zemljištem ili građevinskom celinom, koje se nalazi kod drugog lica po osnovu ugovora o zakupu, odnosno po osnovu davanja zemljišta na korišćenje, ne može biti upisan u Registar sa tim delom imovine za vreme trajanja ugovora o zakupu, odnosno ugovora o davanju zemljišta na korišćenje.

Član 11

Ako nije dostavljena sva dokumentacija naznačena u zahtevu ili ako podaci koji su uneti u zahtev ne odgovaraju podacima iz priložene dokumentacije, zahtev će se vratiti podnosiocu zahteva za upis radi ispravke i dopune.

Ako je podnosilac zahteva za upis lice koje je već upisano u Registar kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ili kao član drugog poljoprivrednog gazdinstva, Uprava će ga pisanim putem obavestiti da se ne može izvršiti upis.

Na način iz stava 2. ovog člana Uprava će postupiti i kada je prijavljena katastarska parcela već upisana u Registar kod drugog poljoprivrednog gazdinstva.

U slučajevima iz st. 2. i 3. ovog člana u Registru će se voditi lice, odnosno katastarska parcela u gazdinstvu u kome je prvo upisano, sve dok ovlašćeno lice (nosilac poljoprivrednog gazdinstva, vlasnik, zakupac) ne podnese zahtev za promenu podataka ili se izvrši ispravka u Registru po aktu nadležnog organa (poljoprivredne inspekcije, ministarstva za unutrašnje poslove, suda).

  1. Čuvanje podataka upisanih u Registar

Član 12

Nadležna područna jedinica Uprave formira dosije za svako poljoprivredno gazdinstvo, kojem se dodeljuje broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG).

Dosije iz stava 1. ovog člana čuva se trajno.

Podaci iz Registra su javni.

Uprava priprema šestomesečne izveštaje o podacima upisanim u Registar i dostavlja ih ministru nadležnom za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministar).

III NAČIN OBNOVE REGISTRACIJE U REGISTRU I PROMENA PODATAKA U REGISTRU

Obnova registracije u Registru

Član 13

Obnova registracije poljoprivrednog gazdinstva u Registru vrši se svake godine, u periodu od 1. februara do 31. marta.

U obnovi registracije, Upravi se dostavljaju svi podaci koji su promenjeni u odnosu na stanje u Registru, a obavezno se dostavljaju podaci o:

1) poljoprivrednim kulturama na zemljištu koje se odnose na tekuću godinu;

2) vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se životinje drže ili uzgajaju;

3) promeni zemljišnog poseda i osnova korišćenja zemljišta (katastarska veličina i katastarska kultura, vlasništvo, zakup i sl.).

Ako posle isteka roka za obnovu registracije iz stava 1. ovog člana dođe do promene poljoprivredne kulture na zemljištu, nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva dužan je da izvrši ispravku ovih podataka do 30. aprila tekuće godine.

Ako nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno ovlašćeno lice u poljoprivrednom gazdinstvu posle isteka roka za obnovu registracije iz stava 1. ovog člana, ali ne kasnije od 30. septembra za tekuću godinu, dostavi ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, to zemljište će se upisati u Registar.

Promena podataka upisanih u Registar

Član 14

Promena statusnih podataka u Registru vrši se u roku od 30 dana od dana nastanka promene, i to za:

1) porodično poljoprivredno gazdinstvo – promena podataka koja se odnosi na:

(1) nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

(2) broj članova porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

(3) prebivalište nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

(4) broj posebnog – namenskog računa, odnosno ime poslovne banke kod koje se vodi račun;

2) poljoprivredno gazdinstvo – promena podataka koja se odnosi na:

(1) status pravnog lica, odnosno preduzetnika i ovlašćenog lica u pravnom licu koje je upisano u Registar,

(2) sedište, odnosno prebivalište,

(3) broj posebnog – namenskog računa, odnosno ime poslovne banke kod koje se vodi račun,

(4) delatnosti u Agenciji za privredne registre.

IV USLOVI ZA PASIVNI STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA

Status poljoprivredno gazdinstva

Član 15

Poljoprivredno gazdinstvo koje je upisano u Registar može da bude u aktivnom ili pasivnom statusu.

Poljoprivredno gazdinstvo vodi se u Registru u aktivnom statusu, osim ako se steknu uslovi za pasivni status, i to:

1) ako poljoprivredno gazdinstvo ne izvrši obnovu registracije u skladu sa članom 13. ovog pravilnika;

2) ako prestane neki od uslova za upis, odnosno obnovu registracije;

3) u slučajevima neizvršavanja preuzetih obaveza kada je to predviđeno posebnim propisima kojima se uređuju mere za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje (ako ne otplati dospeli kratkoročni kredit ili kasni sa otplatom rate dugoročnog kredita najmanje 90 dana, odnosno zakupa za zakupljeno poljoprivredno zemljište u državnoj svojini i ne pridržava se drugih ugovornih obaveza po ugovoru o zakupu, ne vrati višak sredstava dobijenih na osnovu podsticaja i dr.);

4) ako se utvrdi da je poljoprivredno gazdinstvo dalo neistinite podatke u zahtevu za upis, odnosno obnovu registracije ili promenu podataka u Registru, ili u zahtevu za korišćenje podsticajnih sredstava, kao i u priloženoj dokumentaciji, a ti podaci imaju uticaja na ostvarivanje prava na podsticaje;

5) u slučaju nepridržavanja propisa, i to:

– dostavljanja netačnih podataka koji se odnosi na ostvarivanje prava, posle odobravanja sredstava, u postupku stalne inspekcijske kontrole,

– nepridržavanja ugovornih obaveza po ugovorima sa Ministarstvom,

– dostavljanja finansijsko-knjigovodstvenih dokumenata sa podacima koji nisu u skladu sa podnetim zahtevom i sa važećim zakonskim propisima,

– falsifikovanja dokaza koji su u vezi sa predmetom podsticaja,

– otuđenja predmeta koji je nabavljen sredstvima podsticaja kao i nečuvanja dokumentacije pre ugovorenog roka, suprotno propisu za dodelu podsticaja,

– ostvarivanja prava na podsticaje za druga lica,

– podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za istu svrhu po više propisa u toku kalendarske godine,

– ometanja inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora ili onemogućavanja inspekcijske kontrole,

– korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez pravnog osnova,

– ometanja poseda poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,

– ometanja postupka javnog nadmetanja prilikom davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u zakup,

– davanja zakupljenog poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u podzakup, odnosno privremeno korišćenje,

– vršenja investicionih radova na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini ili menjanja načina njegovog korišćenja bez saglasnosti zakupodavca – Ministarstva,

– ispuštanja i odlaganja opasnih i štetnih materija na poljoprivrednom zemljištu i u kanalima za navodnjavanje i odvodnjavanje,

– korišćenja obradivog poljoprivrednog zemljišta od prve do pete katastarske klase u nepoljoprivredne svrhe,

– vršenja eksploatacije mineralnih sirovina, odnosno odlaganja jalovine, pepela, šljake i drugih opasnih i štetnih materija na poljoprivrednom zemljištu bez prethodno pribavljene saglasnosti Ministarstva i bez plaćene naknade za promenu namene,

– menjanja namene obradivom poljoprivrednom zemljištu u nepoljoprivredne svrhe bez plaćene naknade za promenu namene,

– ispaše stoke na tuđem poljoprivrednom zemljištu,

– spaljivanja organskih ostataka posle žetve useva ili pričinjavanje poljske štete na usevima, sadnicama, kao i svako drugo oštećenje na poljoprivrednom zemljištu,

– privođenja poljoprivrednog zemljišta odgovarajućoj nameni, odnosno osposobljavanja korišćenog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju bez projekta rekultivacije poljoprivrednog zemljišta, vršenja rekultivacije bez projekta rekultivacije poljoprivrednog zemljišta,

– korišćenja biološki nerazgradive folije na obradivom poljoprivrednom zemljištu,

– podizanja veštačkih livada i pašnjaka na obradivom poljoprivrednom zemljištu četvrte i pete katastarske klase, odnosno podizanja šuma na obradivom poljoprivrednom zemljištu bez prethodno pribavljene saglasnosti Ministarstva,

– izvođenja melioracija livada i pašnjaka, pretvaranja neobradivog poljoprivrednog zemljišta u obradivo, poboljšanja kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta bez projekta,

– menjanja namene i drugog oblika raspolaganja na zemljištu koje je preneto selima na korišćenje, izuzev izgradnje ribnjaka,

– koji se odnose na proizvodnju i promet vina, rakije i drugih alkoholnih pića i piva;

– koji se odnose na proizvodnju i promet etanola;

– koji se odnose na bezbednost hrane, zdravlja biljaka, biljnih proizvoda i propisanih objekata, koje se skladišti, seje, sadi, proizvodi, dorađuje, prerađuje i stavlja u promet;

– započinjanja upotrebe genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama u zatvorenim sistemima, namerno uvođenje u životnu sredinu, stavljanje u promet ili gajenje u komercijalne svrhe bez odobrenja Ministarstva,

– neuništavanja otpada koji sadrži, sastoji se ili je dobijen od genetički modifikovanih organizama, kao i otpada koji je nastao upotrebom genetički modifikovanih organizama uz prisustvo ovlašćenog lica tako da genetički modifikovani organizam više ne bude sposoban za razmnožavanje i prenos genetičkog materijala na druge vrste;

– nekorišćenja poljoprivrednog zemljišta po pravilima kodeksa dobre poljoprivredne prakse, nekorišćenja poljoprivrednog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju,

– nevršenja, po potrebi, a najmanje svake pete godine kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta i nevođenje evidencija o količini mineralnih đubriva i pesticida unetih u obradivo poljoprivredno zemljište od prve do pete katastarske klase,

– nedozvoljavanja napajanja stoke i držaocima stoke koji ne koriste pašnjake na kojima se nalaze vode za napajanje stoke, a prirodno su upućeni na iskorišćavanje vode na tim pašnjacima,

– koji se odnose na predaju mleka,

– o obeležavanju i registraciji životinja, odnosno propisanih mera u pogledu zaštite zdravlja i dobrobiti životinja;

6) ako se utvrdi da naslednik nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ili naslednik člana porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji je iz prvog naslednog reda i član je njegovog domaćinstva, preduzima radnje iz tačke 5) ovog stava.

Ako se utvrdi da su se stekli uslovi za određivanje pasivnog statusa poljoprivrednog gazdinstva iz stava 2. tač. 4) i 5) ovog člana, pasivni status se određuje tom poljoprivrednom gazdinstvu i poljoprivrednom gazdinstvu koje je sa njim pravno povezano.

Ako je poljoprivredno gazdinstvo u pasivnom statusu ne može da ostvaruje mere za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje, na koje bi imalo pravo prema posebnim propisima, niti zemljišni fond može da bude predmet upisa drugog poljoprivrednog gazdinstva. Podneti zahtev poljoprivrednog gazdinstva u pasivnom statusu za korišćenje podsticaja se odbija kao neosnovan.

Utvrđivanje pasivnog statusa

Član 16

U slučaju iz člana 15. stav 2. tač. 1), 2) i 3) ovog pravilnika, pasivni status se određuje automatski, istekom roka za obnovu registracije, prestankom nekog od uslova za upis, odnosno obnovu registracije, odnosno danom dospeća preuzetih obaveza, o čemu se poljoprivrednom gazdinstvu dostavlja obaveštenje.

U slučaju iz člana 15. stav 2. tač. 4) i 5) ovog pravilnika, pasivni status, kao i obnova aktivnog statusa poljoprivrednog gazdinstva se određuje rešenjem direktora Uprave.

Protiv utvrđenog pasivnog statusa iz stava 1. ovog člana i rešenja iz stava 2. ovog člana, može se izjaviti žalba ministru, preko Uprave.

Rešenje ministra je konačno.

Od dana podnošenja inicijative za određivanje pasivnog statusa poljoprivrednog gazdinstva do donošenja rešenja iz stava 2. ovog člana, poljoprivredno gazdinstvo ne može da ostvaruje mere za podsticanje poljoprivredne proizvodnje na koje bi imalo pravo prema posebnim propisima.

Trajanje pasivnog statusa

Član 17

Pasivni status traje:

1) do obnove registracije za narednu godinu, u slučaju iz člana 15. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika;

2) do ponovnog sticanja uslova za upis, odnosno obnovu registracije, u slučaju iz člana 15. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika;

3) do otklanjanja razloga (isplate dospelog kredita ili rata kredita, odnosno dospelih rata za zakup državnog zemljišta, povraćaja više primljenih sredstava i sl.), u slučaju iz člana 15. stav 2. tačka 3) ovog pravilnika;

4) tri godine od donošenja rešenja o određivanju pasivnog statusa, u slučaju iz člana 15. stav 2. tačka 4) ovog pravilnika;

5) pet godina od donošenja rešenja o određivanju pasivnog statusa, u slučaju iz člana 15. stav 2. tačka 5) alineja prva ovog pravilnika;

6) tri godine od donošenja rešenja o određivanju pasivnog statusa, u slučajevima iz člana 15. stav 2. tačka 5) alineja druga do dvadesetdevete ovog pravilnika;

7) dve godine od donošenja rešenja o određivanju pasivnog statusa, u slučajevima iz člana 15. stav 2. tačka 5) alineja trideseta do tridesetdruge ovog pravilnika;

8) jednu godinu od donošenja rešenja o određivanju pasivnog statusa, u slučaju iz člana 15. stav 2. tačka 5) alineja tridesettreća i tridesetčetvrta ovog pravilnika.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18

Izuzetno, u 2013. godini za poljoprivredno gazdinstvo koje je upisano u Registar vrši se obnova registracije poljoprivrednog gazdinstva u Registru od dana stupanja na snagu ovog pravilnika do 31. marta 2013. godine.

Član 19

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika Registar poljoprivrednih gazdinstava koji je ustanovljen u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS“, br. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11, 97/11 i 15/12) sa svim upisanim podacima nastavlja da se vodi u skladu sa ovim pravilnikom.

Poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS“, br. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11, 97/11 i 15/12) danom stupanja na snagu ovog pravilnika ostaju upisana u Registar sa svim podacima koji su u tom trenutku upisani.

Član 20

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS“, br. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11, 97/11 i 15/12).

Član 21

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva

(„Sl. glasnik RS“, br. 102/2015)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Obrazac br. 1a

 

 
REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

 

ZAHTEV ZA UPIS, OBNOVU REGISTRACIJE I PRIJAVU PROMENE PODATAKA PORODIČNOG POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA U REGISTRU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA – FIZIČKO LICE – POLJOPRIVREDNIK

POPUNITI VELIKIM ŠTAMPANIM SLOVIMA

POPUNJAVA UPRAVA

1 organizaciona jedinica Uprave BPG

POPUNJAVA NOSILAC PORODIČNOG POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA

2 vrsta promene (označiti-x)

 

o – upis u registar o – obnova registracije o – promena podataka

 

3 organizacioni oblik komercijalno gazdinstvo nekomercijalno gazdinstvo

u 3 u odgovarajući organizacioni oblik upisati krstić. Nosilac se izjašnjava o organizacionom obliku svog gazdinstva

4 JMBG

 

5 prezime

 

6 ime

 

7 datum rođenja

 

8 mesto rođenja

 

9 država rođenja

 

10 pol M Ž

u 4-10 upisati podatke za nosioca PG; odgovarajući pol označiti krstićem

11 radna aktivnost 12 školovanje
u 11 – upisati šifru radne aktivnosti nosioca PG
1. Bavi se isključivo poljoprivredom
2. Poljoprivreda je pretežna delatnost (više od 50% radnog vremena)
3. Poljoprivreda je dodatna delatnost (manje od 50% radnog vremena)
4. Penzioner (u slučaju nepostojanja formalnog statusa penzionera, popunjavaju osobe starije od 65 godina)
u 12 – upisati šifru školovanja nosioca PG;
1/ nezavršena osnovna škola;
2/ osnovna škola;
3/ srednja škola;
4/ viša škola;
5/ fakultet

 

13 broj članova PG

u 13 – upisati broj članova koji žive i rade na poljoprivrednom gazdinstvu

sedište PG

14 ulica i kućni broj

 

15 mesto

 

16 opština/grad

 

17 poštanski broj

 

18 telefon ili

 

19 faks

 

20 e-mail @

za 14-20 – upisati podatke za nosioca PG; ulicu/mesto – pisati adresu prebivališta iz lične karte;
telefon/faks upisati prvo pozivni broj pa lokalni

21 naziv banke

 

22 račun

za 21-22 – upisati banku i račun nosioca PG

datum ispunjavanja obrasca

 

 

Potpis nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
______________________________

 

 

Obrazac br. 1b

 

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

 

ZAHTEV ZA UPIS, OBNOVU REGISTRACIJE I PRIJAVU PROMENE PODATAKA POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA U REGISTRU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA PRAVNO LICE – PREDUZETNIK

POPUNJAVA UPRAVA

1 organizaciona jedinica Uprave BPG

POPUNJAVA PRAVNO LICE – PREDUZETNIK

2 vrsta promene (označiti-x)

 

o – upis u registar o – obnova registracije o – promena podataka

 

3 organizacioni oblik 4 Veličina pravnog lica malo srednje veliko

u 3 – upisati šifru organizacionog oblika pravnog lica i to; 2/ privredno društvo; 3/ preduzetnik; 4/ zemljoradnička zadruga; 5/ poljoprivredna gazdinstva sa statusom pravnog lica; 6/ naučno istraživačke organizacije; 7/ verska organizacija
u 4 – za odgovarajuću veličinu privrednog društva upisati krstić

5 matični broj 6 PIB

 

7 naziv pravnog lica

u 5-7 upisati podatke pravnog lica

8 zaposleni radnici

u 8 – upisati broj stalno zaposlenih radnika sedište preduzeća

9 ulica i kućni broj

 

10 mesto

 

11 opština/grad

 

12 poštanski broj

 

13 telefon ili

 

14 faks

 

15 e-mail @

odgovorno lice

16 JMBG

 

17 prezime

 

18 ime

 

19 datum rođenja

 

20 mesto rođenja

 

21 država rođenja

 

22 pol M Ž

 

23 ulica i kućni broj

 

24 mesto

 

25 opština/grad

 

26 poštanski broj

u 16-26 – upisati podatke za odgovornu osobu; za ulicu/mesto – upisati adresu prebivališta iz lične karte; odgovarajući pol označiti krstićem

27 naziv banke

 

28 račun

u 27-28 – upisati banku i račun pravnog lica – preduzetnika

Datum ispunjavanja obrasca
M. P.

 

Potpis ovlašćenog lica

 

Prilog 1

 

 
REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

 

OBRAZAC ZA UPIS, OBNOVU REGISTRACIJE I PRIJAVU PROMENE PODATAKA PORODIČNOG POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA U REGISTRU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA – ČLANOVI

 

BPG

 

POPUNJAVA POLJOPRIVREDNIK

o – upis u registar
o – obnova registracije
o – promena podataka

ukoliko podaci ne stanu
na ovaj list molimo fotokopirajte
i označiti: Prilog 1/1

 

1 JMBG

 

2 član PG prezime

 

3 ime

 

4 datum rođenja

 

5 mesto rođenja

 

6 država rođenja

 

7 pol M Ž

 

8 radna aktivnost 1. Bavi se isključivo poljoprivredom;
2. Poljoprivreda je pretežna delatnost (više od 50% radnog vremena);
3. Poljoprivreda je dodatna delatnost (manje od 50% radnog vremena);
4. Penzioner (u slučaju nepostojanja formalnog statusa penzionera, popunjavaju osobe starije od 65 godina).

u 1 do 8 – upisati podatke za člana PG; odgovarajući pol označiti krstićem; za radnu aktivnost upisati šifru radne aktivnosti člana

1 JMBG

 

2 član PG prezime

 

3 ime

 

4 datum rođenja

 

5 mesto rođenja

 

6 država rođenja

 

7 pol M Ž

 

8 radna aktivnost

 

1 JMBG

 

2 član PG prezime

 

3 ime

 

4 datum rođenja

 

5 mesto rođenja

 

6 država rođenja

 

7 pol M Ž

 

8 radna aktivnost

 

1 JMBG

 

2 član PG prezime

 

3 ime

 

4 datum rođenja

 

5 mesto rođenja

 

6 država rođenja

 

7 pol M Ž

 

8 radna aktivnost

 

datum ispunjavanja obrasca

 

Potpis nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

 

Prilog 2

 

IZJAVA
članova domaćinstva da su članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

Radi upisa u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u smislu člana 4. stav 1. Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS“, br. 17/13 i 102/15), izjavljujemo da smo članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva čiji je nosilac

 

 iz ,
(ime i prezime nosioca) (prebivalište nosioca)
. .
(JMBG nosioca)

Izjavu daju:

RED.
BROJ
IME I PREZIME PREBIVALIŠTE JMBG POTPIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Napomena: popunjavanje obrasca vršiti štampanim slovima sem potpisa.

_____________________
(mesto i datum)

Prilog 3

 

 
REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

 

OBRAZAC ZA UPIS I OBNOVU REGISTRACIJE POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA U REGISTRU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA – ZEMLJIŠNI FOND I BILJNE KULTURE

 

     o – upis u registar              o – obnova registracije BPG

U donju tabelu upisuju se podaci za svaku parcelu, na osnovu izvoda iz katastra (kolone 2 – 8) i plana biljne proizvodnje za tekuću godinu (kolone 9-12).
U 2 – upisati naziv katastarske opštine
u 3 – upisati broj katastarske parcele iz izvoda iz katastra
u 4 – upisati šifru katastarske kulture; 1/njiva; 2/vrt; 3/voćnjak; 4/vinograd; 5/livada; 6/pašnjak; 7/ ribnjak; 8/trstici i močvare; 9/drugo zemljište (vrtače, napuštena rečna korita, zemljišta obrasla niskim žbunastim rastinjem i dr.)
u 5 – upisati površinu parcele
u 6 – upisati površinu dela parcele koja se koristi po osnovu iz kolone 7. Ako se koristi cela parcela upisuje se ista površina iz kolone 5. Ukoliko se na jednoj parceli nalazi više različitih kultura, podaci sa istom parcelom ponavljaju se u onoliko redova koliko ima kultura (podaci iz kolona 2 – 5 se ponavljaju dok se u koloni 6 i 11 upisuje površina na kojoj se gaji određena kultura (kolone 9 i 10) na toj parceli. Zbir površina iz kolone 6 i 11 ne može biti veći od površine cele parcele iz kolone 5.
U 7 – upisati odgovarajući broj za osnov korišćenja: 1/vlasništvo; 2/zakup zemljišta; 3/ustupanje na korišćenje; 4/komasacija
u 8 – upisati datum do kog traje zakup, odnosno davanje zemljišta na korišćenje, ako je u koloni 7 upisan broj 2 ili 3
u 9 i 10 – upisati šifru i naziv kulture koju ćete gajiti u tekućoj godini – podatak uzeti iz Šifarnika biljne proizvodnje i druge namene zemljišnih parcela;
u 11 – upisati površinu pod kulturom koje ćete gajiti u tekućoj godini
u 12 – upisati broj voćnih stabala, trsova, itd. (ukoliko ih ima)

Red. br. katastarska opština broj kat. parcele katastarska kultura površina cele parcele površina udela u parceli osnov korišćenja rok trajanja zakupa/ davanja na korišćenje šifra kulture naziv biljne kulture površina pod kulturom u tekućoj godini broj stabala
ha ar m2 ha ar m2 dan mes. god. ha ar m2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

datum ispunjavanja obrasca

 

Potpis nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
Potpis ovlašćenog lica
M.P. __________________________

 

 

Prilog 4

 

 
REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

 

OBRAZAC ZA UPIS I OBNOVU REGISTRACIJE POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA U REGISTRU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA – FOND ŽIVOTINJA

 

        o – upis u registar         o – obnova registracije BPG

1 – upisati „x“ za svako gazdinstvo (HID) ponaosob, ako se životinje gaje na konvencionalan način
2 – upisati „x“ za svako gazdinstvo (HID) ponaosob, ako se životinje gaje primenom organske proizvodnje

 

Grupa životinja Identifikacioni broj gazdinstva (HID) na kome se drže životinje (upisati broj pojedinačnog gazdinstva u redu) Konvencionalna proizvodnja (šifra) 1 Organska proizvodnja (šifra) 2
1. Goveda 21.1. 22.1.
2. Ovce i koze 21.2. 22.2.
3. Svinje 21.3. 22.3.
4. Konji, magarci, mule i mazge 21.4. 22.4.
5. Živina i ptice 21.5. 22.5.
6. Pčelinje društvo – košnica 21.6. 22.6.
7. Ribe 21.7. 22.7.
8. Životinje ostale
___________________ 21.8. 22.8.
___________________

 

datum ispunjavanja obrasca

 

Potpis nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
Potpis ovlašćenog lica
M.P. ____________________

 

 

Prilog 5

 

IZJAVA
vlasnika i zakupca kojom određuje člana domaćinstva koji će biti upisan u Registar kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

Radi upisa u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u smislu člana 4. stav 4. Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS“, br. 17/13 i 102/15), dajem sledeću izjavu:

Ja, , iz ,
(ime i prezime) (mesto)

 

,
(adresa) (JMBG)

kao vlasnik, odnosno zakupac poljoprivrednog zemljišta:

red.
br.
katastarska opština broj kat. parcele katastarska kultura površina cele parcele površina udela u parceli
ha ar m2 ha ar m2
1 2 3 4 5 6

 

određujem , iz ,
(ime i prezime) (mesto)

 

,
(adresa) (JMBG)

kao lice koje će biti upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

(mesto i datum) (potpis)

Izjavljujem da prihvatam da budem upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava, kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

(mesto i datum) (potpis)

 

Prilog 6

 

IZJAVA
člana porodičnog poljoprivrednog gazdinstva da prihvata da bude upisan u Registar kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

 

 

BPG

 

/ Ime i prezime nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, mesto, ulica i broj /

Radi upisa u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u smislu člana 4. stav 3. Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS“, br. 17/13 i 102/15), dajemo sledeću izjavu:

Mi dole potpisani članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pokojnog

  iz ,
/ ime i prezime / / mesto /

koji je preminuo dana _______________ godine, sporazumno smo odredili za privremenog nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, člana

  JMBG .
/ ime i prezime /

 

Redni
broj
Ime i prezime Prebivalište JMBG Potpis

Izjavljujem da prihvatam da budem upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava, kao privremeni nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva do okončanja ostavinskog postupka i sprovođenja promene u katastru nepokretnosti.

 

(mesto i datum) (potpis)

 

 

Prilog 7

 

 
REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA
U __________, __________20__. god.

 

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE

 

________________________________________________________________________________________
Poljoprivredno gazdinstvo – ime i prezime/naziv – adresa prebivališta/sedišta

 

BPG
JMBG/MB

Podaci o licu ovlašćenom za zastupanje

1. Ime i prezime
2. JMBG
3. Mesto stanovanja
4. Adresa
5. Ovlašćenje broj*) __________, od __________ 20__. god.
6. Deponovani potpis

 

M.P.*)
Overava Uprava za trezor Potpis nosioca, odnosno ovlašćenog lica

*) Ovlašćenje se prilaže kada nosilac PG u pravnom licu ili preduzetnik, ovlasti drugo lice za potpisivanje.

 

Prilog 7

 
REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA
U __________, __________20__. god.

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE

________________________________________________________________________________________
Poljoprivredno gazdinstvo – ime i prezime/naziv – adresa prebivališta/sedišta

 

BPG
JMBG/MB

Podaci o licu ovlašćenom za zastupanje

1. Ime i prezime
2. JMBG
3. Mesto stanovanja
4. Adresa
5. Ovlašćenje broj*) __________, od __________ 20__. god.
6. Deponovani potpis

 

M.P.*)
Overava Uprava za trezor Potpis nosioca, odnosno ovlašćenog lica

*) Ovlašćenje se prilaže kada nosilac PG u pravnom licu ili preduzetnik, ovlasti drugo lice za potpisivanje.

 

Prilog 8

 

 
REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

 

OBRAZAC ZA UPIS, OBNOVU REGISTRACIJE I PRIJAVU PROMENE PODATAKA POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA U REGISTRU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA – POPIS PRILOGA

 

     o – upis u Registar              o – obnova registracije  o – promena podataka BPG

U kvadrat ispred naziva dokumenta označiti brojem, broj primeraka podnetih dokumenata

POPUNJAVA POLJOPRIVREDNIK

 

1. kopija lične karte nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
2. kopije ličnih karata članova porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
3. izvod iz katastra nepokretnosti
4. rešenje o komasaciji
5. ugovor o zakupu
6. ugovor o davanju zemljišta na korišćenje
7. prijava članova porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (Prilog 1)
8. izjava članova porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (Prilog 2)
9. prijava zemljišta i biljnih kultura (Prilog 3)
10 prijava životinja (Prilog 4)
11. izjava vlasnika i zakupca zemljišta o određivanju nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (Prilog 5)
12. izjava o određivanju privremenog nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (Prilog 6)
13. ovlašćenje za zastupanje (Prilog 7)
14. OP obrazac
15. dokaz o otvaranju namenskog tekućeg računa (ugovor o otvaranju računa, potvrda banke ili kopija kartice)
POPUNJAVA PRAVNO LICE – PREDUZETNIK
 
1. kopija rešenja o registraciji, sa prilogom za ovlašćeno lice
2. obaveštenje o razvrstavanju pravnog lica
3. izvoda iz registra nepokretnosti
4. rešenje o komasaciji
5. ugovor o zakupu
6. ugovor o davanju zemljišta na korišćenje
7. prijava zemljišta i biljnih kultura (Prilog 3)
8. prijava životinja (Prilog 4)
9. ovlašćenje za zastupanje (Prilog broj 7)
10. OP obrazac
11. ovlašćenjе za zastupanje izdato od strane pravnog lica
12. dokaz o otvaranju namenskog tekućeg računa (ugovor o otvaranju računa, potvrda banke ili kopija kartice)

 

Potpisom garantujem:

 

1. Obrazac zahteva za upis, obnovu registracije, odnosno prijavu promene podataka poljoprivrednog gazdinstva u Registru poljoprivrednih gazdinstava sam pažljivo pročitao i poštovao navedena uputstva za popunjavanje obrazaca
2. Podaci navedeni u obrascima su istiniti
3. Omogućiću inspekcijski nadzor na poljoprivrednom gazdinstvu

 

datum ispunjavanja obrasca

ZAHTEV SA PRILOZIMA ZA UPIS, OBNOVU REGISTRACIJE I PROMENU PODATAKA PODNOSI SE NADLEŽNOJ ORGANIZACIONOJ JEDINICI UPRAVE

Potpis nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
Potpis ovlašćenog lica
M.P. ________________________________

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović