• Home
  • Blog
  • Propisi

PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PO ODBITKU NA PRIHODE I NAKNADE KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA I REZIDENTNA PRAVNA LICA

(„Sl. glasnik RS“, br. 97/2015)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj poreske prijave za obračun poreza na dobit koji se plaća po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica u skladu sa članom 40. st. 1, 2, 3, 10. i 12. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 25/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon i 142/14 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Isplatilac prihoda, odnosno naknade – rezidentno pravno lice (u daljem tekstu: isplatilac) obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku prilikom isplate prihoda nerezidentnom pravnom licu u skladu sa članom 40. st. 1, 2. i 3. Zakona, odnosno prilikom isplate naknade nerezidentnom i rezidentnom pravnom licu u skladu sa članom 40. stav 12. Zakona.

Isplatilac obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku i u slučaju kad prihode iz člana 40. stav 1. tačka 1) i člana 40. stav 3. Zakona isplaćuje stalnoj poslovnoj jedinici nerezidentnog pravnog lica iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom.

Poreska prijava u kojoj isplatilac iskazuje obračunate i obustavljene poreze iz st. 1. i 2. ovog člana podnosi se pojedinačno za svaku vrstu prihoda/naknade, na Obrascu PDPO/S – Poreska prijava za porez na dobit po odbitku, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Poreska prijava iz stava 3. ovog člana (u daljem tekstu: prijava), podnosi se isključivo elektronskim putem, upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave, na način propisan Pravilnikom o podnošenju poreske prijave elektronskim putem („Službeni glasnik RS“, broj 113/13).

Član 3

Obrazac PDPO/S sastoji se iz sledećih delova:

1) deo 1. Podaci o prijavi;

2) deo 2. Podaci o isplatiocu;

3) deo 3. Podaci o primaocima, vrstama prihoda/naknade i obračunatom porezu.

U Obrazac PDPO/S iznosi se upisuju u dinarima, bez decimala.

Član 4

U Obrazac PDPO/S deo 1. Podaci o prijavi, unose se podaci o vrsti prijave (oznaka vrste i osnov), datum isplate /ostvarenja prihoda/naknade, izmeni prijave i identifikacionom broju prijave, kao i o osnovu i broju rešenja.

Pod rednim brojem 1.1 Vrsta prijave – unosi se oznaka vrste prijave, i to:

1) oznaka 1 – za prijavu koju podnosi isplatilac za obračunati i obustavljeni porez na dobit po odbitku shodno članu 40. st. 1, 2, 3, 10. i 12. Zakona;

2) oznaka 3 – za prijavu koju, u skladu sa članom 182b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 i 105/14 – u daljem tekstu: Zakon o poreskom postupku), podnosi isplatilac koji samoincijativno prijavljuje dugovani iznos poreza za koji nije podneo prijavu, uvećan za obračunatu kamatu;

3) oznaka 4 – za prijavu koju podnosi isplatilac kome je rešenjem donetim u postupku poreske kontrole naloženo podnošenje prijave, odnosno za prijavu koju podnosi poreski organ umesto isplatioca ako isti ne postupi po nalogu iz rešenja (u daljem tekstu: prijava po nalogu kontrole).

Pod rednim brojem 1.1a Osnov – unosi se jedna od oznaka:

1) oznaka 1 – za obračunati i obustavljeni porez po osnovu isplate prihoda nerezidentnim pravnim licima, uključujući i stalnu poslovnu jedinicu nerezidentnog pravnog lica iz jursidikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom, u skladu sa članom 40. st. 1, 2, 3. i 10. Zakona;

2) oznaka 2 – za obračunati i obustavljeni porez po osnovu isplate naknade rezidentnom, odnosno nerezidentnom pravnom licu po osnovu otkupa sekundarnih sirovina i otpada, u skladu sa članom 40. stav 12. Zakona.

Pod rednim brojem 1.2 Datum isplate/ostvarenja prihoda/naknade – unosi se datum isplate prihoda/naknade u formatu dd/mm/gggg. Ukoliko je datum podnošenja prijave neradni dan u polje 1.2 unosi se prvi naredni radni dan.

Pod rednim brojem 1.3 Izmena prijave – u polje Vrsta unosi se odgovarajuća oznaka koja omogućava izmenu podataka u podnetoj prijavi, odnosno storniranje duplo podnete prijave, odnosno storniranje greškom podnete prijave, i to:

1) oznaka 1 – za izmenjenu prijavu koja se podnosi u skladu sa članom 40. Zakona o poreskom postupku;

2) oznaka 2 – za izmenjenu prijavu po nalogu kontrole, koja se ne smatra izmenjenom prijavom u smislu člana 40. Zakona o poreskom postupku;

3) oznaka 9 – za storno prijave koju unosi isključivo poreski inspektor u slučaju prestanka razloga za podnošenje prijave koja je predmet storniranja i ista omogućava storniranje podnete prijave u celosti. Razlozi za podnošenje prijave prestaju u slučaju da je isplatilac podneo više puta istu prijavu.

Pod rednim brojem 1.3a Identifikacioni broj prijave – unosi se broj prijave koja se menja u skladu sa članom 40. Zakona o poreskom postupku, odnosno po nalogu kontrole, odnosno broj prijave koja se stornira.

Pod rednim brojem 1.4 Osnov rešenja – unosi se oznaka rešenja nadležnog poreskog organa, i to:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović