PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

(„Sl. glasnik RS“, br. 62/2007 i 102/2015)

Sadržina pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se način vođenja evidencija u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu koje je dužan da vodi i čuva poslodavac (u daljem tekstu: evidencije), i to evidencije o:

1) radnim mestima sa povećanim rizikom;

2) zaposlenima raspoređenim na radna mesta sa povećanim rizikom i lekarskim pregledima zaposlenih raspoređenih na ta radna mesta;

3) povredama na radu, profesionalnim oboljenjima i bolestima u vezi sa radom;

4) zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad;

5) opasnim materijama koje koristi u toku rada;

6) izvršenim ispitivanjima uslova radne okoline;

7) izvršenim pregledima i proverama opreme za rad;

8) prijavama smrtnih, kolektivnih i teških povreda na radu, povreda na radu zbog kojih zaposleni nije sposoban za rad više od tri uzastopna radna dana, profesionalnih oboljenja i opasnih pojava koje bi mogle da ugroze bezbednost i zdravlje zaposlenih;

9) izdatim sredstvima i opremi za ličnu zaštitu na radu;

10) izvršenim lekarskim pregledima zaposlenih u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu.

Obrasci

Član 2

Evidencije iz člana 1. ovog pravilnika vode se u pisanom ili elektronskom obliku, osim evidencije iz podtačke 4) koja se vodi samo u pisanom obliku.

Obrasce popunjava i potpisuje lice za bezbednost i zdravlje na radu, a overava poslodavac.

Kada se evidencija vodi u elektronskom obliku obrasci moraju imati kvalifikovani elektronski potpis u skladu sa posebnim propisom.

Poslodavac je dužan da evidencije vodi na propisanim obrascima (obrasci 1-14), koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Evidencija o radnim mestima sa povećanim rizikom

Član 3

Evidencija o radnim mestima sa povećanim rizikom vodi se na Obrascu 1 u koji se unose podaci, i to:

1) poslovno ime poslodavca, adresa sedišta poslodavca i PIB poslodavca;

2) naziv radnog mesta sa povećanim rizikom koje je utvrđeno aktom o proceni rizika;

3) broj zaposlenih na tom radnom mestu;

4) šifra opasnosti, odnosno štetnosti na osnovu kojih je utvrđeno radno mesto sa povećanim rizikom;

5) napomena o specifičnim karakteristikama utvrđenih opasnosti, odnosno štetnosti i radnim postupcima u kojima se pojavljuju.

Šifre opasnosti i štetnosti jesu:

01 – nedovoljna bezbednost zbog rotirajućih ili pokretnih delova;

02 – slobodno kretanje delova ili materijala koji mogu naneti povredu zaposlenom;

03 – unutrašnji transport i kretanje radnih mašina ili vozila, kao i pomeranja određene opreme za rad;

04 – korišćenje opasnih sredstava za rad, koja mogu proizvesti eksplozije ili požar;

05 – nemogućnost ili ograničenost pravovremenog uklanjanja sa mesta rada, izloženost zatvaranju, mehaničkom udaru, poklapanju, i sl.;

06 – drugi faktori koji mogu da se pojave kao mehanički izvori opasnosti;

07 – opasne površine (podovi i sve vrste gazišta, površine sa kojima zaposleni dolazi u dodir, a koje imaju oštre ivice – rubove, šiljke, grube površine, izbočene delove, i sl.);

08 – rad na visini ili u dubini, u smislu propisa o bezbednosti i zdravlju na radu;

09 – rad u skučenom, ograničenom ili opasnom prostoru (između dva ili više fiksiranih delova, između pokretnih delova ili vozila, rad u zatvorenom prostoru koji je nedovoljno osvetljen ili provetravan, i sl.);

10 – mogućnost klizanja ili spoticanja (mokre ili klizave površine);

11 – fizička nestabilnost radnog mesta;

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović