PORESKI TRETMAN TROŠKOVA DEGUSTACIJE, POKLONA I PREZENTACIJE PROIZVODA NA ORGANIZOVANIM MANIFESTACIJAMA

vino-3Troškovi degustacije proizvoda, kao i davanje poslovnih uzoraka i poklona manje vrednosti na sajmovima i drugim organizovanim manifestacijama, smatraju se rashodima reklame i propagande koji se priznaju kao rashod u poreskom bilansu do 10% ukupnog prihoda. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00369/2013-04 od 14.10.2015. godine).

„Shodno odredbama člana 7. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014 i 91/2015 – autentično tumačenje – dalje: Zakon), za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju se rashodi u iznosima utvrđenim bilansom uspeha, u skladu sa MRS, odnosno MSFI i propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, osim rashoda za koje je ovim zakonom propisan drugi način utvrđivanja.

U skladu sa odredbom člana 15. stav 6. izdaci za reklamu i propagandu priznaju se kao rashod u iznosu do 10% od ukupnog prihoda.

Prema odredbi člana 15. stav 7. izdaci za reprezentaciju priznaju se kao rashod u iznosu do 0,5% od ukupnog prihoda.

Kao rashodi propagande u poreskom bilansu se priznaju samo oni pokloni i drugi rashodi koji služe promociji poslovanja poreskog obveznika (član 15. stav 8.).

Saglasno navedenom, troškovi obveznika – proizvođača vina, koji nastaju po osnovu davanja proizvoda (vina iz sopstvenog proizvodnog asortimana) na degustaciju, odnosno na poklon prilikom promocija i prezentacija na različitim organizovanim manifestacijama, prema našem mišljenju smatraju se izdacima za reklamu i propagandu koji se priznaju kao rashod u poreskom bilansu obveznika u iznosu do 10% od ukupnog prihoda, imajući u vidu da služe promociji poslovanja obveznika.“

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović