PDV NA USLUGE REKLAMIRANJA NA FACEBOOK-U

facebook_advertising_effectivenessU skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, poreski dužnik je primalac dobara i usluga, ako strano lice nije odredilo poreskog punomoćnika.

Članom 12. stav 3. tačka 4) podtačka (4) Zakona propisano je da se mestom prometa usluga smatra mesto u kojem primalac usluge obavlja delatnost ili ima poslovnu jedinicu za koju se pruža usluga, odnosno mesto u kojem primalac usluge ima sedište ili prebivalište, ako se radi o uslugama iz oblasti ekonomske propagande.

Iz navedeog sledi da se mestom prometa usluga reklamiranja koji strano lice (Facebook) vrši domaćem licu (licu sa sedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji Republike Srbije), smatra mesto primaoca usluge, odnosno Republika Srbija.

U slučaju da strano lice koje pruža uslugu nije odredilo poreskog punomoćnika za PDV u Republici Srbiji, obavezu obračunavanja i plaćanja PDV na naknadu za promet ove usluge ima domaće lice – primalac usluge kao poreski dužnik iz člana 10. stav 1. tačka 3) Zakona. Primalac usluge je u ovom slučaju dužan da na dan nastanka poreske obaveze (dan kada je usluga pružena ili kada je plaćen avans) sačini interni račun i da obračuna PDV, kao i da obračunati PDV iskaže kao dugovani u poreskoj prijavi PDV (u polju 103). Pored toga, naknadu koju plaća stranom licu (Facebook) iskazuje i u polju 008 Obrasca PP PDV.

Ako je domaće lice – primalac predmetne usluge obveznik PDV i ako ispunjava uslove predviđene odredbama člana 28. Zakona, ima pravo da PDV koji je, kao poreski dužnik, obračunalo za promet usluge reklamiranja, odbije kao prethodni porez. Tada iznos obračunatog PDV iskazuje u polju 108 Obrasca PP PDV.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović