PDV NA SUBVENCIJE

subvencijeAko novčana sredstva koja se dodeljuju obvezniku PDV predstavljaju naknadu ili deo naknade za promet dobara ili usluga koji vrši ovaj obveznik PDV davaocu tih sredstava ili drugom licu, u tom slučaju postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV. Međutim, ako predmetna novčana sredstva (subvencije) ne predstavljaju naknadu ili deo naknade za promet dobara i usluga koji vrši obveznik PDV – primalac novčanih sredstava, PDV se ne obračunava i ne plaća. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-758/2015-04 od 10.11.2015. godine).

„Ako novčana sredstva koja se dodeljuju obvezniku PDV predstavljaju naknadu ili deo naknade za promet dobara ili usluga koji vrši ovaj obveznik PDV davaocu tih sredstava ili drugom licu, u tom slučaju postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn. i 83/2015 – dalje: Zakon). Međutim, ako predmetna novčana sredstva ne predstavljaju naknadu ili deo naknade za promet dobara i usluga koji vrši obveznik PDV – primalac novčanih sredstava, PDV se ne obračunava i ne plaća.

Odredbama člana 3. Zakona propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (dalje: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (član 5. stav 1. Zakona).
Odredbom člana 17. stav 1. Zakona propisano je da je poreska osnovica (dalje: osnovica) kod prometa dobara i usluga iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik prima ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge od primaoca dobara ili usluga ili trećeg lica, uključujući subvencije i druga primanja (dalje: subvencije), u koju nije uključen PDV, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Subvencijama iz stava 1. ovog člana smatraju se novčana sredstva koja čine naknadu, odnosno deo naknade za promet dobara ili usluga, osim novčanih sredstava na ime podsticaja u funkciji ostvarivanja ciljeva određene politike u skladu sa zakonom (stav 2. istog člana Zakona).“

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović