ODLAGANJE PLAĆANJA PORESKOG DUGA

ISPUNJENJE PROPISANIH USLOVA U SLUČAJU POSTOJANJA VIŠE ZAHTEVA ZA ODLAGANJE PLAĆANJA PORESKOG DUGA

porez na rate

 

Vodeći računa da se plaćanje dugovanog poreza može odložiti u celosti ili delimično (a samim tim da poreski obveznik podnošenjem više zahteva može dugovani porez odložiti iz više delova), mišljenja smo da se propisani uslovi moraju ispuniti za svaki zahtev pojedinačno, s obzirom da se radi o odvojenim poreskim postupcima za koje se podnosi poseban zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-234/2014-04 od 24.9.2015. godine).

“Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da Poreska uprava može, na pismeni i obrazloženi zahtev poreskog obveznika, u celosti ili delimično, odložiti plaćanje dugovanog poreza, nezavisno od dospelosti, pod uslovom da plaćanje dugovanog poreza:

1) za poreskog obveznika predstavlja, odnosno predstavljaće neprimereno veliko opterećenje;

2) nanosi, odnosno naneće bitnu ekonomsku štetu poreskom obvezniku.

Uslove iz stava 1. ovog člana bliže uređuje Vlada.

Prema čl. 2. i 3. Uredbe o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga („Sl. glasnik RS“, br. 53/2003, 61/2004 i 71/2005 – dalje: Uredba) propisano je da plaćanje duga Poreska uprava može da odloži poreskom obvezniku (dalje: obveznik) ako dug iznosi najmanje, i to za:

1) fizičko lice – 10% od oporezivih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj je podnet zahtev za odlaganje;
2) preduzetnika i malo pravno lice – 5% od ukupnog godišnjeg prihoda iskazanog u poslednjem finansijskom izveštaju, odnosno godišnjeg paušalnog prihoda;
3) srednja i velika pravna lica – 5% od obrtnih sredstava iskazanih u poslednjem finansijskom izveštaju.

Zahtev za odlaganje plaćanja duga obveznik podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave.
Uz zahtev za odlaganje plaćanja duga obveznik podnosi dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 2. ove uredbe, kao i instrumente obezbeđenja naplate duga propisane članom 74. ZPPPA.
Prema tome, plaćanje dugovanog poreza može se u celosti ili delimično odložiti, ukoliko se ispune uslovi propisani ZPPPA, odnosno Uredbom.
Vodeći računa da se plaćanje dugovanog poreza može odložiti u celosti ili delimično (a samim tim da poreski obveznik podnošenjem više zahteva može dugovani porez odložiti iz više delova), mišljenja smo da se propisani uslovi moraju ispuniti za svaki zahtev pojedinačno, s obzirom da se radi o odvojenim poreskim postupcima za koje se podnosi poseban zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza.“

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović