• Home
  • Blog
  • Propisi

Novi Obrazac KEP, Obrazac PKR, Obrazac PKR-1, Obrazac KRI, Obrazac KRI-1, Obrazac DPI, OBRAZAC ZA PRIJAVU MESTA NA KOJEM SE VODI KNJIGA EVIDENCIJE PROMETA

 Obrazac KEP

TRGOVAC: _______________________
OBJEKAT-PRODAJNO MESTO: ______________
MESTO: _________________________

 KNJIGA EVIDENCIJE PROMETA

ZA __________ GODINU

Red. broj Datum evidencije
(dan i mesec)
Opis evidentirane promene
(naziv, broj i datum dokumenta)
Iznos dinara
zaduženje razduženje
1 2 3 4 5
DONOS
SVEGA ZA PRENOS

 

M.P. ODGOVORNO LICE

 

 Obrazac PKR

 

Trgovac – Komisionar

 

Mesto Red.br. iz KEP

 

Opština    Broj KRI _____ za komitenta fizičko lice

 

PRIJEMNI LIST KOMISIONE ROBE

BROJ __________

Red.br Naziv robe Datum prijema robe Jedinica mere Količina Vrednost koja pripada komitentu bez PDV Ukupna provizija (dodata vrednost) Obračunat PDV Prodajna vrednost sa PDV
(7+8+9)
Prodajna cena robe sa PDV
(10:5)
Po jedinici proizvoda Za ukupnu količinu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SVEGA

 

 

Komitent Trgovac – Komisionar
Fizičko lice pravno lice – preduzetnik
M.P.
(potpis, br. l.k. adresa, poreski broj) (naziv – poslovno ime i sedište)

 

Obrazac PKR-1

Red. br. iz KEP __________

EVIDENCIJA PRODATE, ISPLAĆENE I VRAĆENE KOMISIONE ROBE

  1. __________
Redni broj Naziv robe Br. obras. PKR o prijemu robe Isplaćeno komitentu Vraćena roba komitentu Potpis komitenta
Datum Iznos Datum Količina Vred. sa por. i provizijom
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SVEGA:

VLASNIKU – komitentu izvršen povraćaj neprodate robe ili izvršena isplata u celosti dana _________

Komitent Trgovac – Komisionar
Fizičko lice Pravno lice, M.P.
(potpis, br. l.k. adresa, poreski broj) (naziv i sedište)

 

 Obrazac KRI

Trgovac – Komisionar ___________________
Mesto / Opština ___________________
DATUM: ___________________

DNEVNI IZVEŠTAJ O PRIJEMU ROBE NA KOMISIONU PRODAJU OD KOMITENATA FIZIČKIH LICA

BROJ __________

Redni broj Ime i prezime komitenta, adresa stanovanja, broj telefona Broj lične karte i poreski broj komitenta Vrsta robe i jedinica mere Količina primljene robe na dan sačinjavanja izveštaja Vrednost koja pripada komitentu bez PDV za robu primljenu na dan sačinjavanja izveštaja Ukupna vrednost robe koja pripada komitentu u tekućoj godini do dana koji prethodi danu sačinjavanja izveštaja UKUPNO – DIN – Veza sa prethodnim brojevima KRI-/Redni brojevi iz KRI/ Opis, broj i datum dokaza o poreklu robe
Za robu iz uvoza na osnovu dokaza o plaćenoj carini Za ostalu robu na osnovu dokaza o poreklu
1 2 3 4 5 6 7 8 9(6+7+8) 10 11
1
2
3
SVEGA:

 

Ime i prezime, potpis i broj telefona lica koje je izvršilo evidentiranje: _________ MP Trgovac – Komisionar

 

 Obrazac KRI-1

Trgovac – Komisionar ___________________
Mesto / Opština ___________________
DATUM: ___________________

DNEVNI IZVEŠTAJ ISPLAĆENE I VRAĆENE ROBE KOMITENTIMA-FIZIČKIM LICIMA

BROJ __________

Red. Br. Ime i prezime komitenta, adresa stanovanja, broj telefona Broj lične karte i poreski broj komitenta Vrsta robe i jedinica mere Količina prodate robe za isplatu/vraćene robe Vrednost robe koja se vraća komitentu na dan-datum izveštaja Ukupna vrednost robe koja je vraćena komitentu u tekućoj godini do dana koji prethodi danu sačinjavanja izveštaja UKUPNO – DIN – Isplaćeno sa računa komisionara na račun komitenta (za robu iz kolone 5) Veza sa prethodnim brojevima KRI-1 /Redni brojevi iz KRI-1 /
Vrednost Potpis komitenta
1 2 3 4 5 6 7 8 9(6+8) 10 11
Iznos: Izvod br.
Iznos: Izvod br.
Iznos: Izvod br.
SVEGA:

 

 

Ime i prezime, potpis i broj telefona lica koje je izvršilo evidentiranje: _________ M.P. Trgovac – Komisionar

 

Obrazac DPI

 

Trgovac Red. broj __________ iz KEP

 

DNEVNI PUMPNI IZVEŠTAJ

  1. __________

Velikoprodaja – Maloprodaja nafte i naftnih derivata
Benzinska stanica: __________, dana __________ godine

Rezervoar Vrsta tečnog goriva Stanje zaliha iz prethodnih DPI br. Prijem goriva – utočeno u rezervoar dana _____ u _____ čas. Ukupne količine goriva u rezervoaru Izlaz – istočeno preko pumpnog automata Stanje zaliha na kraju dana obračunato na 15°C prema vrstama goriva i po rezervoarima Temp. razlike Istočeno -vraćeno gorivo u rezervoar prilikom overavanja
Fab. br. sprave za merenje tečnog goriva Stanje brojčanika na početku dana Stanje brojčanika na kraju dana Istočeno preko brojčanika sprave za merenje tečnog goriva
1 2 3 4 (3+4)5 6 7 8 (8-7)9 10 11 12
Broj: _____ MB cm ___
lit. ___
Po dok.
br. ___
lit. ___
cm ___
lit. ___
cm ___
lit. ___
Broj zapis. ______
lit. ____
Broj: _____ MB cm ___
lit. ___
Po dok.
br. ___
lit. ___
cm ___
lit. ___
cm ___
lit. ___
Broj zapis. ______
lit. ____
Broj: _____ EL cm ___
lit. ___
Po dok.
br. ___
lit. ___
cm ___
lit. ___
cm ___
lit. ___
Broj zapis. ______
lit. ____
Napomena: Neispravan pumpni automat fab. br. _____, nije u funkciji od dana _____, a stanje brojčanika po prestanku rada je _____
Izvršena je popravka pumpnog automata fabr. br. _____ i u funkciji je od dana _____, a stanje brojčanika na početku rada je _____
Vrednost ostalih prodatih naftnih derivata za koje se plaća akciza _____________________
Primedba: ______________________________________________________
PRIMIO KONTROLISAO PREDAO

 

OBRAZAC ZA PRIJAVU MESTA NA KOJEM SE VODI KNJIGA EVIDENCIJE PROMETA

 

Poslovno ime i adresa trgovca
Adresa na kojoj se vodi Knjiga evidencije prometa
Datum početka obavljanja trgovine van prodajnog objekta
Ime i prezime, broj telefona i adresa elektronske pošte kontakt osobe

Mesto i datum:

___________________
Potpis odgovornog lica

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović