NAČIN VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA I SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA FONDACIJE

fondacijeFondacije se smatraju tzv. „drugim pravnim licima“ u smislu Zakona o računovodstvu i da shodno članu 2. ovog zakona imaju obavezu sastavljanja redovnih godišnjih finansijskih izveštaja (Bilans stanja, Bilans uspeha i Napomene uz finansijske izveštaje), s tim da ukoliko su razvrstane u kategoriju mikro pravnih lica tada imaju obavezu sastavljanja isključivo Bilansa stanja i Bilansa uspeha. Zakonom je data mogućnost mikro i drugim pravnim licima da primenjuju Međunarodni standard finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP), i ukoliko se opredele za to moraju navedeni standard primenjivati u kontinuitetu. Sva pravna lica (uključujući i fondacije) biće u obavezi da navedene izveštaje i dokumentaciju dostavljaju APR isključivo u elektronskoj formi uz primenu kvalifikovanog elektronskog potpisa zakonskog zastupnika. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1354/2015-16 od 7.12.2015. godine.

Fondacije se smatraju tzv. „drugim pravnim licima“ u smislu Zakona o računovodstvu, i  shodno članu 2. ovog zakona imaju obavezu sastavljanja redovnih godišnjih finansijskih izveštaja (Bilans stanja, Bilans uspeha i Napomene uz finansijske izveštaje), s tim da ukoliko su razvrstane u kategoriju mikro pravnih lica tada imaju obavezu sastavljanja isključivo Bilansa stanja i Bilansa uspeha. Rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre (dalje: APR) je najkasnije 30. jun naredne godine. Shodno članu 34. Zakona uz finansijske izveštaje APR obavezno dostavlja i druga dokumentacija propisana ovim članom (npr. Odluka o usvajanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja i dr). Sva pravna lica (uključujući i fondacije), imaju obavezu da za statističke i druge potrebe dostave Agenciji za privredne registre (najkasnije do kraja februara naredne godine) Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj. Počev od izveštaja za statističke i druge potrebe, kao i finansijskih izveštaja za 2015. godinu, sva pravna lica (uključujući i fondacije) biće u obavezi da navedene izveštaje i dokumentaciju iz člana 34. Zakona dostavljaju APR isključivo u elektronskoj formi uz primenu kvalifikovanog elektronskog potpisa zakonskog zastupnika.

Način vođenja poslovnih knjiga sva pravna lica, odnosno preduzetnici opštim aktom, u skladu sa Zakonom, uređuju organizaciju računovodstva na način koji omogućava sveobuhvatno evidentiranje, kao i sprečavanje i otkrivanje pogrešno evidentiranih poslovnih promena, uređuju interne računovodstvene kontrolne postupke, utvrđuju računovodstvene politike i dr. Poslovne knjige pre svega treba voditi na način koji treba da omogući kontrolu ulaznih podataka, ispravnost unetih podataka, čuvanje podataka, mogućnost korišćenja podataka, mogućnost uvida u promet i stanja na računima glavne knjige i pomoćnih knjiga, odnosno transakcije, kao i uvid u hronologiju obavljenog unosa poslovnih promena.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović