KAPITALNI DOBITAK NASTAJE ISPLATOM DIVIDENDE PRENOSOM AKCIJA IZMEĐU NEREZIDENTNIH PRAVNIH

DividendNerezidentno pravno lice ostvaruje kapitalni dobitak u slučaju kada svom osnivaču, drugom nerezidentnom pravnom licu, umesto isplate dividende vrši prenos akcija koje poseduje u rezidentnom pravnom licu. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-950/2015-04 od 9.10.2015. godine).

„U skladu sa članom 40. stav 5. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014 i 91/2015 – autentično tumačenje – dalje: Zakon), na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica, drugog nerezidentnog pravnog lica, fizičkog lica, nerezidentnog ili rezidentnog ili od otvorenog investicionog fonda, na teritoriji Republike, po osnovu kapitalnih dobitaka nastalih u skladu sa odredbama čl. 27. do 29. ovog zakona, obračunava se i plaća porez po rešenju po stopi od 20% ako međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno.

Shodno odredbi člana 40. stav 7. Zakona, nerezidentno pravno lice – primalac prihoda iz stava 5. ovog člana, dužan je da nadležnom poreskom organu, u opštini na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost, preko poreskog punomoćnika određenog u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija, podnese poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, na osnovu koje nadležni poreski organ donosi rešenje.

U smislu člana 27. stav 1. tačka 3) Zakona, kapitalnim dobitkom smatra se prihod koji obveznik ostvari prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu (dalje: prodaja), udela u kapitalu pravnih lica i akcija i ostalih hartija od vrednosti, koje u skladu sa MRS, odnosno MSFI predstavljaju dugoročne finansijske plasmane, osim obveznica izdatih u skladu sa propisima kojima se uređuje izmirenje obaveze Republike po osnovu zajma za privredni razvoj, devizne štednje građana i dužničkih hartija od vrednosti čiji je izdavalac, u skladu sa zakonom, Republika, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili Narodna banka Srbije.

Kapitalni dobitak predstavlja razliku između prodajne cene imovine i njene nabavne cene, usklađene prema odredbama ovog zakona, s tim što, ukoliko je razlika negativna, u pitanju je kapitalni gubitak (član 27. st. 3. i 4. Zakona).

Način utvrđivanja prodajne i nabavne cene, za svrhu utvrđivanja kapitalnih dobitaka, regulisan je odredbama čl. 28. i 29. Zakona.
Nerezidentno pravno lice (vlasnik akcija u kapitalu rezidentnog pravnog lica) vrši isplatu dividende svom osnivaču (takođe nerezidentu), tako što (po osnovu isplate dividende) na osnivača prenosi pravo svojine na akcijama u rezidentnom pravnom licu. S obzirom da prenosom prava svojine na predmetnim akcijama, nerezidentno pravno lice izmiruje obavezu isplate dividende (svom osnivaču), smatramo da se u tom slučaju radi o prenosu prava svojine na akcijama uz naknadu.

S tim u vezi, ukoliko nerezidentno pravno lice prenosom prava svojine na predmetnim akcijama (na osnivača) ostvari prihod, kao pozitivnu razliku između iznosa dividende koju (na ovaj način) izmiruje prema osnivaču (a koji, u ovom slučaju, predstavlja prodajnu cenu akcija) i njihove nabavne cene, obveznik je poreza po osnovu kapitalnog dobitka, koji se oporezuje u skladu članom 40. st. 5. i 7. Zakona.“

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović