PRINUDNA NAPLATA ZAOSTALIH ZARADA I PODNOŠENJE PPP-PD PRIJAVE

prinudna naplataKada se naplata zaostalih zarada izvršava po osnovu pravosnažne odluke suda, prinudnim putem, podnosi se pojedinačna poreska prijava (vrsta prijave 5). U slučaju da se odlukom suda naloži plaćanje novih vrsta prihoda, poreski obveznik podnosi pojedinačnu poresku prijavu u kojoj pod rednim brojem 1.1. -vrsta prijave, upisuje oznaku 5, a u polju pod rednim brojem 1.6. – po nalazu kontrole/odluci suda, upisuje broj sudske odluke, a polje 1.6a ostaje nepopunjeno.

Poreska prijava po odluci suda podnosi se za svaki datum nastanka poreske obaveze, odnosno za svaki obračunski period obuhvaćen odlukom suda, ukoliko je taj period kraći od kalendarske godine. Ukoliko je period obuhvaćen odlukom suda kalendarska godina podnosi se godišnja pojedinačna poreska prijava za tu kalendarsku godinu, u kom slučaju se, u polje 1.2. – obračunski period upisuje prvi kalendarski mesec (01) i godina za koju se prijava podnosi, kao i oznaka G.

Kada odlukom suda nije obuhvaćena kalendarska godina, već pojedini meseci iz prethodnih godina, trebalo bi podneti prijavu za svaki mesec posebno, ali nije potrebno da se prijava podnosi za svakog radnika posebno, tj. svi radnici mogu biti obuhvaćeni jednom prijavom za određeni mesec.

Kada se naplata zaostalih zarada izvršena prinudnim putem, oporezivi događaj je nastao danom kada je naplata izvršena, tako da treba podneti prijavu po članu 182b – vrsta prijave 3.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović