• Home
  • Blog
  • Propisi

PRAVILNIK O OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O OTPADU SA UPUTSTVOM ZA NJEGOVO POPUNJAVANJE

PRAVILNIK

O OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O OTPADU SA UPUTSTVOM ZA NJEGOVO POPUNJAVANJE

(„Sl. glasnik RS“, br. 95/2010 i 88/2015)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac dnevne evidencije o otpadu i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje.

Član 2

Dnevna evidencija o otpadu vodi se na sledećim obrascima:

1) Obrazac DEO 1 – Dnevna evidencija o otpadu proizvođača otpada;

2) Obrazac DEO 2 – Dnevna evidencija o otpadu operatera postrojenja za odlaganje otpada;

3) Obrazac DEO 3 – Dnevna evidencija o otpadu operatera postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada;

4) Obrazac DEO 4 – Dnevna evidencija o otpadu izvoznika otpada;

5) Obrazac DEO 5 – Dnevna evidencija o otpadu uvoznika otpada;

6) Obrazac DEO6 – Dnevna evidencija o otpadu sakupljača i drugih vlasnika otpada.

Obrasci dnevne evidencije iz stava 1. ovog člana dati su u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

Godišnji izveštaj o otpadu vodi se na sledećim obrascima:

1) Obrazac GIO 1 – Godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada;

2) Obrazac GIO 2 – Godišnji izveštaj o otpadu operatera na deponiji otpada;

3) Obrazac GIO 3 – Godišnji izveštaj o otpadu operatera postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada;

4) Obrazac GIO 4 – Godišnji izveštaj o otpadu izvoznika otpada;

5) Obrazac GIO 5 – Godišnji izveštaj o otpadu uvoznika otpada;

5a) Obrazac GIO6 – Godišnji izveštaj o otpadu sakupljača i drugih vlasnika otpada;

6) Obrazac KOM 1 – Godišnji izveštaj o komunalnom otpadu.

Obrasci godišnjeg izveštaja iz stava 1. ovog člana dati su u Prilogu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uputstvo za popunjavanje obrasca godišnjeg izveštaja dato je u Prilogu 3, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 PRILOG 1.

 Obrazac DEO

DNEVNA EVIDENCIJA O OTPADU PROIZVOĐAČA OTPADA¹·

 

Godina
Mesec
Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada
Naziv otpada
Opis otpada
Evidenciju vodi (Ime i prezime)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović