POREZ NA IMOVINU SE NE PLAĆA NA OBJEKTE U FUNKCIJI PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

navodnjavanje-konzolaU skladu sa članom 12. stav 1. tačka 10) Zakona o porezima na imovinu, propisano je da se porez na imovinu ne plaća na objekte obveznika poreza na dohodak građana na prihode od poljoprivrede i šumarstva, odnosno obveznika kome je poljoprivreda pretežna registrovana delatnost, koji su namenjeni i koriste se isključivo za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište.

Članom 26. stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, propisano je da su objekti koji se koriste za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, odnosno koji su u funkciji primarne poljoprivredne proizvodnje – objekti za smeštaj mehanizacije, repromaterijala, smeštaj i čuvanje gotovih poljoprivrednih proizvoda, staje za gajenje stoke, objekti za potrebe gajenja i prikazivanje starih autohtonih sorti biljnih kultura i rasa domaćih životinja, objekti za gajenje pečurki, puževa i riba (daljem: poljoprivredni objekti).

Takođe, od 1. januara 2014. godine do 31. decembra 2015. godine porez na imovinu ne plaća se na vodno zemljište, kao i na vodne objekte za koje je izdata pravosnažna vodna saglasnost, odnosno za koje se vodna dozvola ne izdaje u skladu sa zakonom kojim se uređuju vode, osim na objekte za uzgoj riba (ribnjake).

Prema mišljenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj: 011-00-00345/2013-09 od 30.09.2013. godine datom o primeni odredaba Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Zakona o vodama, „ekonomski objekti koji su u funkciji primarne poljoprivredne proizvodnje, u smislu Zakona o poljoprivrednom zemljištu, su objekti za smeštaj mehanizacije (traktora, kombajna, priključnih mašina, alata i druge mehanizacije), za čuvanje gotovih poljoprivrednih proizvoda (voćarskih, ratarskih i povrtarskih) i objekti koji se koriste za gajenje stoke: štale, skladišta za hranu-senjaci, silosi, ambari, podrumi i sl. objekti za čuvanje vode, prostori za gajenje (ograđeni i neograđeni) sa nadzorom za pašu, ograde, ispusti i dr. prostor određen za đubrište i objekti za stočne otpatke. U vezi sa napred navedenim, sistem za navodnjavanje, cevovodi na sistemu za navodnjavanje i bunar (kao vodozahvat za sistem za navodnjavanje) su objekti koji se neosporno mogu smatrati da su u funkciji primarne poljoprivredne proizvodnje. Isto je zasnovano i na činjenici da sistem za navodnjavanje predstavlja funkcionalnu i tehničko-tehnološku celinu (definisano i članom 2. stav 1. tačka 22. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009)“.

Prema mišljenju Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Broj: 011-00-00762/2014-09 od 27.01.2015. godine, cevovodi za navodnjavanje i bunar svrstani u vodne objekte, kao i da sistem za navodnjavanje nije posebno vodni objekat ali se sastoji iz više vodnih objekata: zahvata vode (površinski ili podzemni), cevovoda, kanala i uređaja koji im pripadaju i čine tehničko-tehnološku celinu, na te objekte se porez na imovinu ne plaća za 2014. i 2015. godinu pod uslovom da je za njih nadležni organ izdao pravosnažnu vodnu saglasnost, odnosno ako se za te objekte vodna dozvola ne izdaje u skladu sa Zakonom o vodama.“

Nema osnova da obveznik poreza na imovinu – privredno društvo čija je pretežna delatnost 0111 – Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica, primenom odredbe člana 12. stav 1. tačka 10) Zakona o porezima na imovinu ostvari pravo na oslobođenje od poreza na imovinu za vagu i vagarsku kućicu, za parking, za perionicu, za vulkanizernicu, za mašinsku radionicu i mašinsku halu u rasadniku.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-04-00415/2013-04 od 30.6.2015. godine).

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović