• Home
  • Blog
  • Propisi

ODREĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA U SLUČAJU KADA JE ZA PROMET DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA IZVRŠENO AVANSNO PLAĆANJE ZAKLJUČNO SA 14.10.2015. GODINE, A PROMET DOBARA I USLUGA SE VRŠI OD 15.10.2015. GODINE

gradilisteAko je za oporezivi promet dobara i usluga izvršeno avansno plaćanje zaključno sa 14.10.2015. godine, a promet dobara i usluga se vrši od 15.10.2015. godine, što znači da iznos avansnih sredstava (plaćenih zaključno sa 14.10.2015. godine) predstavlja naknadu ili deo naknade za promet koji se vrši od 15.10.2015. godine, u tom slučaju za taj promet dobara i usluga, poreski dužnik određuje se u skladu sa članom 10. Zakona o porezu na dodatu vrednost koji je važio pre poslednjih izmena i dopuna. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-197/2015-04 od 9.11.2015. godine).

„1. Počev od 15.10.2015. godine, za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn. i 83/2015 – dalje: Zakon), obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima primalac predmetnog dobra, odnosno usluge, kao poreski dužnik, u slučaju prometa između:
– dva obveznika PDV;
– obveznika PDV koji vrši predmetni promet i lica iz člana 9. stav 1. Zakona (nezavisno od toga da li je lice iz člana 9. stav 1. Zakona obveznik PDV ili nije obveznik PDV).

Izuzetno od navedenog, ako je za oporezivi promet dobara i usluga izvršeno avansno plaćanje zaključno sa 14.10.2015. godine, a promet dobara i usluga se vrši od 15.10.2015. godine, što znači da iznos avansnih sredstava (plaćenih zaključno sa 14.10.2015. godine) predstavlja naknadu ili deo naknade za promet koji se vrši od 15.10.2015. godine, u tom slučaju za taj promet dobara i usluga, poreski dužnik određuje se u skladu sa članom 10. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon i 142/2014).

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović