ZAPOŠLJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM, OBAVEZE I OLAKŠICE

invalid_660x330Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 32/2013), od 23.5.2010. godine, utvrđena je obaveza poslodavaca, da zapošljavaju određeni broj osoba sa invaliditetom.

Obavezno zapošljavanje osoba sa invaliditetom, sprovodi se pod opštim uslovima, kao i za sve druge zaposlene u skladu sa opštim propisima o radu i odredbama ovog zakona, bez posebnog prilagođavanja poslova, radnog mesta ili poslova i radnog mesta.

Postoji i mogućnost zapošljavanja osoba sa invaliditetom i pod posebnim uslovima (uz prilagođavanje poslova, radnog mesta ili poslova i radnog mesa, pri čemu su predviđene i posebne subvencije za poslodavca).

Osnovna poreska olakšica za zapošljavanje lica sa invaliditetom je oslobođenje od plaćanja poreza na novozaposlena lica sa invaliditetom za period od tri godine od dana zasnivanja radnog odnosa.

Takođe, značajna olakšica je oslobađanje od obaveze plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na teret sredstava poslodavca za zaposleno lice sa invaliditetom.

Zakonom je predviđena mogućnost oslobođenja određenih poslodavaca od obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom, pod opštim uslovima, u skladu sa ovim zakonom, važi za sve poslodavce koji zapošljavaju najmanje 20 radnika, a to su: privredna društva, organi državne uprave, pravosudni organi, organi lokalne samouprave, javne službe, organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, banke i finansijske organizacije i drugi organi i organizacije, javna preduzeća i druga pravna i fizička lica.

Članom 24.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom propisana je obaveza svakog poslodavca koji ima najmanje 20 zaposlenih da u radnom odnosu ima određeni broj osoba sa invaliditetom, i to:

  • poslodavac koji ima od 20 do 49 zaposlenih dužan je da ima u radnom odnosu jednu osobu sa invaliditetom;
  • poslodavac koji ima 50 i više zaposlenih dužan je da ima u radnom odnosu najmanje dve osobe sa invaliditetom i na svakih narednih započetih 50 zaposlenih još po jednu osobu sa invaliditetom.

Obaveza poslodavca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, odnosno broj osoba sa invaliditetom koje treba poslodavac da zaposli u skladu sa zakonom, u odnosu na broj zaposlenih kod poslodavca prikazan je sledeći:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović