UTVRĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGA PRUŽENIH ELEKTRONSKIM PUTEM I PDV

Zemanta Related Posts ThumbnailČlan 12. stav 3. tačka 4) podtačka (10) Zakona o PDV („Sl. glasnik RS“, br. 83/2015) propisuje je da se mestom prometa usluga pruženih elektronskim putem smatra mesto u kojem primalac usluge obavlja delatnost ili ima poslovnu jedinicu za koju se pruža usluga, odnosno mesto u kojem primalac usluge ima sedište ili prebivalište.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović