SLUČAJEVI KADA OBVEZNIK PDV NEMA OBAVEZU IZDAVANJA RAČUNA, I KADA MOGU DA SE IZOSTAVE POJEDINI PODACI

RAČUNIUsled brojnih izmena koje je doneo Zakon o PDV („Sl. glasnik RS“, br. 83/2015.) donet je i Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci („Sl. glasnik RS“, br. 86/2015.). Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika stupio je na snagu 15. oktobra 2015. godine.
Najznačajnije izmene odnose se na:
– Izmene i dopune u vezi sa izdavanjem računa kod prenosa celokupne ili dela imovine kod kojeg se smatra da promet nije izvršen;
– Izdavanje računa od strane poreskog punomoćnika u ime i za račun stranog lica, odnosno sačinjavanje internog obračuna za promet koji vrši strano lice;
– Izdavanje računa za promet usluga prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih i srodnih prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova, kao i drugih prava intelektualne svojine.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović