PREGLED I KONTROLA OTPADA

Skladistenje otpada

Zakonom o upravljanju otpadom, otpadom se smatra sve što se odbacuje, namerava da se odbaci ili mora da se odbaci. Dakle sav proizvodni škart može da spada u otpad.

Zakonom o upravljanju otpadom propisane su obaveze proizvođača otpada:

  • da sačini plan upravljanja otpadom i organizuje njegovo sprovođenje, ako godišnje proizvodi više od 100 tona neopasnog otpada ili više od 200 kilograma opasnog otpada;
  • pribavi izveštaj o ispitivanju otpada i obnovi ga u slučaju promene tehnologije, promene porekla sirovine, drugih aktivnosti koje bi uticale na promenu karaktera otpada i čuva izveštaj najmanje pet godina;
  • preda otpad licu koje je ovlašćeno za upravljanje otpadom ako nije u mogućnosti da organizuje postupanje sa otpadom u skladu sa ovim zakonom;
  • vodi evidenciju o otpadu koji nastaje, koji se predaje ili odlaže;
  • odredi lice odgovorno za upravljanje otpadom.

Proizvođač koji samo skladišti otpak koji posle predaje operateru nema obavezu da pribavlja dozvolu za skladištenje sopstvenog otpada. Ukoliko prizvođač želi da vrši tretman otpada mora da pribavi dozvolu za skladištenje sopstvenog otpada od nadležnog organa i na osnovu Izveštaja o ispitivanju otpada može se okarakterisati kao opasan i neopasan otpad.
Ukoliko je opasan otpad dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, a ukoliko se tretman opasnog otpada vrši na teritoriji AP Vojvodine, dozvolu za tretman opasnog otpada izdaje nadležni organ AP Vojvodine.
Ukoliko je neopasan otpad dozvolu za tretman neopasnog otpada izdaje opština na kojoj se vrši tretman neopasnog otpada.

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za dobijanje dozvole:

  • radni plan postrojenja za upravljanje otpadom;
  • plan zaštite od udesa i overen elaborat zaštite od požara, u skladu sa zakonom;
  • saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu ili studiju o proceni uticaja zatečenog stanja ili akt o oslobođenju od obaveze izrade procene uticaja na životnu sredinu, u skladu sa zakonom;
  • kopije odobrenja i saglasnosti drugih nadležnih organa, izdatih u skladu sa zakonom;
  • finansijske i druge garancije ili odgovarajuće osiguranje za slučaj udesa ili štete pričinjene trećim licima.

Pravilnikom o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada data je forma zahteva i sadržaj zahteva.
Nadležni organ po potrebi može tražiti još dokumentacija koja im je potrebna za izdavanje dozvole za tretman otpada.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović