• Home
  • Blog
  • Propisi

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU SLUČAJEVA U KOJIMA NEMA OBAVEZE IZDAVANJA RAČUNA I O RAČUNIMA KOD KOJIH SE MOGU IZOSTAVITI POJEDINI PODACI

 

(„Sl. glasnik RS“, br. 123/2012 i 86/2015)

 Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se slučajevi u kojima nema obaveze izdavanja računa i računi kod kojih mogu da se izostave pojedini podaci, odnosno da se predvide dodatna pojednostavljenja u vezi sa izdavanjem računa.

  1. Slučajevi u kojima nema obaveze izdavanja računa

Član 2

Obveznik PDV nema obavezu da izda račun iz člana 42. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14 i 83/15 – u daljem tekstu: Zakon) za:

1) promet dobara i usluga fizičkim licima, sa izuzetkom preduzetnika, koja nisu obveznici PDV;

2) promet dobara i usluga za koji je u skladu sa članom 25. Zakona propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza, osim ako ovim pravilnikom nije drukčije uređeno;

3) promet dobara i usluga bez naknade;

4) promet dobara i usluga koji ne podleže PDV, osim ako ovim pravilnikom nije drukčije uređeno.

Promet dobara i usluga koji ne podleže PDV iz stava 1. tačka 4) ovog člana, a u smislu ovog pravilnika, je promet dobara i usluga iz člana 6. stav 1. Zakona, promet dobara i usluga za koji se, u skladu sa čl. 11. i 12. Zakona, smatra da je izvršen u inostranstvu, kao i drugi poslovi i radnje koji nisu predmet oporezivanja PDV.

Za promet dobara i usluga iz stava 1. ovog člana obveznik PDV može da izda račun u skladu sa Zakonom.

Član 3

Kada obveznik PDV u istom poreskom periodu primi avansnu uplatu i izvrši promet dobara i usluga za koji je primio avansnu uplatu, u tom slučaju nema obavezu izdavanja računa po osnovu primljene avansne uplate, već samo računa za izvršeni promet dobara i usluga.

Član 4

Obveznik PDV koji vrši promet dobara i usluga za koji je, u skladu sa odredbom člana 10. stav 2. Zakona, poreski dužnik primalac dobara i usluga, nema obavezu izdavanja računa iz člana 42. stav 3. Zakona.

Član 4a

Za usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona obveznik PDV može da izda račun:

1) pre prijema avansne uplate i izvršenog prometa tih usluga;

2) posle prijema avansne uplate, a pre izvršenog prometa tih usluga.

Račun izdat u skladu sa stavom 1. ovog člana smatra se računom iz člana 42. stav 1. Zakona.

U računu koji je izdat u skladu sa stavom 1. ovog člana ne iskazuje se podatak o datumu prometa usluga.

Član 5

Obveznik PDV koji po osnovu primljene naknade u celokupnom iznosu za određena dobra i usluge preda bonove, kartice i sl, a kojima se plaća vrednost isporučenih dobara i primljenih usluga u momentu prometa, nema obavezu izdavanja računa iz člana 42. stav 1. Zakona.

Član 5a

Obveznik PDV koji je primio naknadu na ime pretplate za isporuku dnevnih novina i serijskih publikacija iz člana 23. stav 2. tač. 8) i 9) Zakona, nezavisno od toga da li je pojedinačna vrednost tih dobara opredeljena ili nije opredeljena, nema obavezu izdavanja računa iz člana 42. stav 1. Zakona.

  1. Izostavljanje pojedinih podataka u računu

Član 6

Obveznik PDV koji vrši oporezivi promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik u skladu sa Zakonom, izdaje račun u kojem ne iskazuje podatke:

1) iz člana 42. stav 4. tač. 9) i 10) Zakona – ako za taj promet ne primenjuje sistem naplate;

2) iz člana 42. stav 4. tačka 9) Zakona – ako za taj promet primenjuje sistem naplate.

Obveznik PDV koji vrši oporezivi promet dobara i usluga za koji je, u skladu sa odredbom člana 10. stav 2. Zakona, poreski dužnik primalac dobara i usluga, izdaje račun u kojem ne iskazuje podatke iz člana 42. stav 4. tač. 6) – 8) i 10) Zakona, već iskazuje ukupan iznos naknade za izvršen promet dobara i usluga.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović