PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANJA PORESKOG PUNOMOĆSTVA ZA POREZ NA DODATU VREDNOST

(„Sl. glasnik RS“, br. 84/2015)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju način i postupak odobravanja poreskog punomoćstva iz člana 10a Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14 i 83/15 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Poreski punomoćnik stranog lica može biti fizičko lice, uključujući i preduzetnika, odnosno pravno lice koje ispunjava uslove iz člana 10a Zakona, i to:

1) da ima prebivalište, odnosno sedište u Republici;

2) da je evidentirani obveznik PDV najmanje 12 meseci pre podnošenja zahteva za odobravanje poreskog punomoćstva;

3) da na dan podnošenja zahteva nema dospele, a neplaćene obaveze za javne prihode po osnovu obavljanja delatnosti koje utvrđuje Poreska uprava;

4) da nije pravosnažno osuđeno za poresko krivično delo.

Član 3

Lice iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika podnosi zahtev za odobravanje poreskog punomoćstva Poreskoj upravi – Centrali, na Obrascu ZPPPDV – Zahtev za odobravanje poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o:

1) nazivu, odnosno imenu i prezimenu stranog lica;

2) imenu i prezimenu odgovornog lica u stranom pravnom licu;

3) adresi sedišta, odnosno prebivališta stranog lica;

4) broju pod kojim je strano lice evidentirano za obavezu plaćanja PDV kod nadležnog organa u državi u kojoj ima sedište, odnosno prebivalište i nazivu tog organa;

5) PIB-u, odnosno EBS-u, koji je stranom licu dodelio nadležni organ Republike;

6) nazivu, odnosno imenu i prezimenu punomoćnika;

7) imenu i prezimenu odgovornog lica u pravnom licu – punomoćniku;

8) adresi sedišta, odnosno prebivališta punomoćnika;

9) PIB-u, odnosno JMBG-u punomoćnika;

10) JMBG-u, a u nedostatku JMBG-a broju pasoša odgovornog lica u pravnom licu – punomoćniku;

11) mestu i datumu podnošenja zahteva.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) dokaz o prebivalištu, odnosno sedištu punomoćnika;

2) dokaz o neosuđivanosti punomoćnika za poresko krivično delo;

3) dokument kojim se potvrđuje da je strano lice koje je dalo punomoćje obveznik PDV u državi u kojoj ima sedište, odnosno prebivalište;

4) punomoćje overeno od strane lica nadležnog za overu (sud, javni beležnik i dr.) kojim se punomoćnik ovlašćuje za obavljanje svih poslova u vezi sa ispunjavanjem obaveza i ostvarivanjem prava koje strano lice u skladu sa Zakonom ima kao obveznik PDV.

Poreska uprava – Centrala rešenjem odlučuje o zahtevu za odobravanje poreskog punomoćstva u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

Član 4

Poreska uprava – Centrala vodi registar poreskih punomoćnika i na svojoj internet strani objavljuje podatke o:

1) nazivu, odnosno imenu i prezimenu poreskog punomoćnika;

2) adresi sedišta, odnosno prebivališta poreskog punomoćnika;

3) PIB-u, odnosno JMBG-u poreskog punomoćnika;

4) datumu donošenja rešenja kojim je odobreno poresko punomoćstvo;

5) nazivu, odnosno imenu i prezimenu stranog lica čijem je punomoćniku odobreno poresko punomoćstvo;

6) datumu prestanka poreskog punomoćstva.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Obrazac ZPPPDV

Na osnovu člana 10a Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14 i 83/15) i člana 3. Pravilnika o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, broj 84/15), podnosim

ZAHTEV
ZA ODOBRAVANJE PORESKOG PUNOMOĆSTVA ZA POREZ NA DODATU VREDNOST

I. PODACI O STRANOM LICU

1. Naziv, odnosno ime i prezime stranog lica

______________________________________________________________________________________

2. Ime i prezime odgovornog lica u stranom pravnom licu

______________________________________________________________________________________

3. Adresa sedišta, odnosno prebivališta stranog lica

______________________________________________________________________________________

4. Broj pod kojim je strano lice evidentirano za obavezu plaćanja PDV kod nadležnog organa u državi u kojoj ima sedište, odnosno prebivalište i naziv tog organa

______________________________________________________________________________________

5. PIB, odnosno EBS, koji je stranom licu dodelio nadležni organ Republike

______________________________________________________________________________________

II. PODACI O PUNOMOĆNIKU

1. Naziv, odnosno ime i prezime punomoćnika

______________________________________________________________________________________

2. Ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu – punomoćniku

______________________________________________________________________________________

3. Adresa sedišta, odnosno prebivališta punomoćnika

______________________________________________________________________________________

4. PIB, odnosno JMBG punomoćnika

______________________________________________________________________________________

5. JMBG, a u nedostatku JMBG-a broj pasoša odgovornog lica u pravnom licu – punomoćniku

______________________________________________________________________________________

Mesto i datum _______________________________

PODNOSILAC ZAHTEVA

________________________________

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović