PORESKI TRETMAN PRENOSA BEZ NAKNADE PRAVA SVOJINE NA PUTNIČKOM MOTORNOM VOZILU

fiat puntoPrenos bez naknade prava svojine na putničkom motornom vozilu koje je registrovano i nalazi se u Republici Srbiji, a koji je ostvaren između fizičkih lica koja nisu obveznici poreza na dodatu vrednost, predmet je oporezivanja porezom na poklon. Ako fizičko lice – poklonodavac svoje putničko motorno vozilo poklanja svojoj ćerci, za taj poklon se podnosi poreska prijava ali je oslobođen poreza na poklon. (Mišljenje Ministarstva finansija, br.413-00-00119/2015-04 od 10.8.2015. godine).

„1. Prema odredbi člana 23. stav 1. tačka 4) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 – dr. zakon – dalje: Zakon), porez na prenos apsolutnih prava se plaća kod prenosa uz naknadu prava svojine na motornom vozilu, osim na mopedu, motokultivatoru, traktoru i radnoj mašini.
Prema tome, ako se u konkretnom slučaju po osnovu ugovora o donaciji zaključenog između fizičkih lica vrši prenos prava svojine na motornom vozilu sa jednog na drugo fizičko lice, bez naknade tj. obaveze protivčinidbe po tom osnovu od strane sticaoca vozila (prema prenosiocu ili drugom licu), taj prenos nije predmet oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava.
2. Odredbom člana 14. stav 2. tačka 6) Zakona propisano je da se na prenos bez naknade prava svojine na vozilu, plovilu, odnosno vazduhoplovu i drugim pokretnim stvarima plaća porez na nasleđe i poklon.
Poklonom se, u smislu Zakona, ne smatra prenos bez naknade prava na nepokretnostima i pokretnim stvarima iz člana 14. st. 1. do 3. Zakona člana na koji se plaća porez na dodatu vrednost, u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dodatu vrednost, nezavisno od postojanja ugovora o poklonu (član 14. stav 4. tačka 1) Zakona).
Obveznik poreza na nasleđe i poklon koji nasledi ili na poklon primi predmet oporezivanja iz člana 14. st. 2. i 3. Zakona je rezident Republike Srbije za predmet koji se nalazi na teritoriji Republike Srbije, ili u inostranstvu. Obveznik poreza na nasleđe i poklon koji nasledi ili na poklon primi predmet oporezivanja iz člana 14. st. 2. i 3. Zakona je nerezident Republike Srbije za predmet koji se nalazi na teritoriji Republike Srbije (član 15. st. 2. i 3. Zakona).

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović