PDV TRETMAN PROMETA DOBARA I USLUGA POLJOPRIVREDNIKA

poljoprivredni proizvodiPoljoprivrednik, čiji ukupan promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci nije veći od 8.000.000 dinara, ima pravo da se evidentira za obavezu plaćanja PDV, dok je poljoprivrednik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet dobara i usluga veći od 8.000.000 dinara dužan da se evidentira za ovu obavezu. S tim u vezi, kada je reč o utvrđivanju iznosa ukupnog prometa poljoprivrednika, ukazujemo da se u ukupan promet ovog lica uračunava vrednost isporučenih dobara i usluga, bez PDV nadoknade. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00123/2015-04 od 9.9.2015. godine).
„Poljoprivrednikom, koji ima pravo na PDV nadoknadu u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn. i 68/2014 – dr. zakon – dalje: Zakon), smatra se fizičko lice koje nije obveznik PDV, a koje je:
– vlasnik ili zakupac poljoprivrednog ili šumskog zemljišta ili poljoprivredno, odnosno šumsko zemljište koristi po nekom drugom osnovu, i/ili;
– nosilac, odnosno član poljoprivrednog gazdinstva upisan u registru poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava.

Odredbom člana 34. stav 1. Zakona propisano je da fizička lica koja su vlasnici, zakupci i drugi korisnici poljoprivrednog i šumskog zemljišta i fizička lica koja su kao nosioci, odnosno članovi poljoprivrednog gazdinstva upisana u registru poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava (dalje: poljoprivrednici), imaju pravo na nadoknadu po osnovu PDV (dalje: PDV nadoknada), pod uslovima i na način određen ovim zakonom.
PDV nadoknada priznaje se poljoprivrednicima koji izvrše promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga obveznicima (stav 2. istog člana Zakona).
Prema odredbi člana 34. stav 3. Zakona, ako poljoprivrednici izvrše promet dobara i usluga iz stava 2. ovog člana, obveznik je dužan da obračuna PDV nadoknadu u iznosu od 8% na vrednost primljenih dobara i usluga, o čemu izdaje dokument za obračun (dalje: priznanica), kao i da obračunatu PDV nadoknadu isplati poljoprivrednicima u novcu (uplatom na tekući račun ili račun štednje).

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović