NEDOBITNA ORGANIZACIJA MOŽE OSTVARITI PRAVO NA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA DOBIT

Poreski teretSaglasno Zakonu o porezu na dobit pravnih lica, da bi nedobitna organizacija ostvarila pravo na poresko oslobođenje iz člana 44. tog zakona, dužna je da kumulativno ispuni uslove propisane navedenim članom Zakona. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-0091/2015-04 od 6.7.2015. godine).

Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, poreski obveznici su i druga pravna lica koja nisu osnovana radi ostvarivanja dobiti, već su u skladu sa zakonom osnovana radi postizanja drugih ciljeva utvrđenih u njihovim opštim aktima, ako ostvaruju prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu.

Prema odredbama člana 44. Zakona plaćanja poreza na dobit oslobađa se nedobitna organizacija za poreski period u kojem ostvareni višak prihoda nad rashodima nije veći od 400.000 dinara, pod uslovom da: 1) ne raspodeljuje ostvareni višak svojim osnivačima, članovima, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima; 2) godišnji iznos ličnih primanja koja isplaćuje zaposlenima, direktorima i sa njima povezanim licima nije veći od dvostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom u Republici u godini za koju se utvrđuje pravo na poresko oslobođenje, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike; 3) ne raspodeljuje imovinu u korist svojih osnivača, članova, direktora, zaposlenih ili sa njima povezanih lica; 4) da nema monopolski ili dominantan položaj na tržištu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović