• Home
  • Blog
  • Propisi

KUPAC STEČAJNOG DUŽNIKA JE OBVEZNIK PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE I PLAĆANJA POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

stečajProdaja stečajnog dužnika kao pravnog lica koja ne podleže plaćanju poreza na dodatu vrednost, predmet je oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava – ako kupac nije preuzeo obaveze pravnog lica koje je kupio ili ako je preuzeo samo deo obaveza pravnog lica koje je kupio. Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava po tom osnovu jeste kupac stečajnog dužnika, koji je dužan da podnese poresku prijavu za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava, u roku od 30 dana od dana nastanka poreske obaveze. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00920/2015-04 od 28.8.2015. godine).
Poreska prijava podnosi se i kada obveznik smatra da ispunjava uslove za ostvarivanje poreskog oslobođenja propisanog Zakonom. Naime, porez na prenos apsolutnih prava utvrđuje se rešenjem nadležnog poreskog organa, te se i pravo na oslobođenje od tog poreza (kada za to postoji Zakonom propisan osnov) utvrđuje rešenjem nadležnog poreskog organa. Teret dokazivanja činjenica od uticaja na poresko oslobođenje snosi poreski obveznik.
U svakom konkretnom slučaju, nadležni poreski organ u postupku utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava, na osnovu pruženih dokaza, ceni činjenično stanje, između ostalog i od uticaja na ispunjenost uslova za poresko oslobođenje.“

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović