UPUTSTVO ZA UTVRĐIVANJE REFERENTNE I DISKONTNE KAMATNE STOPE

(„Sl. glasnik RS“, br. 76/2015)

I PREDMET I SADRŽAJ

1. Ovim uputstvom propisuje se način utvrđivanja, izračunavanja i ažuriranja osnovne referentne kamatne stope i izračunavanja referentne i diskontne kamatne stope koje se koriste za obračun iznosa i diskontovanja državne pomoći i izračunavanje iznosa dodeljene državne pomoći.

II OSNOVNA REFERENTNA KAMATNA STOPA

1) Utvrđivanje osnovne referentne kamatne stope

2. Osnovna referentna kamatna stopa za tekuću godinu utvrđuje se na osnovu prosečne vrednosti 6M BELIBOR kamatne stope („Belgrade Interbank Offered Rate“ za ročnost od šest meseci), koju objavljuje Narodna banka Srbije na svojoj internet stranici, a izračunava se na osnovu dnevnih podataka o visini te stope u septembru, oktobru i novembru prethodne godine. Ovako utvrđena osnovna referentna kamatna stopa primenjuje se od 1. januara tekuće godine.

3. Osnovna referentna kamatna stopa ažurira se svake godine.

4. Izuzetno od tačke 3. ovog uputstva, a radi uzimanja u obzir značajnih i iznenadnih promena 6M BELIBOR kamatne stope, osnovna referentna kamatna stopa dodatno se ažurira ukoliko je prosečna vrednost 6M BELIBOR kamatne stope, izračunata za prethodna tri meseca, odstupila više od 15% od važeće 6M BELIBOR kamatne stope. Ovako utvrđena osnovna referentna kamatna stopa primenjuje se prvog dana drugog meseca nakon isteka meseci uzetih za njeno izračunavanje.

2) Izračunavanje referentne i diskontne kamatne stope

5. Referentna kamatna stopa izračunava se tako što se osnovnoj referentnoj kamatnoj stopi iz tačke 2. ovog uputstva dodaje marža određena u Tabeli 1, koja je odštampana uz ovo uputstvo i čini njegov sastavni deo, a u slučaju novoosnovanog privrednog subjekta ili zajmoprimca koji nema kreditnu istoriju ili ocenu kreditnog rejtinga, osnovnoj referentnoj kamatnoj stopi dodaje se marža od najmanje 400 baznih poena, u zavisnosti od dostupnog obezbeđenja, pri čemu marža ne može biti niža od marže koja se primenjuje u slučaju matične kompanije.

Marža iz stava 1. ove tačke zavisi od kreditnog rejtinga privrednog subjekta i ponuđenog obezbeđenja, a izražava se u rasponu od 60 do 1000 baznih poena.

6. Za ocenu kreditnog rejtinga mogu se koristiti sistemi ocenjivanja kreditnih rejtinga koje primenjuju banke za izračunavanje stope rizika neizmirenja obaveza.

7. Diskontna kamatna stopa se izračunava tako što se osnovna referentna kamatna stopa iz tačke 2. ovog uputstva uvećava za fiksnu maržu od 100 baznih poena.

III IZRAČUNAVANJE IZNOSA DODELJENE DRŽAVNE POMOĆI

8. Referentna kamatna stopa koristi se kao zamena za tržišnu kamatnu stopu prilikom izračunavanja iznosa državne pomoći koja se dodeljuje putem subvencionisanja kamata i/ili u vidu kredita pod povoljnijim uslovima od tržišnih.

9. Diskontna kamatna stopa se koristi za izračunavanje neto sadašnje vrednosti državne pomoći prilikom sticanja prava na njenu dodelu, kada se državna pomoć isplaćuje u više rata, odnosno kada se sredstva prenose korisniku.

IV OBJAVLJIVANJE REFERENTNE I DISKONTNE KAMATNE STOPE

10. Referentnu i diskontnu kamatnu stopu objavljuje Komisija za kontrolu državne pomoći na svojoj internet stranici.

V ZAVRŠNA ODREDBA

11. Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Tabela 1.

Tabela 1.

Marža kod kredita u baznim poenima

Kreditni rejting

Obezbeđenje

Visoko

Uobičajeno

Nisko

Jak (AAA-A)

60

75

100

Dobar (BBB)

75

100

220

Zadovoljavajući (BB)

100

220

400

Slab (B)

220

400

650

Loš/Finansijske
teškoće (CCC i manje)

400

650

1000

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović