PROVERA ISPRAVNOSTI USLOVA RADA U KANCELARIJAMA

KancelarijePoslodavac je dužan da zaposlenima na radnom mestu obezbedi zdrav i bezbedan prostor u kome se nalazi radno mesto zaposlenog. Na radnom mestu je potrebno da bude odgovarajuća temperatura i vlažnost vazduha i strujanje vazduha prema propisanim vrednostima Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu, u zavisnosti od posla i fizičkog opterećenja zaposlenih.

 

Ministar za rad propisuje rokove, način kontrole, preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline, mikroklimu, osvetljenost i hemijske, biološke i fizičke štetnosti.

Poslodavac je dužan da angažuje licencirano lice radi kontrole radnih mesta, i on je dužan da izda stručni nalaz nakon ispitivanja uslova radne okoline.

Pravilnikom o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline propisano je da:

 • se preventivnim i periodičnim ispitivanjima uslova radne okoline proverava i utvrđuje da li su na radnom mestu primenjene mere bezbednosti i zdravlja na radu utvrđene propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tehničkim propisima i standardima (član 9),
 • ova ispitivanja obuhvataju:
 • mikroklimu (temperatura, brzina strujanja i relativna vlažnost vazduha);
 • hemijske štetnosti (gasovi, pare, dimovi i prašine);
 • fizičke štetnosti (buka, vibracije i štetna zračenja, osim jonizujućih zračenja);
 • osvetljenost i biološke štetnosti, kao i
 • da se ispitivanja obavljaju analizom svih elemenata tako da se daje jedinstvena ocena obavljenog ispitivanja (član 10. st.1. i 2.),
 • se ispitivanje mikroklime vrši na radnim mestima u radnoj okolini u kojoj se obavlja proces rada, odnosno u kojoj se zaposleni kreću ili zadržavaju duže od dva sata u toku radne smene, da se vrši u letnjem i zimskom periodu, u letnjem periodu kad je spoljna temperatura iznad 25 stepeni Celzijusa, a u zimskom periodu kada je spoljna temperatura ispod 5 stepeni Celzijusa, kao i da se ispitivanje mikroklime ne vrši u prostorijama u kojima tehnološki postupak uslovljava određene klimatske uslove (član 11),
 • se ispitivanja hemijskih i fizičkih štetnosti vrše na radnom mestu u radnoj okolini gde se pri tehnološkom i radnom procesu pojavljuju, a bioloških štetnosti na radnim mestima gde mogu da se opravdano očekuju u procesu rada (čl. 12, 13. i 15),
 • izvršenom ispitivanju pravno lice sa licencom izdaje stručni nalaz, koji pored ostalog, obavezno sadrži zaključak da li su na radnom mestu izmerene veličine u dozvoljenim granicama, odnosno da li su primenjene ili nisu primenjene propisane mere za bezbednost i zdravlje na radu (član 17. stav 1. i član 18. tačka 11), i
 • se preventivna ispitivanja uslova radne okoline obavljaju u roku od šest meseci od početka radnog, odnosno tehnološkog procesa, rekonstrukcija objekta u kome se obavlja radni proces ili zamene tehničkih kapaciteta kojima se menjaju uslovi rada, a periodična u roku od tri godine od dana prethodnog ispitivanja (čl. 20. i 21).

Poslodavci čiji zaposleni rade u kancelarijama, dužan je da angažuje lice sa licencom radi ispitivanja uslova rada u kancelarijama gde se kontroliše samo mikroklima i osvetljenje ako nigde ne prodiru fizičke, hemijske i biološke štetnosti, u tom slučaju i one će se kontrolisati.

Nakon što licencirano lice izvrši kontrolu dužno je da izda stručni nalaz koji mora da sadrži jedinstvenu ocenu izvršenih ispitivanja, odnosno koji mora da sadrži zaključak da li su na radnom mestu izmerene veličine u dozvoljenim granicama, odnosno da li su ili nisu primenjene propisane mere za bezbednost i zdravlje na radu.

Kontrola kancelarija se vrši u roku od šest meseci nakon otvaranja ili rekonstrukcije, i na tri godine od prethodne kontrole.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović