2

PROMET DOBARA BEZ NAKNADE I ODOBRAVANJE RABATA U IZNOSU OD 100% UGOVORENE NAKNADE

PDVObveznik PDV koji vrši promet bez naknade dobara prilikom čije nabavke ili proizvodnje je imao pravo na odbitak prethodnog poreza u potpunosti ili srazmerno, dužan je da za predmetni promet obračuna PDV, u skladu sa odredbama člana 4. Zakona o o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014 i 5/2015), osim ako se za predmetni promet može primeniti neko poresko oslobođenje propisano Zakonom ili ako se radi o prometu bez naknade kod kojeg se, u smislu člana 6. Zakona, smatra da promet dobara nije izvršen (poslovni uzorci, reklamni materijal i pokloni manje vrednosti).
Osnovicom za obračunavanje PDV kod prometa dobara bez naknade, prema odredbama člana 18. st. 1. i 3. Zakona, smatra se nabavna cena, odnosno cena koštanja tih ili sličnih dobara, u momentu prometa, u koju nije uključen PDV. Nabavnom cenom dobara, prema zvaničnom stavu ministarstva nadležnog za poslove finansija, smatra se cena po kojoj se ta ili slična dobra mogu nabaviti na tržištu u momentu prometa, u koju nije uračunat PDV.
Po osnovu prometa dobara bez naknade obveznik PDV nije dužan da izda račun, ali ima pravo da takav račun izda ukoliko smatra da za to postoji potreba, odnosno da bi primaocu dobara omogućio pravo na odbitak prethodnog poreza.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.