PRAVO NA REFAKCIJU PDV STRANIM DRŽAVLJANIMA

USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PDV STRANOG DRŽAVLJANINA ZA KUPLJENA DOBRA U RS

Automobili-carinaStrani državljanin koji nije obveznik i nema prebivalište u Republici, ima pravo na refakciju PDV za kupljena dobra u Republici, koja otprema u prtljagu koji nosi sa sobom u inostranstvo, ukoliko se dobra otpremaju pre isteka tri kalendarska meseca po isporuci tih dobara i da je ukupna vrednost isporučenih dobara veća od 150 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, uključujući PDV. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-01-00255/2013-04 od 10.7.2015. godine).

Strani državljanin koji nije obveznik i nema prebivalište u Republici, ima pravo na refakciju PDV za kupljena dobra u Republici, koja otprema u prtljagu koji nosi sa sobom u inostranstvo, ukoliko su ispunjeni uslovi za ostvarivanje predmetnog prava – da se dobra otpremaju pre isteka tri kalendarska meseca po isporuci tih dobara i da je ukupna vrednost isporučenih dobara veća od 150 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, uključujući PDV. Pravo na refakciju PDV kupac – strani državljanin može da ostvari u skladu sa odredbama čl. 7 – 9. Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV („Sl. glasnik RS“, br. 107/2004, 65/2005, 63/2007, 107/2012, 120/2012, 74/2013 i 66/2014 – dalje: Pravilnik).
Propisano je, da se PDV ne plaća na promet dobara koja inostrani primalac otprema u prtljagu koji nosi sa sobom u inostranstvo, ako se dobra otpremaju pre isteka tri kalendarska meseca po isporuci tih dobara i ako je ukupna vrednost isporučenih dobara veća od 150 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, uključujući PDV.
Inostranim primaocem dobara ili usluga, smatra se lice koje:
1) je obveznik, a čije je mesto stvarne uprave van Republike;
2) nije obveznik, a ima prebivalište ili sedište van Republike.
Na zahtev stranog državljanina koji nije obveznik i nema prebivalište u Republici izvršiće se refakcija PDV.
Kupac – strani državljanin, koji kupljena dobra u Republici otprema u prtljagu koji nosi sa sobom u inostranstvo, pravo na refakciju PDV za otpremljena dobra ostvaruje na osnovu zahteva za refakciju koji, na zahtev kupca, popunjava obveznik – prodavac.
Zahtev se podnosi  na Obrascu REF 4 – Zahtev stranog državljanina za refakciju, popunjava se u tri primerka, od kojih original i jednu kopiju prodavac daje kupcu, a drugu kopiju zadržava u svojoj dokumentaciji.
Prodavac naplaćuje od kupca ukupnu vrednost isporučenih dobara sa PDV, a u poreskoj prijavi iskazuje naknadu za isporučena dobra i PDV kao dugovani.
Kupac ostvaruje pravo na refakciju PDV ako, prilikom napuštanja carinskog područja Republike, carinskom organu da na uvid račune, kupljena dobra i original popunjenog Obrasca REF 4.
Pre overe Obrasca REF 4, carinski organ dužan je da utvrdi da li:
1) su podaci iz putne isprave istovetni sa podacima iz Obrasca REF 4;
2) su dobra data na uvid istovetna sa dobrima navedenim u Obrascu REF 4 i na priloženim računima, kao i da ta dobra nisu korišćena;
3) je ukupna vrednost dobara sa PDV iskazana na Obrascu REF 4 veća od 150 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije;
4) se dobra iznose pre isteka roka od tri meseca od dana isporuke (kupovine) u Republici;
5) je original Obrasca REF 4 overio i potpisao prodavac.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović