OPOREZIVANJE PROMETA SEKUNDARNIH SIROVINA

Od 1. januara 2013. godine promet sekundarnih sirovina i usluga povezanih sa sekundarnim sirovinama oporezuje se PDV kada su i primalac i isporučilac u sistemu PDV.
Od 31. maja 2013. godine oporezuje se promet sekundarnih sirovina porezom po odbitku u iznosu od 1% naknade, obveznik je kupac, tako da porez pada na teret prodavca. Ovaj porez se obračunava samo ukoliko je preduzeće prodavac, ne ukoliko je preduzetnik prodavac.

Prema Zakonu o porezu na dodatnu vrednost vrši se oporezivanje prometa i usluga povezanih sa sekundarnim sirovinama.

Prema pravilniku sekundarnim sirovinama se smatraju:

  1. otpaci i ostaci od gvožđa i čelika, bakra, nikla, aluminijuma, olova, cinka, kalaja, volframa, molibdena, magnezijuma, kobalta, bizmuta, kadmijuma, titanijuma, cirkonijuma, antimona i mangana;
  2. zgura, uključujući i granulisanu, kovarina i ostali otpaci pri proizvodnji gvožđa i čelika;
  3. zgura, pepo i ostaci koji sadrže metale, arsen ili jedinjenja metala i arsena, koji nastaju pri proizvodnji gvožđa i čelika;
  4. granule i prah pri proizvodnji gvožđa i čelika;
  5. otpaci i ostaci od plemenitih metala, metala platiranih plemenitim metalom i ostaci i otpaci koji sadrže plemenite metale;
  6. otpaci i ostaci hartije ili kartona za ponovnu preradu;
  7. stakleni krš i ostali otpaci od stakla;
  8. otpaci, strugotine i ostaci od plastičnih masa;
  9. otpaci, strugotine i ostaci od gume (osim tvrde gume), prah i granule dobijene od tih proizvoda;
  10. otpaci od tekstila, kože, imitacija kože i krzna.

U sekundarne sirovine ne spadaju otpaci od materijala koji se ne nalazi na navedenoj listi sekundarnih sirovina. Tako da otpaci i ostaci od drveta, kamena i drugih dobara koja nisu navedena ne smatraju se sekundarnim sirovinama.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović