• Home
  • Blog
  • Propisi

ODLUKA O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA KOJE SE ODNOSE NA DAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE

(„Sl. glasnik RS“, br. 55/2015 i 82/2015)

I UVODNA ODREDBA

1. Ovom odlukom uređuju se:

1) način sprovođenja odredaba Zakona o platnim uslugama (u daljem tekstu: Zakon) na osnovu kojih Narodna banka Srbije daje dozvole za pružanje platnih usluga i za izdavanje elektronskog novca, i daje i oduzima platnoj instituciji i instituciji elektronskog novca, sa sedištem u Republici Srbiji, saglasnosti za osnivanje ogranka radi pružanja platnih usluga, odnosno radi izdavanja elektronskog novca u trećoj državi,

2) uslovi koje mora ispuniti član organa upravljanja platne institucije, odnosno bliži uslovi koje moraju ispuniti rukovodilac platne institucije i institucije elektronskog novca, kao i dokazi koji se dostavljaju Narodnoj banci Srbije uz obaveštenje o imenovanju tih lica,

3) bliži uslovi podobnosti koje mora ispuniti lice s kvalifikovanim učešćem u platnoj instituciji, kao i bliži uslovi za sticanje, odnosno uvećanje kvalifikovanog učešća u instituciji elektronskog novca.

II DAVANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA

Zahtev za davanje dozvole za pružanje platnih usluga

2. Privredno društvo koje namerava da pruža platne usluge kao platna institucija podnosi Narodnoj banci Srbije zahtev za davanje dozvole za pružanje platnih usluga na obrascu datom u Prilogu 1, u kome navodi spisak platnih usluga i drugih poslova koje platna institucija namerava da pruža, odnosno obavlja.

Podnosilac zahteva iz stava 1. ove tačke (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) uz zahtev dostavlja dokumentaciju i dokaze iz tač. 3. do 15. ove odluke.

Ako na osnovu dokumentacije i dokaza iz stava 2. ove tačke nije moguće utvrditi sve činjenice značajne za odlučivanje o zahtevu iz stava 1. ove tačke – Narodna banka Srbije može od podnosioca zahteva tražiti da dostavi i drugu dokumentaciju za koju oceni da joj je potrebna.

Dokumentacija koja se dostavlja uz zahtev za davanje dozvole za pružanje platnih usluga

Rešenje o upisu podnosioca zahteva u registar privrednih subjekata

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović