ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA MENICA I OVLAŠĆENJA

ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA MENICA I OVLAŠĆENJA

(„Sl. glasnik RS“, br. 56/2011 i 80/2015)

 1. Ovom odlukom propisuju se bliži uslovi pod kojima i način na koji Narodna banka Srbije vodi Registar menica i ovlašćenja koje je dužnik dao svojoj banci i svom poveriocu (u daljem tekstu: Registar), sadržina Registra, kao i način brisanja podataka iz Registra.
 2. U Registru se evidentiraju menice po kojima su dužnici pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost (u daljem tekstu: dužnik) i koje su izdate u skladu sa zakonom kojim se uređuje menica, odnosno evidentiraju se ovlašćenja izdata u skladu sa odlukom kojom se propisuju opšta pravila za obavljanje direktnih zaduženja po osnovu ovlašćenja.

Menice iz stava 1. ove tačke (u daljem tekstu: menica) izdate do 31. maja 2004. godine i ovlašćenja iz tog stava (u daljem tekstu: ovlašćenje) izdata pre 1. aprila 2010. godine ne evidentiraju se u Registru, a mogu se izvršavati kroz prinudnu naplatu.

Ovlašćenja izdata do 30. septembra 2015. godine koja dospevaju za naplatu nakon tog datuma – mogu se evidentirati u Registru i izvršavati kroz prinudnu naplatu.

Dužnik ne može izdavati ovlašćenja svojoj banci i svom poveriocu niti podnositi zahtev za njihovu registraciju, odnosno evidentiranje u Registru, počev od 1. oktobra 2015. godine.

 1. Zahtev za registraciju menice/ovlašćenja dužnik podnosi svojoj banci, i to:

1) zahtev za registraciju menice – na obrascu Zahtev za registraciju/brisanje menice (Prilog 1);

2) zahtev za registraciju ovlašćenja – na obrascu Zahtev za registraciju/brisanje ovlašćenja (Prilog 2).

Zahtevi iz stava 1. ove tačke podnose se banci neposredno, u dva primerka, od kojih jedan ostaje banci, a drugi, koji banka overava, zadržava podnosilac zahteva, ili se podnose elektronski, na način koji dogovore banka i podnosilac zahteva.

Prilozi iz ove tačke odštampani su uz ovu odluku i njen su sastavni deo.

 1. U zahtev za registraciju menice/ovlašćenja unose se podaci utvrđeni prilozima 1 i 2.

U zahtevu za registraciju meničnog blanketa, koji sadrži samo potpis izdavaoca ili akceptanta (blanko menica) unosi se serijski broj menice, osnov po kome je izdata i iznos iz osnova.

Kod blanko menica kod kojih nije moguće utvrditi iznos iz osnova unosi se samo serijski broj menice i osnov izdavanja.

Ako je dužnik po jednom osnovu izdao više menica, one se u zahtevu za registraciju menice unose pod jednim rednim brojem i vezuju za jedan osnov.

 1. Posle izvršene logičke kontrole podataka iz zahteva za registraciju menice/ovlašćenja, banka prijem zahteva potvrđuje njegovom overom.
 2. Posle izdavanja potvrde iz tačke 5. ove odluke, banka Narodnoj banci Srbije elektronski dostavlja podatke za evidentiranje menice/ovlašćenja u Registru, na način propisan uputstvom kojim se uređuje elektronska razmena podataka za Registar.

Ako je banka pri slanju podataka u Registar načinila grešku, ispravlja ja na način propisan uputstvom iz stava 1. ove tačke.

 1. Podatke preuzete od banaka Narodna banka Srbije objavljuje na svojoj Internet stranici, i to narednog dana od dana dobijanja tih podataka.

Kao datum i vreme registrovanja menice/ovlašćenja smatraju se datum i vreme kada su na Internet stranici Narodne banke Srbije objavljeni podaci iz stava 1. ove tačke, čime se dužniku potvrđuje registracija menice/ovlašćenja.

 1. Brisanje iz Registra vrši se na osnovu zahteva iz tačke 3. ove odluke banke dužnika koja je isplatila menicu/ovlašćenje s računa dužnika, kao i kada poverilac zahtev za povlačenje menice/ovlašćenja podnese pre roka dospeća. Poverilac ovaj zahtev podnosi svojoj banci uz podnošenje menice/ovlašćenja na uvid.

Zahtev za brisanje menice/ovlašćenja iz Registra može podneti i dužnik koji sam poseduje menicu/ovlašćenje koje je izdao a koje pri tom podnosi banci na uvid.

Blanko menica se briše iz Registra na zahtev koji poverilac podnosi svojoj banci uz podnošenje menice na uvid, odnosno na zahtev koji dužnik koji sam poseduje menicu koju je izdao podnosi svojoj banci uz podnošenje menice banci na uvid.

 1. Menice/ovlašćenja isplaćeni kroz prinudnu naplatu ili povučeni iz prinudne naplate brišu se iz Registra.

Menice/ovlašćenja za koje nije pokrenut postupak prinudne naplate brišu se iz Registra posle isteka osam dana od datuma dospeća menice/ovlašćenja.

Narodna banka Srbije briše menice/ovlašćenja iz Registra kad od nadležnog suda primi rešenje o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom ili rešenje o otvaranju stečaja, potvrđivanju usvajanja unapred pripremljenog plana reorganizacije i obustavljanju stečajnog postupka ili likvidacije nad dužnikom, kad je dužnik brisan iz registra kod Agencije za privredne registre, kao i kad primi rešenje nadležnog suda doneto u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuje menica a koje se odnose na amortizaciju menice.

 1. Na Internet stranici Narodne banke Srbije objavljuju se podaci o menicama/ovlašćenjima koji nisu dospeli na naplatu, kao i o onima koji su dospeli a za koje je postupak prinudne naplate u toku, i to sa stanjem od prethodnog radnog dana.

Narodna banka Srbije upisuje u Registar privremenu meru o zabrani izvršenja menice/ovlašćenja na osnovu rešenja nadležnog organa.

 1. Zahtev za registraciju menice/ovlašćenja mogu podneti dužnik ili poverilac, na način propisan tačkom 4. ove odluke, i to za menice/ovlašćenja koji su izdati najkasnije u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu te odluke a dospevaju za naplatu posle tog roka. Prinudna naplata ovih menica/ovlašćenja vrši se samo ako su evidentirani u Registru.
 2. Menice/ovlašćenja po kojima je banka dužnik – banka dostavlja Narodnoj banci Srbije na način propisan uputstvom iz tačke 6. ove odluke.
 3. Ova odluka objavljuje se u „Službenom glasniku RS“ i stupa na snagu 1. februara 2012. godine.

 

Samostalna odredba Odluke o izmenama i dopuni
Odluke o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja

(„Sl. glasnik RS“, br. 80/2015)

 1. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Prilog 1

Zahtev za registraciju/brisanje menice

(zaokružiti registraciju ili brisanje)

MB – PIB – NAZIV DUŽNIKA/JEMCA/AVALISTE

Redni
broj
Datum
izdavanja
menice
Serijski broj menice Iznos menice/valuta Datum
dospeća
Osnov izdavanja*
i iznos iz osnova/valuta
Iznos Valuta Osnov izdavanja Iznos Valuta

 

Podnosilac Potvrda prijema
(naziv i adresa)   (naziv banke)

 

M.P. M.P.
(potpis)     (potpis)

 

Datum:

_____________
* Kao osnov izdavanja unosi se razlog izdavanja menice (npr. ugovor o prometu robe i usluga, ugovor o kreditu, jemstvo, učešće na tenderu, garancija za kvalitetno obavljen posao i sl). Ako je u pitanju blanko menica, pored osnova izdavanja unosi se i iznos iz osnova.

 

Prilog 2

Zahtev za registraciju/brisanje ovlašćenja

(zaokružiti registraciju ili brisanje)

MB – PIB – NAZIV DUŽNIKA

Redni|
broj
Evidencioni broj
ovlašćenja
kod banke dužnika

(iz el. 27)
Datum
izdavanja
ovlašćenja

(iz el. 27)
Datum dospeća ovlašćenja Iznos ovlašćenja/valuta
Jednokratna ovl. (el. 19a)
Višekratna ovl. (el. 20g)
Prva obaveza Poslednja obaveza
Jednokratna ovl. (el. 19)
Višekratna ovl. (el. 20)
Višekratna ovl. (el. 20d)
Iznos Valuta

 

 

Podnosilac Potvrda prijema
(naziv i adresa)   (naziv banke)

 

M.P. M.P.
(potpis)     (potpis)

 

Datum:

 

Legenda:

Evidencioni broj banke dužnika je broj naveden u elementu 27. odluke kojom se uređuju opšta pravila za obavljanje direktnih zaduženja po osnovu ovlašćenja (u daljem tekstu: Odluka).
MB dužnika je element 2. iz Odluke.
PIB dužnika je element 3. iz Odluke.
Datum izdavanja ovlašćenja je datum sadržan u elementu 27. iz Odluke.
Datum dospeća ovlašćenja je element 19. za jednokratna ovlašćenja, odnosno elementi 20. i 20d. za višekratna ovlašćenja iz Odluke.
Iznos ovlašćenja je element 19a. za jednokratna ovlašćenja, odnosno element 20g. za višekratna ovlašćenja iz Odluke.
Valuta je element 24. iz Odluke.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović