NOVI INDIKATORI ZA PREPOZNAVANJE SUMNJIVIH TRANSAKCIJA ZA REVIZORE

 

INDIKATORI ZA PREPOZNAVANJE SUMNJE DA SE RADI O PRANJU NOVCA ILI FINANSIRANJU TERORIZMA ZA REVIZORE KOJI SE PRIMENJUJU OD 1.10.2015. GODINE
Poštovane kolege računovođe, objavljena je izmenjena i dopunjena Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za revizore koju su ovi obveznici dužni da uvrste u listu indikatora koju sami izrađuju i primenjuju od 1.10.2015. godine.
„Na osnovu člana 65. stav 1. tačka 3) Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 20/2009, 72/2009, 91/2010), i člana 44. stav 1. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br.101/2007) vršilac dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca donosi
DIREKTIVU O OBJAVLJIVANJU INDIKATORA ZA PREPOZNAVANJE SUMNJE DA SE RADI O PRANJU NOVCA ILI FINANSIRANJU TERORIZMA
Na zvaničnoj veb stranici Uprave za sprečavanje pranja novca objavljuje se izmenjena i dopunjena lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za revizore.
Navedeni obveznici su, u skladu sa članom 23. Pravilnika o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 7/2010 i 41/2011), dužni da indikatore koji su sastavni deo ove direktive uvrste u listu indikatora koju izrađuju u skladu sa članom 50. stav 1. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.
Obveznici su dužni da primenjuju ovu listu indikatora počev od 1. oktobra 2015. godine.
1. Odgovorno lice stranke ne poznaje dobro svoje poslovanje ili je vidno nezainteresovano za poslovanje.
2. Ovlašćenom revizoru nikada nije bilo omogućeno da pogleda poslovni prostor stranke za koji je zainteresovan (npr. proizvodni deo preduzeća), što može ukazivati na sumnju da se radi o fiktivnom preduzeću.
3. Složena organizaciona struktura stranke u odnosu na delatnost stranke bez postojanja čvrstih razloga za takvu složenost.
4. Stranka vrši transakcije avansnih plaćanja ili prima avansne uplate, a verovatnoća realizacije posla je mala s obzirom na poslovnu politiku stranke.
5. Velike neobjašnjive fluktuacije u bilansu uspeha – neusklađenost bilansnih pozicija (neopravdano visoki prihodi u odnosu na rashode).
6. Stranka u većem obimu i neuobičajeno posluje sa kupcima i dobavljačima čija delatnost nije ista ili slična stranci koja podleže reviziji finansijskih izveštaja.
7. Knjiženja promena u finansijskim izveštajima vršena su na osnovu neverodostojnih dokumenata što može ukazati na sumnju da se radi o fiktivnim transakcijama.
8. Stranka ostvaruje značajne prilive od of-šor kompanija za koje je teško identifikovati vlasničku i poslovnu strukturu.
9. Stranka plaća usluge u neuobičajeno visokim iznosima ka kompanijama sa sedištem na of šor destinacijama.
10. Stranka svake godine zaključuje ugovor sa novim ovlašćenim revizorom što ukazuje da možda želi da prikrije svoje poslovne aktivnosti.
11. Ovlašćeni revizor ima saznanja da su osnivač i rukovodstvo stranke umešani u kriminalne radnje, kao i samo privredno društvo koje ima obavezu revizije finansijskih izveštaja (javno dostupni izvori).
12. Stranka često vrši gotovinske uplate po osnovu dokapitalizacije preduzeća ili su evidentirane značajne gotovinske uplate po osnovu pozajmica/zajma od strane fizičkih lica.
13. Stranka vrši pritisak na privredno društvo za reviziju zastrašivanjem, upućivanjem pretnji da će promeniti revizora, a sve sa ciljem dobijanja nemodifikovanog mišljenja.
14. Stranka fakturiše usluge za koje se ne može sa sigurnošću potvrditi da su i izvršene, odnosno fakturiše usluge nelogično visokog iznosa.
15. Stranka odstupa od očekivanog poslovanja (na primer nabavka robe ili usluga koje nikada nisu bile predmet poslovanja stranke ili nabavka robe po višim cenama od tržišnih bez jasnog razloga za takvu nabavku).
16. Stranka vrši neobične ili veoma složene transakcije naročito one krajem i početkom izveštajnog perioda.
17. Neusaglašeni podaci u prezentovanoj dokumentaciji stranke (faktura se ne slaže sa prijemnicom/otpremnicom i transportnim dokumentom).
18. Stranka, koja je obveznik revizije, vrši česte statusne promene.
19. Stranka se bavi neprofitnom delatnošću (fondacije, zadužbine, udruženja itd.)
20. Osnivanje, bez opravdanog razloga, velikog broja povezanih lica koja iznenada počinju da međusobno posluju bez posebno uočenih ekonomskih razloga.
21. Značajno veći broj transakcija sporedne delatnosti u poređenju sa osnovnom delatnošću.
22. Stranka protestvuje na zahtev revizora da pokaže na uvid dokument za identifikaciju ili pokušava da dokaže svoj identitet na drugi način, a ne predajom propisanih identifikacionih dokumenata.
23. Investiranje u većem iznosu u različite oblike nematerijalne imovine (brend, žig, patent, licenca).
24. Raspodela neraspoređene dobiti nastale na osnovu fiktivnog poslovanja.
25. Stranka vrši konverziju svojih potraživanja u učešće u kapitalu.
26. Stranka kupuje polise za zaposlene, a broj zaposlenih je manji od broja kupljenih polisa, polise se kupuju na lica koja nisu zaposlena u firmi.
27. Stranka ne posluje duže vreme, a zatim započinje aktivnost u velikom obimu.
28. Broj zaposlenih stranke nije kompatibilan sa prometom stranke.“

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. OP-000102-0021/2015 od 11. 9. 2015. godine)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović