DAVANJE STANOVA ZA KRAĆI BORAVAK U ZAKUP – OPOREZUJE SE SA 20% PDV

zakup stana„Na promet usluga davanja u zakup stanova za kraći boravak po tzv. sistemu dnevne rente, PDV se obračunava i plaća po opštoj stopi PDV od 20%. Takođe, po istoj poreskoj stopi PDV od 20% oporezuje se i promet usluga davanja u zakup stanova koji obveznik PDV vrši pravnim licima, preduzetnicima, kao i fizičkim licima koji stanove neće koristiti za stambene potrebe.” (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00081/2013-04 od 13.7.2015. godine)
Po posebnoj stopi PDV od 10% oporezuje se usluga smeštaja u hotelima, motelima, odmaralištima, domovima i kampovima, u skladu sa odredbom člana 23. stav 2. tačka 11) Zakona.
Pravilnikom o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV propisano je, da se uslugom smeštaja u hotelima, motelima, odmaralištima, domovima i kampovima, u smislu člana 23. stav 2. tačka 11) Zakona, smatra usluga prenoćišta u hotelima, motelima i kampovima, koji su razvrstani u kategorije u skladu sa propisima kojima se uređuje turizam, kao i usluga prenoćišta u odmaralištima i domovima.
Odredbom člana 25. stav 2. tačka 4) Zakona propisano je poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza za promet usluga zakupa stanova, ako se koriste za stambene potrebe.“

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović